is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1256, 11-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDRUKKEN VAN DE WEEK

Van dichtbij en van ver af

De huldiging- van Mevrouw Drucker's nagedachtenis en de onthulling van het monument te harer ere, heeft plaats gehad.

Velen hebben haar weder herdacht en de grote betekenis, die zij gehad heeft voor de vrouwenbeweging niet alleen maar voor de vrije persoonlijkheid in 't algemeen.

Onder degenen, die deze plechtigheid bijwoonden, bevond zich ook namens de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs onze voorzitster A. E. J. de Vries—Bruins.

Weer een vrouwelijke hoogleraar. Merkwaardig sluit bij de herdenking van Wilhelmina Drucker de ambtsaanvaarding aan van Mevrouw Professor Dr. C. J. van Arkel te Amsterdam. Zij werd buitengewoon hoogleraar in de Pharmacie.

Zij aanvaardde deze met een rede in de aula der Universiteit te Amsterdam, over: „Het onderzoek van geneesmiddelen als onderdeel van de taak van den apotheker."

In die rede sprak zij o.a. over de bereiding van deze geneesmiddelen, die tegenwoordig grotendeels geschiedt in

de fabrieken en waarbij de aandacht van den apotheker thans meer op het onderzoek ter controle dan op de bereiding is gericht. Welke veranderingen er echter in de bereiding of in de aard van de geneesmiddelen mogen komen, onveranderlijk staat vast, dat de apotheker de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen hij aflevert en het onderzoek van geneesmiddelen blijft een belangrijk onderdeel van de taak van den apotheker.

Dit onderzoek van geneesmiddelmengsels levert in veel gevallen grote moeilijkheden op; de markt is overvoerd met speciale geneesmiddelen en de toestand is bijna onhoudbaar geworden. De medicus weet vaak niet precies wat hij voorschrijft, de apotheker niet. wat hij aflevert. Het is dringend noodzakelijk, dat wettelijke bepalingen in het leven worden geroepen.

Ongewijfeld een zeer belangrijke rede.

De Duitse moeders. Wij kennen hun lot bij benadering: de lonen zijn laag, de mannen voor een groot deel in gevechtsleger en vloot, de vrouwen genoodzaakt, ja gedwongen tot loonarbeid in de fabrieken om de mannen te vervangen.

En — weinig eten. Strenge rantsoenering. Lang in de rij staan. Vet ontbreekt, melk ontbreekt, koffie ontbreekt, om maar iets te noemen.

Intussen, een der voornaamste leiders

heeft hen gerustgesteld — misschien werkelijk gerust kunnen stellen.

De naam van dien leider is Hess; hij zal den tegenwoordigen Führer opvolgen, als ook de heer Göring dan niet meer in leven mocht zijn.

Welnu, deze machtige nersoonliikheid

heeft gesproken tot alle Duitse moeders:

Gij behoeft niet ongerust te zijn.

Engeland kan u en uw kinderen niet uithongeren.

Want Duitsland wordt door Rusland gesteund.

Laten wij nu vragen:

Waarom is het Derde Rijk in Duitsland gesticht?

Om Duitsland en heel Europa van het communisme te redden. Het communisme, dat Joods heet te zijn...

Daarvoor werden alle barbaarsheden en gruwelen verricht. Daarvoor werd elk zelfstandig denken en spreken met de gummistok belet. Daarvoor zijn ontelbaren ondergegaan in helse pijn en vernedering. Daarvoor smachten nu nog ontelbare anderen in concentratiekamp en gevangenis.

Maar nü — zo troost de heer Hess, toekomstige leider der Duitse moeders - nü zijn wij gered, want het communistische Rusland werd onze vriend.

Rusland zal ons de levensmiddelen zenden, die 't Nazi-bewind in stand houden, zo bedoelt Hess; het communisme

PROF. DR. VAN ARKEL

en nationaal-socialisme, ze zijn nu kameraden geworden.

Hoe de Duitse moeders dit hebben opgevat, weten we niet. Waarschijnlijk zullen velen het eerst aan de levensmiddelen gedacht hebben. Aan de kans om niet te verhongeren.

Maar daarna? Daarna moeten zij toch ook wel gepeinsd hebben, waaróm dan al dat vorige geschiedde.

En misschien zijn er toch ook geweest, die in opstand zijn gekomen tegen dit onbegrijpelijke

Wij vernamen nog niet, of er over dit onderwerp strooibilletten, gericht aan de Duitse moeders, werden verspreid. 3 October.

CORRESPONDENTIE

G *5~~de v- te w- Aan onze medewerkster gezonden. — Het adres van Mevr. T. van Doorn—Vonk is Talingstraat 10, Den Haa» — Van het schetsje is alleen het laatste "deel belangrijk.

S. S. te V. Van uw eerste artikel wordt de kern in een artikel verwerkt in dit of in tiet

nr'^ Het tweede stuk is ongeschikt; zulke bijzonderheden moeten wij toch niet nog eens publiceren.

J. H. G. te A. Aan de betreffende medewerkster opgezonden.

Zéér veel blijft liggen.

INHOUD

Monument van mevrouio Drucker, onthuld te Amsterdam.

Zaaien in donkere tijd — Indrukken van de week - Regeren in oorlogstijd — Voor de huisvrouw — Verhaal — Kleding en handwerkjes — Vara-vrouwenhalfuur — Inkwartiering — ingezonden — Toneel — Clubberichten — Correspondentie — Vraag — Advertentiën.