is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1256, 11-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNENHOF

Regeren in oorlogstijd1

Er bestaat in ons land een Electriciteitswet. Onze p.g. v. d. Waerden heeft dit een slappe wet genoemd en toen indertijd de behandeling er van in de Kamer aanhangig was, heeft v. d. Waerden als met klem betoogd, dat ingrijpen van regeringswege op het veelomvattende gebied van de electriciteitsvoorziening dringend nodig was.

De vorige week is in de Kamer onder stuwkracht van minister Albarda de uitvoering van de Electriciteitswet opnieuw aan de orde geweest.

Een sterke bestrijding van het wetsontwerp kwam van de kant van den heer Smeenk, die het vooral op financiële gronden aanviel. Er werden n.1. door de regering gelden gevraagd, die ten doel hebben de stichting van een speciale dienst aan het ministerie van Waterstaat met aan het hoofd van deze dienst een directeur-generaal, die een salaris van ƒ 12.000 per jaar zou verdienen. Hiertegen heeft de heer Smeenk zich sterk gekant; hij wilde deze grote uitgave niet in verband met de duistere financiële zorgen. Bovendien vond hij die gehele speciale dienst niet nodig, omdat het met de electriciteitsvoorziening en de bedrijven in ons land alles uitstekend marcheert, volgens den heer Smeenk.

Een geheel ander geluid lieten de r.k. heer Bongaerts en onze p.g. v. d. Waerden horen. Zij drongen beiden sterk op uitvoering aan. v. d. Waerden stelde hierbij in 't licht de plicht der regering om de electrificatie in ons land meer tot een geheel te maken door koppeling van de centrale's voor te staan. De heer Smeenk zeide, dat die koppeling over 't hele land gaande is :maar v. d. Waerden, die ten aanzien van dit vraagstuk buitengewoon deskundig is, betoogde daarentegen, dat de bedrijven op zichzelf zich wel goed hebben ontwikkeld, maar dat er van eenheid en samenwerking in het land nog maar zeer sporadisch sprake is.

Koppeling is nodig, om belangrijke energievermogens van de ene centrale naar de andere te kunnen overbrengen. Wij zijn hier in Nederland op dit gebied sterk achter. Juist ook in verband met de verschrikkelijke tijdsomstandigheden drong v. d. Waerden op snel regeringsingrijpen aan. Onze p.g. zei: We bereiden ons in deze tijden op de allerergste dingen voor en daarbij is defensie natuurlijk wel no. 1. Maar onmiddellijk daarop volgt het veilig stellen van ons economisch leven, het paraat houden van onze industrie, onze spoorwegen, onze bemaling, onze lichtvoorziening. Daarbij staat op de voorgrond het opvoeren van het energie-vermogen en vooral de samenwerking. Er behoorde in Nederland een net te zijn van gelijke voltage, lopend van

') Deze Binnenhof-rubriek bereikte ons te laat voor liet vorige nr.

centrale naar centrale.

Minister Albarda heeft zich bij de heren Bongaerts en v. d. Waerden aangesloten en nog eens nadrukkelijk vastgesteld, dat men wegens moeilijke financiële omstandigheden geen maatregelen achterwege mag laten, die noodzakelijk zijn voor het economisch leven van het land. Ook hij wees op het grote belang van koppeling.

Juist in verband met defensiebelangen is dit vraagstuk zo urgent. Men moet zich maar eens indenken, dat in deze gevaarvolle tijd in een gedeelte van het land de electriciteitsproductie zou worden verhinderd en dat men niet in staat zou zijn om over dat gedeelte van het land het electrisch vermogen te kunnen

leiden, dat in andere centrale's wordt» opgewekt.

Hiervoor is onherroepelijk koppeling nodig. Bovendien heeft Albarda er op gewezen, dat de heer Smeenk zich mee* beperkte in zijn rede tot het verbruik van electriciteit, maar bij het wetsont» werp is ook van fundamenteel belang het vraagstuk van de opwekking van electriciteit.

Dit gehele probleem ls zo ultersfc moeilijk, dat men de knapste deskun* digen op dit gebied nodig heeft. Dan komt men terecht in een kring van menj sén, die, wil men ze uit het vrije bedrijf naar het Staatsbedrijf overbrengen, een hoog salaris moeten genieten. De nood» zakelijkheid van regeringsbemoeiing en de instelling van dit speciale bureau is nog eens nadrukkelijk vastgesteld, waarop met een grote stemmenmeerderheit} het ontwerp werd aangenomen.

Een succes voor onzen minister.

H. W.

VOOR DE HUISVROUW

Wees verkwistend ....

Degelijke, zuinige, solide huisvrouwen, wees verkwistend... nee niet met geld, niet met bonbons en koekjes, sieraden of mooie lapjes stof, maar wees verkwistend met melk, speciaal voor uw kinderen.

Dat leren ons de nieuwere inzichten op voedingsgebied. Leslie J. Harris zegt het in zijn boek: Vitamines in theorie en practijk zelfs zo: Elk kind, dat niet tenminste i L. melk per dag drinkt, krijgt zijn eerlijke kans niet in het leven. Hij staaft deze regel met verslagen van wetenschappelijke proeven op dit gebied. Wees dus verkwistend met melk voor uw kinderen.

Waarom is melkdrinken zo belangrijk? Omdat in de melk alle voedingsstoffen, die voor het leven nodig zijn, voorkomen Van nature is de koemelk bestemd om het jonge kalf te voeden, dus zijn leven in stand te houden en zijn lichaam te doen groeien. Het jonge dier vindt in de melk dus alles wat hij nodig heeft om beenderen te vormen, vlees en vet aan te zetten, enz.

Een kalf en een mensenkind is niet gelijk. Vandaar dat de moedermelk voor de zuigelingenvoeding beter is dan de koemelk. Het neemt echter niet weg, dat de koemelkvoeding voor het kind van veel belang blijft. Het is een meerwaardig en hoogstaand voedingsmiddel ook voor volwassenen. Melk drinken geeft het lichaam kracht, maakt fit, geeft veel weerstand.

Gelukkig dat er in ons land veel melk te krijgen is en distributie hiervan wel niet aan de orde zal komen. Vele huis¬

vrouwen zouden wensen, dat ze nog goedkoper was. Kan men geen volle melk betalen, koop dan tapte melk (=_ ondermelk). Tapte melk bevat nog zeer veel van de voedingswaarde van melk, mist alleen het vet met de vitaminen, die daarin oplosbaar zijn. 1 liter tapte melk bevat echter meer voedingswaarde dan i L. melk en i L. water, hoewel het wel de helft goedkoper is. Een verstandige huisvrouw kiest daarom tapte melk en doet geen water bij haar melk.

Melkdrinken voor kinderen stuit wel eens op moeilijkheden. De één is bang voor het vel. De ander lust het niet en een derde drinkt nooit veel. Verwerk daarom de melk in pappen, puddingen, vla's, soepen en groentesausjes, of geef het een lekker smaakje. Een gias chocolademelk of fosco gaat er meestal gemakkelijker in dan de melk met vellen.

E. J. BRUINS.

Waf we al zo tegen kwamen

In het blad voor de luchtbescherming,

van September.

Een meneer vertelt met rechtgeaarde trots,

hoe goed hij gezorgd heeft voor de zijnen met het oog op luchtgevaar. Een geweldige onderaardse schuilkelder, gasdicht, scherfvrij, enz., enz. Van alle gemakken voorzien, wat je noemt.

En nu het mooiste. Het eerste gedeelte biedt plaats voor 30 personen, n.l. het personeel met hun gezinnen. Het tweede gedeelte, met een deur er tussen

voor meneer „zelf" en familie, en gasten!

Tot in de dood kent de Hollander standsverschil! A.