is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1263, 29-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden een tombola. De actie voor de Pr. Vr. wordt met eigen kranten voortgezet. S. B.—O.

MARÜM. 22 Nov. hielden we onze Vrouwendag In het „Dorpshuis". Ongeveer 90 vrouwen luisterden naar de prachtige rede van p.ge Segaar— Peperkamp. Het zangkoor „Kunst na Arbeid" zong op verdienstelijke wijze. Door enige leden van de club werd het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid" opgevoerd. In de pauze tractatie en verloting. Een geslaagde avond. De eerstvolgende verg. Vrijdag 1 Dec. K. K.—K.

NIJMEGEN. De ledenverg. op 16 Nov. was vrij goed bezocht. Besloten een cursus over de geschiedenis van 't Joodse volk te organiseren. Op 20 Nov. is de eerste avond gehouden met veertien vrouwen. De volgende avond is 11 December, 8 uur, Groenste. 235. Vrouwendag, Donderdag 30 Nov., spreekster mevr. Wolthers—Arnolli in E.G.M.A. Aanvang 8 uur. Ieder belangstellende is welkom. Wie nog een aardige prijs voor de verloting heeft, wordt verzocht die mee te brengen.

C H.—D.

NIJVERDAL. Vrouwendag op 18 Nov. goed geslaagd. Mr. Vrind uit Almelo hield een feestrede, waarnaar met grote aandacht geluisterd werd. De declamatie van p.ge Krabbenbos—Hagedoorn en het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid" oogstten groot succes. De heer Oets uit Nijverdal speelde mooi piano. De verloting gaf tot veel gelach aanleiding. Een gezellige en leerzame avond. L.—L.

OUDE LEIJE. 15 Nov. kwam onze club voor het eerst bijeen onaer leiding van p.ge L. Ringenoldus—v. d. Wal. „Ons onderwijs" uit de „Mededelingen" behandeld. P.gen Van Dijk en Vogelzang brachten een mooi verslag uit van «3e gew. verg. te Leeuwarden. 2 proefnummers van de Pr. Vr. per week besteld. 12 spreuken van het T.-—W-fonds en 75 Kerstgeschriftjes.

K. K—O.

PEIZE. 18 Nov. hebben we onze Vrouwendag gehouden met p.ge Segaar—Peperkamp als spreekster, die een prachtige rede hield, opkomst goecl. Het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid" viel zeer in de smaak. Spreuken voor het T.W.fonds verkocht. Een goed geslaagde avond.

A. S.—B.

PURMEREND. 20 Nov. bereikte ons de droevige tijding dat onze trouwe p.ge A. Kwadijk— Kool plotseling overleden was. Ze was zoveel mogelijk op iedere verg. en deed het, werk wat er te doen was. Het dag. best. volgde haar naar Westerveld, waar onze voorz. enige woorden sprak. Wij zullen deze partijgenote het best eren door in haar geest voort te werken.

— 22 Nov. begonnen we de Vrouwendag met het herdenken van onze overleden p.ge A. Kwadijk—Kool. Met aandacht geluisterd naar onze spreekster p.ge A. J. Wolters—Arnolli. Zij heeft ons de leuze van de Vrouwendag goed doen begrijpen. Ons zangclubje zong enige liederen uit de nieuwe bundel. Hulde aan ons toneelgroepje dat, het toneelstukje „Schijrx en werkelijkheid" instudeerde; spreuken allen verkocht; de Vrouwenverg. van de V.A.R.A. 15 Dec., medewerking van de V.A.R.A.-kok en H. Oets als spreker, toegang vrij. J. K.—V.

ROTTERDAM. 21 Nov. hebben wij onze Vrouwendag op eenvoudige, maar treffende wijze gehouden. Een zanggroep der S.D.V.C. zong onder leiding van p.ge M. Mourits—Witte uit de zang-

Propaganda-hoekje

Nieuwe abonnéJs in de afgelopen week:

Haarlem 23 's Hertogenbosch 3

Utrecht 6 Huizum 2

A'dam gr. n ... 5 Peize 2

Baam 5 Zeist 1

Bafló-den Andel 4 Capelle a/d XJsel 1

Zwolle 3 Menaldum 1

Willen de sub-agentessen of secretaressen er om denken de proef- of colportagenummers te bestellen bij den agent in haar woonplaats. Indien bij mij besteld wordt, geeft dit vertraging. Ook zijn er, die èn bij den agent èn bij mij bestellen; dan ontvangt men de dubbele portie, wat niet de bedoeling is. Aan mij dus a 1 leen maandelijks inzenden de opgave van wat besteld en wat gewonnen is op de gezonden formulieren.

J. Buis-Groeneveld, Propagandiste v/d Proletarische Vrouw.

bundel. Een groep vrouwen vormde het tableau „Levensgang", waarbij p.ge P. G. Moret declameerde.

P.ge S. van Gelderen—De Vries besprak de leuze van de Vrouwendag. In een krachtig applaus getuigde de verg. van haar instemming. Na de pauze werd de film vertoond van het Vacantie-Kinderfeest. Met voldoening kunnen wij op deze zeer goed geslaagde avond terug zien. A. L. M. T.—A.

SCHIEDAM. 16 Nov hielden wij onze Vrouwendag. Ruim 200 vrouwen aanwezig. Onze afd.voorz.. p.ge De Bruin besprak het sympathieke doel van de club, hoewel het niet gemakkelijk is, vooral wat betreft leden winnen voor de Partij. 'Onze voorz. huldigde p.g. de Bruin, in verband met zijn zestigste verjaardag en overhandigde hem namens de club K ter Laan's Woordenboek. De Bruin dankte in een geestig speechje. Riek Sprong declameerde. Onder ademloze stilte werd de leuze van de Vrouwendag uitgesproken door onze voorz. Tot slot het toneelstukje, door enige vrouwen van de club opgevoerd, het was een prachyge avond. De ledenwin-actie heeft 13 nieuwe p.gen. aangebracht, de acties voor Pr. Vrouw en T.W.-fonds zijn in volle gang. 100 platen tegen ..Oorlogsspeelgoed" uitgezet

M S.—H.

STEENWIJK. In de verg van de club is verslag uitgebracht van de gew. jaarverg Besloten de Vrouwendag op intieme wijze te vieren op 3 Dec. Pg. De Vroome zal de betekenis van deze dag uiteenzetten. De avond zal gevuld worden door muziek en declamatie, een tractatie zal niet ontbreken. Een ernstige poging zal worden gedaan om het ledental van club en partij op te voeren. Verschillende leden waren bereid hieraan mede te werken. Ook met de actie voor de Pr. Vr Met bons voor het T.W.-fonds wordt gewerkt. Het was een goede, flink bezochte vergadering.

H. d. V — B.

T1SQUERT. 17 Nov. hielden we onze jaarverg, bezocht door 33 vrouwen en weth. Geerling. Half Dec. onze Vrouwendag, als we een spreekster kunnen krijgen. Huisbezoek geregeld. Vijf vrouwen gaven zich op voor de Pr. Vr. Besloten werd abonn. te nemen op 5 Mededelingen. Leesclub opgericht van 12 vrouwen. 100 Kerstbrochures, 25 liederenboekjes en 50 wandspréuken voor de Vrouwendag besteld. Een kleine verloting wordt gehouden voor T. W.-fonds. Aanvraag voor Aibeidersavondschool om vijf gulden subsidie toegestaan. Verslagen goedgekeurd. Pge. De Vries—Slagter gekozen als voorzitster en p.ge. Musch—Atten als penngm.. p.ge. De Vries— Raangs gekozen inplaats van p.ge. Butema—Tent, die gaat vertrekken. Controle-commissie en sectiehoofden geregeld. Tot slot doet Geerling nog twee verheugende mededelingen. M. M—H.

UTRECHT. 16 Nov. hield p.ge D. Blom—Krijgsman een inleiding over Maatschappelijk Hulpbetoon en de Vrijwillige Armenverzorging. Er werden vele vragen gesteld. Voorbereidingen getroffen voor de Herdenkingsbijeenkomst van het 25-j. bestaan der club op 17 Dec. Voor de bloedtransfussiedienst heeft zich niemand aangemeld. 2500 Kerst brochures besteld. De eerste maand, prop.-tocht. met de Prol Vr. heeft 6 nieuwe lezeressen opgeleverd. In Dec. zal een Kerstbijeenkomst gehouden worden op de derde Donderdag. I. v. d. W.

WORMER. 21 Nov. hield onze club de vrouwendag; uitstekend geslaagd. P.ge v. Rossum— Koene van Koog aan de Zaan verleende haar medewerking aan de piano, terwijl p.ge Schou' ten—v. Solingen declameerde. Enige leden voerden „Drie Novemberdagen" op. De spreekster p.ge v. d. Goes v. Naters—v. d. Plaats sprak de prop.-rede uit; laten we hopen, dat 't indruk heeft gemaakt op de aanwezigen. Een avond met een echte kameraadschappelijke geest.

75 St. Nic.-platen: 50 spreuken en 500 Kerstbrochures besteld. De actie voor ledenwinst is in volle gang. c. J.—D.

WIJNALDUM. 23 Nov. hielden we onze h.h.verg. in 't gebouw. Aanwezig 8 leden. Vrouwendag 29 Nov. Spreekster p.ge B. Boogaart— Hoekstra. Besturen van Partij en Vakbonden worden uitgenodigd. 2 bonboekjes, 20 spreuken van T. W.-fonds en 100 Kerstgeschriftjes besteld. De sec. bracht verslag uit van de verg. te Leeuwarden. Proefnummers Pr. Vr. uitgezet. Tot nog toe heeft onze leden-win-actie geen resultaat gebracht. K. de V.—v. S.

ZAANDAM. 14 Nov. jj. hield de club haar jaarverg. in „De Harmonie" uitstekend bezocht. Jaarverslagen goedgekeurd; het gehele bestuur werd bij acclamatie herkozen. Er werden 3 wouwen naar de Gew. Jaarverg. afgevaardigd. De voorz wekte allen op vooral de Vrouwendag te bezoeken op Woensdag 29 November in „Ons Huis. a. J H.—b.

ZWOLLE. 15 Nov.' hebben wij de Vrouwendag gevierd met ± 150 bez. P.ge Verweij—Jonker heeft gesproken. Arb. Toneelgezelschap „Ontwikkeling" heeft het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid' opgevoerd. De verkoop voor het T.B.fonds bracht ruim zes gulden op. Er gaven zich drie nieuwe leden en abonné's voor de Pr. Vr. op. Een goed geslaagde avond. Woensdag 29 Nov. ledenverg. Vrouwen, die dit leest, komt eens op een van de verg. Toont ook daar uw belangstelen g. R. J —de N.

UW ADRES voor aardappelen, groenten en fruit is

J. BOON

BORSSENBURGSTRAAT 35 AMSTERDAM

U® :idres vooi M \,\UI ACTI KI N MGirSIJN EN SOKKEN is en bluft

VOLMER

Koningstraat 7 «l) rt. Nieuwmarkt)

Reeds meer dan 20 laai gevestigd Alle zegels worden in betaling genomen 11

Geei<f grif ze haren meer! Haarkleurhersteller

Vraagt inlichtingen:

DROC. „ZUID"

Rijnstraat 128 — Telefoon 28416

School voor Lichaamscultuur en Dans

Co Sieger

P. C. Ilooftstraat 55 — Telef. 97#48 Gymnastiek en dans voor volwassenen en kinderen, 's Woensdags spec. damesoehtendcursus ..Keep Pi t'\

Voor beter brood naar:

J. TEN BOUHUYS Da Costastraat 30

MEVROUW

Probeert eens de ME1.R en ZlilVtXPItolM < i : N van C. Z. LUT.JEM INKI'L en U ls tevreden

A. THOMASZ

Vechtstraat 4 - Amsterdam

Doe het anders. Doe het beter

Wordt lid en verbruiker van

Coöperatie „Samenwerking"

HOOFDKANTOOR: TOLSTRAAT 61, AMSTERDAM.

I'efcfoon 25000—25002. Winkels door de gehele stad.