is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1262, 22-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troffen. Om twee uur werden wij verwacht bij de Coop. Melkcentrale. Hier is ons een duidelijk beeld' gegeven, wat Coöperatie betekend. Een hart. woord van dank aan de Rott. club voor haar gastvrijheid. Enveloppen voor de ledenwinstactie uitgezet. Toneelgroepje werkt op volle kracht voor de Vrouwendag, waar pge. Hendrien liOdder komt spreken; programma's uitgezet. Ieder helpe mee, opdat deze dag goed zal elagen. M. de H.—v. V.

DEN HAAG. Op Donderdag 23 Nov. te 8 uur wordt in 2 zalen van het Volksgebouw de Vrouwendag gevierd. In beide zalen wordt hetzelfde programma gegeven.

Spreekster pge. T. Toonstra-de Hondt over de leuze van de Vrouwendag: Niet versagen, trouw bewaren het socialistisch ideaal.

Opvoering van 4 tableaux van pge. Meia Kaas-Albarda. de tekst wordt gezegd door Bep Harrewijn. Medewerking van het strijkorkest onder leiding van mr. Harm Smedes, zang van pge Popma Op de avond zelf voor zover beschikbaar nog kaarten aan de zaai verkrijgbaar.

Ledenwerf-actie. In alle groepen wordt gewerkt. Een goed geslaagde E.H.B.L.- cursus, gehouden van 4 avonden, geleid door pge. H. Bouma arts, 70 bezoeksters, die trouw kwamen. Wat op deze cursus geleerd werd is ook in gewone omstandigheden voor alle huisvrouwen van waarde. Op 13 Nov. werd de jaarverg. gehouden. Voor het Bondsbestuur was pge, Meibeom-Broersma aanwezig, voor de Haagse federatie pg. P. Gardenier en voor de Prol. Vr. pge. Buis voor kennismaking en om de leden ©p te wekken voort te werken met de Prol. Vr. Verslagen goedgekeurd. De zittende bestuursleden herkozen, terwijl pge. Vorrink nu officieel penningm. wordt en pge. Gardenier als gewoon bestuurslid aanblijft. In plaats van Tine Pas, die Inmiddels naar Cura*jao is vertrokken, werd pge. StoHe-Lubsen gekozen.

Wat betreft het onderzoek naar de noodzakelijkheid van onderlinge hulpverlening bleek, dat er maar weinig waren, die hulp verlangden. Degenen, die zich voor hulp bereid verklaarden, werden^ genoteerd en wanneer nodig opgeroepen.

W. R.—V.

HARLINGEN. 14 Nov. hielden we onze Vrouwendag. 70 vrouwen aanwezig. De declamatie van pge De Boer. Met aandacht werd geluisterd naar de spreekster pge Weidema—De Boer, daarna Het Tableau. Met de spreuken en bonboekjes gewerkt. Het zangkoortje onder leiding van pge. Zijlstra bracht enkele mooie liederen ten gehore. S. J.—S.

LEMMER. De op 15 Nov. gehouden Vrouwendag in ,,'t Honk" is best geslaagd. Een flink aantal vrouwen aanwezig. Mevr. Toornstra— De Hondt gaf een mooie en duidelijke uiteenzetting over de internationale toestand. Het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid" zeer verdienstelijk opgevoerd. Daarna declameerde een der clubleden. Ad. B.—V.

MAARSSEN Dinsdag 14 Noc. hielden wij önze Vrouwendag, die flink beaocht was. P.gè Ploeg hield een mooie rede en wees er vooral op, clat wij juist in deze tijd aaneengesloten moeten blijven. Na de pauze declameerde zij. De thuisblijvers hebben veel gemist. Het Tiele Wibaut-fonds bracht /1.95 op; 10 spreuken werden verkocht. De ledenwin-actie en de actie voor de „Prol. Vr." zijn in volle gang.

G. W —De J.

MAASTRICHT. 15 Nov. ledenverg., aanwezig 8 leden. Ons voorlopig resultaat van de ledenwin-actie is; 3 p.gen, waarvan 1 clublid en 7 abonné's op de ..Prol. Vrouw". We zetten de actie voort met onze eigen vrouwen. Vrouwendag 29 Nov., pge De Koning—Elberfeld spreekster. Onze penningm., mevrouw Courrech Staal, declameerde. Opvoering van klein tableau. We hielden een tombola. Ofschoon ons aantal clubwerksters klein is, zijn we vol werklust.

S. B—O.

MIDDELIE-KWADIJK. 10 Nov. hielden wij h.h. verg. Opkomst goed. Naar de gew. verg. te Alkmaar afgev. pge N. Franke—Aberkrom. 20 wandespreuken besteld en 60 Kerstbrochures.

N. F.—A.

OOSTERWOLDE. 2 Nov. kwam de club in h.h. verg. bijeen. Voor de bloedtransfusiedienst gaf zich nog geen een op. Voor pge. VeldmanScheper, die om gezondheidsredenen als bestuurslid bedankte, werd gekozen pge. Veenstra

Woudstra. De beide .zittende bestuursleden werden herkozen. Van het verslag van de gew. verg. in Leeuwarden werd het eerste gedeelte verzorgd door pge. Veenstra, het tweede door pge. Van Putten. We wonnen in Oct. twee abonné's op de Prol. Vr. c. V. H.

ROORDAHUTZUM. 10 Nov. kwam onze club voor het eerst in deze winter bijeen. De voorzitster heette in het bijzonder p.g.e. A. v. Randen—Vaalsbeek hartelijk welkom, daar deze voor het eerst na haar ziekte de club weer bezocht. De Vrouwendag werd besproken, die we dit jaar gezamenlijk in Grouw zullen houden. Onze club zal zich in verbinding stellen met Rauwerd, Poppingawier en Irnsum. Getracht zal worden om voor enkele avonden inleiders(sters) te krijgen. A.B.—R.

ROTTERDAM <Groep II). 26 Oct. 2 en 16 Nov. heeft pge Krul voor ons gesproken over het „Jodenvraagstuk door de eeuwen heen". Het was zeer leerzaam Wij zijn de October-actie begonnen met de P.V. en schreven 15 nieuwe abonné's in. Ook boekten wij vele nieuwe clubleden. Nu zijn wij bezig leden voor de partij te winnen. Wie nog over een uurtje vrije tijd beschikt, kome ons helpen. Ieder kenne in deze zijn plicht. a. in 't H.—o.

ROTTERDAM (Groep X). Donderdag 16 Nov. hebben we onze leesavond gehad. De opkomst heel goed. P.ge Mourits vertelde iets over de kwestie-Rusland—Finland. Daarna lezen uit „Hilde". Vrouwen, denkt u eraan: 30 Nov. de

jaarverg., aanvang 8 uur. De leesavond is verzet op Donderdag 7 Dec. E. T.—<L G.

SLIKKERVEER. 7 Nov. hielden wij onze verg, in het geb. A.NJU.B. onder leiding van pge De Jong. 28 Nov. Vrouwendag in geb. A.N.M.B. Spreekster pge Adri Pomper. Medewerking van de Arb. Muz.-Ver. Excelsior. Opgevoerd wordt het stukje „Drie Novemberdagen"; 20 spreuken besteld. T. s.—M.

VEENDAM. Onze Vrouwendag, gehouden op 15 Nov., uitstekend geslaagd, bezoek: 120 pers. 50 spreuken verkocht. Een bloemenverloting bracht een batig saldo op. Naar p.ge De Vries —Trouwijn werd aandachtig geluisterd. Een zangspel, samengesteld door p.ge Hofman—De Boer, viel zeer in de smaak. Zo zelfs, dat de afd. Wildervank ons uitnodigde op hun Vrouwendag dit te herhalen. Een mooie avond.

H. V.—S.

VENLO. 6 Nov. h.h. verg. bij p.ge Hoogkamer. Opkomst slecht. Besloten werd om voor de Vrouwendag, op 26 Nov., p.ge De Koning uit Sittard te vragen. q jj

VIANEN. 4 Nov. hield onze club een h.h. verg; In ons midden twee nieuwe clubleden en één gast. Vrouwendag 2e helft van Dec. in „Ons Huis"i Spreekster pge Ploeg—Ploeg. 30 spreuken besteld. De acties brachten voorlopig 2 leden en voor de Pr. Vr. 4 abonné's. Een St. Nic.-eomité gevormd voor feest voor kinderen van moderngeorg. en lezers op de Diaden van de Arb .Pers.

G. v. B.—v. d. H,

WARGA. 8 Nov. hield onze club een h.h. verg., bezocht door 12 leden. Eén nieuw partijlid gewonnen. Er zal gewerkt worden voor het T.W.-fonds. Vrouwendag 29 Nov., spreekster pge. H. Sinnema—Van Wagensveld en pge. A. Kasje met voordrachten. Pge. E. Tiekstra— Lijzinga bracht een keurig verslag uit van de gew. jaarverg. Een inleiding voor onze verg. deze winter is geregeld. De voorz. las voor uit de Mededelingen. Vrouwen bezoekt in groten getale onze Vrouwendag. Komt op onze h.h. verg.!

J. H.—H.

WOLVEGA. 7 Nov. werd onze Vrouwendag gehouden; opkomst niet groot. Toch geloven wij, dat het een goede avond was. Spreekster, pge. Boogaard—Hoekstra, werd met veel aandacht gevolgd. Verder de A.J.C. met zang en declamatie door onze voorz. Tot slot de „Internationale". p' yy

WIJHE. 8 Nov. hielden we een h.-h. verg. Aanwezig 8 leden. Voor het T. W.-fonds bestelden wij 4 bonboekjes en 20 wandspr-niken. Vrouwendag Maandag 27 Nov. Actie Prol. Vr. zal nog ter hand genomen worden. Een commissie is gevormd. Circulaire Bloedtransfusiedienst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wegens het late uur werd een bespreking over het Kerstfeest tot de volgende verg. op 20 Nov. aangehouden. a. St.—b!

Vereeniging „Weezenkas"

Nooit van gehoord ?

Vraag eens een brochure aan bij:

W. Meijer — Badhoevedorp N.H. — Adelaarstraat 11

Dames, luistert naar deez' raad Blijft toch thuis niet wassen Weg met ploeteren en getob Weg met knoeien, plassen. Luistert, luistert allemaal Komt naar Zellwasserij „Ideaal" Na 2 uur is dan keurig, net, Bw was «weer in de kast gezet.

ZELFWASSERIJ

„IDEAAL"

VAN OSTADESTR. 405-411

Arosterdam-Z. - Tel. 97905

W. C. Jongebloed

Geelt de hoogste waarde voor

metalen, lompen en oud papier.

De Wittenstraat 42 en Rozenstraat 135

Telefoon 86278.

Medisch gedlpl. Voetspecialiste

Mevr. A. M. JANSEN-PETERSON Dusartstraat 14 - Tel. S6454

Algehele voetbehandeling 75 cent. Ziekenfondsleden belangrijke reductie.

Gratis voetouderzoek.

Rijwielen 75 ct. per weck

Tandems ƒ 1.23 per week

Stofzuigers 50 ct. per «eek

Radio ƒ1.25 per week

Eigenbouw rijwielen vanaf ƒ 32.—

K. C. WICHERS

FRANS HALSSTRAAT 29 . A DAM TE LEF. 93904.

Uw banketbakkerij over het IJ is

M. KEMPENAAR

v. d. Pekstr. 55-57 - Tel. 60016. AMSTERDAM,

Leesbibliotheek „Succes" Lutmastraat 182

BIJ DE VAN WOU.

7 cent i». d. — 3 delen 18 cent. Geen inschrijfgeld. Geen verplichte catalogus. DE NIEUWSTE WERKEN

Het beste adres voor aardappelen, groenten en fruit is

J. VISSER

SAFFIERSTRAAT 79. TEL. 25413 1093—10

Voor een goed passend Corset

„Deliana"

B1LDERDIJKSTRAAT 65, telef. 81761,

CEINTUURBAAN 296, telef. 21078. Amsterdam. Paskamer aanwezig. TRICOTAGES - KOUSEN EN BUSTEHOUDERS. Spaarzegels worden in betaling aangenomen.