is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1259, 01-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtige Judith. Doch het vasthouden aan de figuur van het charmante oppervlakkige meisje, wier goede karaktereigenschappen nimmer gelegenheid hadden zich te ontwikkelen, maakt wellicht de rust, welke Judith later door volkomen afhankelijkheid en vertrouwen in haar man vindt, aanvaardbaar.

Een uitstekende scène is het eerste bezoek van Judith aan den dokter, waarin zij de verschijnselen van haar ziekte probeert te verzwijgen en de chirurg haar dwingt ze te bekennen. De angst, die alle gezonde mensen voor den dokter gevoelen, de vrees, dat zij ernstig ziek is, geeft Bette Davis prachtig weer in het schuwe ontkennen op zijn vragen, in haar schichtige bewegingen, welke zij tracht te verdoezelen door brutale uitvallen. Hier, waar niet zulke hoge eisen worden gesteld, stelde zij niet teleur, en bewees zij een actrice te zijn, welke een regisseur tot werktuig voor een meesterwerk zou kunnen dienen.

Haar tegenspelers: de chirurg, vertolkt door George Brent, en de vriendin, gespeeld door Geraldine Fitzgerald, hebben de ondankbare taak van toeschouwers; het medelijden, de ontzetting, die het publiek in de zaak gevoelt, beelden zij uit, en zelden worden- zij zelfstandige personen. Zij weren zich in deze ongunstige positie zo goed mogelijk.

Edmund Goulding's regie mist het geniale, dat met dit voortreffelijke „materiaal" (scenario, acteurs, camera-man) meesterlijke scènes had kunnen scheppen; onder zijn beheerste en vooral verzorgde leiding is „Levensdans" echter een film van zeer goed gehalte geworden. Visie.

„Adres onbekend

door Kressman Taylor. Uitgave Servire, Den Haag. Prijs ƒ 1.25.

In dit boekje, dat niet in de handel is, vertelt de schrijfster in korte, heftigaangrijpende woorden, hoe het dictatuur- met het rassensysteem op mensen inwerkt. De een — in het verhaal Schulse genoemd — drijft het naar eer en macht met verloochening van vroegere menselijke gevoelens. Den ander — diens vroegere Joodsen vriend Eisenstein — brengt het tot de bezetenheid van hartstochtelijke wraakgevoelens.

Een brief van Eisenstein uit Amerika geschreven aan zijn zuster in Berlijn komt onbestelbaar in San Francisco terug; het adres is „onbekend". Hoe zou 't niet onbekend zijn — maar dit weet Eisenstein dan nog niet — na haar woeste vlucht, haar gruwelijke angst, haar afschuwelijke einde!

„Spoor haar op! Help haar", schrijft smekend Eisenstein uit Amerika aan Schulse in München, al heeft Schulse hem reeds vroeger te verstaan gegeven, dat hij niet meer met een Jood correspondeert. Maar Schulse helpt niet, als

Wie kent niet

Pearl Buck de schrijfster van

„De Goede Aarde"?

Spoedig verschijnt onze nieuwe roman, een boek van haar hand, getiteld:

„IN BALLINGSCHAP"

het zusje, vervolgd door S.A.-mannen, in zijn huis 'n schuilplaats zoekt en de volgende morgen vindt hij haar lijk in z'n park-

De wraak volgt. Schulse's verraad aan hun jarenlange vriendschep en het vreselijke lot van het geliefde zusje doen hem de meest geraffineerde wijze vinden om die te uiten. Hij zal Schulse hetzelfde lot bereiden, waarvoor hij het jonge meisje niet heeft willen bewaren.

Door de vriendschappelijkste correspondentie — zo gesteld, dat de censuur ze onmiddellijk pakt — stempelt hij den geëerden nazi-aanhanger tot een „Jodenvriend", tot een deelgenoot der illegale actie, tot iemand, die in 't geheim de nationaal-socialistische regering wil omverwerpen. Hij betitelt hem als „vriend", als „broeder", en wenst hem de steun toe van den God van Mozes.

Voor angstprotesten uit Duitsland — voorzichtig naar Amerika gesmokkeld — blijft de wraaknemer doof. Noch een beroep op z'n vrouw en kinderen, noch de uiting: „Heb je er enig denkbeeld van wat het zeggen wil in een concentratiekamp te worden opgesloten?" doen hem zwijgen. Hij zet z'n wraakoefening voort, niet alleen tot Schulse uit z'n functie wordt ontheven, maar tot ook zijn adres „Onbekend" blijkt en de laatste brief niet meer bezorgd kan worden.

Een merkwaardig beeld van verwording èn van den lafaard, die alle humanitaire gevoelens heeft verloren, èn van den tot wanhoop gedreven wreker. Zó is 't zeker met ontelbaren gegaan.

V.A.R.A. Vrouwen-halfuurtje

Op Woensdagmorgen 8 November om half twaalf, zal in ons vrouwen halfuurtje Mw. Mr. B. J. A. de Kanter—Van Hettinga Tromp spreken over: „De weg naar wereldvrede: van internationale wetteloosheid naar internationale rechtsorde."

Ook zullen er weer enige van onze vrouwenliederen worden uitgezonden.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste „De Prol. Vrouw", p/a. N.V. ,,De Arbeiderspers", Hekelveld 15, Amsterdam-C.

ALMELO. Ledenverg. op 19 Oct. De voorzitster wekte op in groter getale te komen. Pge. Leendertz huldigde namens de club met een bos rod? anjers pge. Os—v .d. Abeelen, die 20 jaar voorzitster is. De vrouwen werden opgewekt zich op te geven voor de bloedtransfusiedienst. De Vrouwendag bepaald op 16 Nov., spreekster pge. Kaas— Albarda. Een groot aantal vr. gal zich op voor de iedenwin-actie en 12 vr. zullen ifder wekelijks 2 nos. van de Pr. Vr. verkopen Pge. Leendertz gaf een historisch overzicht van de laatste 25 jaren. Een leerzame avond. D E.—C.

AMSTERDAM. Gr. 5. Met 11 vrouwen maakten wij 23 Oct. een excursie haar de tentoonstelling „Rondom Rodin", waar mej. dra. P. C. darijs ons rondleidde, 't Was een overweldigende indruk en zeer leerzaam. Wij raden andere groepen aan deze tentoonst. ook te bezoeken. Vrouwen, helpt prop. te maken voor de „P. V.". Veel abonné's reeds gewonnen, doch niet genoeg. Komt op de colnortagetochten 2 x per maand. Ook aan te melden bij pge. Adelaar, Ruyschstr. 127 XII. R. B.—P.

AMSTERDAG (Groep 10). 16 Oct. hadden wij onze eerste h.h. verg. in dit seizoen: aanwezig 16 leden en pge. Nederhorst. De voorz. sprak een opwekkend woord om ons werk te doen, wanneer dat nodig is. Bijna allen gaven zich op voor de ledenwinst- en Pr. Vr.-actie. Voor de studieclub gaven zich 2 vrouwen op. De leesclub wordt om de 14 dagen gehouden bij pge. Uitenbosch. Meteorenweg 180. 23 Oct. is de eerste avond gehouden. Aanwezig 17 vrouwen.

C. H. L.

ANNA PAULOWNA. 26 Oct. hield onze club een h.h. verg., aanwezig 14 leden. Voor actie voor onze krant proefnummers besteld. Met ledenactie is een begin gemaakt, circulaires uitgezet. Vrouwendag Donderdag 16 Nov., spr. pge. Straalman—Kremer. Er zal een bus rijden, wie mee wil, geve zich vroegtijdig op bij N. Wiggers, oKningsweg, Breezand. Ook niet-clubleden hartelijk welkom. Clubleden komt allen op de eerstvolgende verg. en blijf trouw aan uw beginsel.

M. S. O.

ST. ANNAPAROCHIE. 26 Oct. kwamen we h.h. bijeen; aanwezig 16 leden. Onze Vrouwendag wordt gehouden 22 Nov., spr. pge. Kalma— Koops, medewerking van het Frys Toaniel. 4 proefnummers Pr. Vr. aangevraagd. Ledenwinstactie reeds begonnen. Naar de gew. verg. te Leeuwarden gaan pge. IJ. Schottman—Post en M. Sleepstra. Eerste leesclubavond Donderdag 2 Nov. M. S.

BEDUM. 24 Oct. verg. bij pge. Meijer-Mulder. Aanw. 8 leden. De voorz. heette één nieuw lid welkom en hoopte haar vele malen op onze verg. te zien. Daarna gaf de voorz. een interessant verslag van haar verblijf op „De Bom".

M.—M.

BERGEN N.H. 20 Oct. hielden wij onze ledenverg. bij pge. Ham. Een 6-tal vrouwen gaf zich op voor ledenwinstactie. De voorz. besprak de brochure „Vrouwenarbeid" en las voor uit „Katrina". De volgende bijeenkomst Maandag 6