is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1266, 20-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag uit van de Gew. Verg. Kerstbrochures verdeeld en afgesproken, wanneer wij gaan colporteren. Verschillende leden gaven zich op voor de vrijwillige hulp. M. B.—T.

HEERENVEEN. Onze Vrouwendag behoort weer tot het verleden. Allen hebben we met aandacht geluisterd naar het mooie betoog van p.ge Toornstra—de Hondt. Jammer, dat de opkomst niet groter was. Een Vrouwenkoortje zong Eeer verdienstelijk, een toneelstuk vormde een aardig slot. Het was een goed geslaagde avond. Bekend gemaakt dat de volgende week opgave kan worden gedaan, van deelname aan de vacantiecursus voor jonge meisjes op de Born.

J. de L.—de B.

HEERLEN. H.H. verg. 12 Dec. Het winterwerk Kverd geregeld. 150 Kerstgesehriftjes aangekomen, colportage verdeeld. De inzameling voor het T.W.-fonds bracht ƒ6.85 op. De voorz. ontbond de St. Nic.-comm. en bedankte voor de gezellige avond. Op onze Vrouwendag 19 Nov., welke schitterend geslaagd is, werd officieel ons 10-jarig bestaan herdacht, enveloppes met inhoud aangeboden van Gew. Prop. Comra. en omliggende afdelingen; besloten dit geld te gebruiken voor een openbare verg. voor de vrouwen in het voorjaar. Wij hopen op deze verg. onze club flink te versterken. Vacantie van 19 Dec. tot 16 Jan. G. J. J.—G.

HILVERSUM. Op de op 12 Dec. gehouden ledenverg. waren verschillende belangrijke vraagstukken aan de orde, o.a. de vrijwillige burgerlijke hulpverlening, door de gemeente ingesteld. Pge. Albers zette uiteen, wat de bedoeling van deze dienst is. Pge Wieling bracht financieel verslag uit van de op 23 Nov. gehouden Vrouwendag. Colportage met de Kerstbrochures, waarvoor zich 16 vr. opgaven, uitvoerig besproken. Pge Albers vertelde in 't kort de inhoud van de brochure. Er zijn 14 deelneemsters voor de Gewest. Verg. op 14 Dec. te Amsterdam. r. e. PI.—v. D.

HOOGKERK. 30 Nov. hield onze club de Vrouwendag, p.ge v. Kempen—v. d. Spoel zette

op bevattelijke wijze de betekenis van Partij en van beweging, ook voor de vrouwen, uiteen. Muziek van de stem des Volks uit Groningen; enige vrouwen voerden „Schijn en Werkelijkheid" op. Een mooie avond met flinke opkomst, jammer, dat niet alle clubleden er waren. Onze leesavonden zijn onder leiding v. p.ge A. Bijsterveld weer aan de gang. j. u.—B.

HUIZEN N.H. 14 Nov. hebben wij de Vrouwendag gevierd; spreekster p.ge H. Lodder. 10 Spreuken verkocht. Het St. Nicolaasfeest is goed geslaagd; ook de ouders maakten het feest mee. Ieder kind kreeg een cadeautje, dank zij de steun van vakverenigingen e.a. organisaties. We gaan colporteren met de Kerstbrochures vóór Kerstmis. Vrouwen, komt allen, dan is het zó gedaan. a. m.—H.

MIDDELBURG. 21 Nov. hield onze club haar jaarverg. Jaarverslagen goedgekeurd; een batig saldo in kas. Het bestuur is thans: p.gen Schuitema—Veerschelden, voorz.; J. den Engelsman— Stofregen, secr.; Cot'vé—Mal.iaars, penningm.; Van der Weel, 2e penningm. en Weelemaker— Vroegop, 2e secr. Twee nieuwe leden voor Partij en Club gewonnen en twee abonné's op de Prol. Vrouw. Kerstbrochures, T.W.-bonnen en spreuken besteld. Jammer, dat er niet meer vrouwen aanwezig waren, juist nu moet er aangepakt worden. j. M.„-d. E.

NIJVERDAL. 12 Dec. hield de club een goed bezochte h.h. verg. 25 Kerstbrochures besteld. De Oct.-maand bracht 3 abonné's op de Pr. Vr., terwijl 10 spreuken werden verkocht voor het T.W.-fonds. De heer Klinkert uit Almelo hield een boeiende inleiding over het leven van Sernmelweisz, de ontdekker van de oorzaken en de bestrijdingsmiddelen van de kraamvrouwenkoorts. Het was een goede avond. AL.—L.

PIETERSBIERUM—SEXBIERUM. 14 December hielden wij een hii.-verg. met 13 leden. De afgev. brachten verslag uit van de gewest, verg. Een bonboekje voor het T.W.-fonds zal nog besteld worden. Kerstgeschriften verdeeld; twee

pr.nos. voor de Pr. Vr. uitgezet. Ledenwinactie leverde geen resultaat. Besloten een gastenavond met inleider te houden. P.gen K. Norden— Dijkstra en P. Houtsma—Hiemstra, benoemd tot kas-commissie. 3 Jan. jaarverg. bij pge. G. Reitsma—Okkinga, 's avonds 7 uur. Medegedeeld, dat op de ouderavond besloten is, het volgend jaar de verschillende verenigingen te verzoeken het St. Nicolaasfeest te organiseren. B. P. H.

ROTTERDAM. Groep 10 heeft 7 Dec. naar eerste jaarverg. gehouden. Opkomst goed. Als vertegenw. Centr. Best. p.ge M. Tamboer— Andes en als gast onze leesclubleidster p.ge Mourits. Ons bestuur heeft een kleine verandering ondergaan. Thans H. v. d. Graaff—Kamp, voorz.; J. v. Geffen—Piasmans, Ridderspoorstraat 7b, secr.; L. M. Naaijen—Kap, penningm.colportageleidster. P.ge Tamboer sprak nog enkele gevoelige woorden tot clubleden, aftredend en nieuw bestuur. Voorgelezen uit ..Mededelingen". j. v. G.—P.

SNEEK. De club hield 11 Dec. haar jaarverg. Colportage van 100 Kerstgesehriftjes geregeld. In. fin. verslag van de Vrouwendag een Klein nadelig saldo. Jaarverslagen uitgebracht. Het ledental is iets teruggelopen, doch de kassen van penningm.esse, brochurehoudster en agentesse Pr. Vr. hadden voordelig saldo. Het bestuur werd in z'n geheel herkozen. Opkomst kon beter. j. p.—T.

WINKEL. 7 Dec. hield onze club een h.h. verg. Aanwezig 8 leden. Als afgev. gew. verg. in Alkmaar gekozen p.ge Krab—Edings. 100 Kerstbrochures besteld en 15 spreuken voor het T.W.-fonds. Leden-winactie beginnen we in Januari. Het was een gezellige bijeenkomst.

T. S.—B.

ZUILEN. 7 Dec. kwam voor onze club pge Ploeg over „De vrouw in deze tijd" spreken; het was een prachtavond met 37 vrouwen, die allen met belangstelling hebben geluisterd. Een volgende bijeenkomst is de Kerstverg. Onze actie heeft opgebracht 6 lezeressen Pr. Vr. en 4 nieuwe clubleden. B. de H—K.

AMSTERDAM Coöperatie

„Samenwerking

Hoofdkantoor:

TOLSTRAAT 61

Amsterdam Filialen door de gehele stad. Koopt betrouwbaar, koopt bij de coöperatie.

Schoenen verven

Geen beter adres dan

LEERVERVERIJJ.HOND

Ruyschstr. 118 - Tel. 54239

Is Van Amerongen Uw slager Zijn Uw uitgaven lager

A. van Amerongen 's Vleeshouwerijen

TROMPKNBl RGSTR. 123. TEL. 93755 WF.ESPERSTRAAT 116.

VEREENBCINC WEEZENKAS

op den grondslag opvoeding zonder geloofsdogma

Zij verzorgt volledig de heele weezen tot het 21e levensjaar. Inlichtingen te verkrijgen bij: W. MEIJER, Adelaarstraat 11, Badhoevedorp (N.H.) — M. J. DE MOOR, C. Krusemanstraat 37, Amsterdam-Z. — W. B. NOTEBOOM, Olympiaplein 71, Amsterdam-Z.

EEN PRIMA LAMP VOOR LAGE PRS JS H

„FERIAL" EDELGASLAMPEN. Nederlands fabrikaat.

4» Watt ƒ0.49 75 Watt f 0.59

60 Watt 10.55 100 Watt f 0.B9

ÏFCHIISCHE HANDELSONDERNEMING „CENTRUM,,

DE CLERCQSTRAAT 32 IELEFOON' 85709.

OUDE LELIESTRAAT 3. TELEFOON 48589.

Onze BOTER — KAAS en FIJNE VLEESWAREN zijn altijd vers door de grote omzet.

De Goudse Kaashandel

FRETORIUSSTRAAT 92

Uw banketbakkerij Leesbibliotheek „Succes" over het IJ is Lutmastraat 182

M. KEMPENAAR ; «Bt

. _ , _ Geen inschrijfgeld. Geen verplichte v. d. Pekstr. 55-57 - Tel, 60016. catalogus AMSTERDAM. DE NIEUWSTE WERKEN.

Voor wo!

naar

,,De Veenendaalsche"

Van Woustraat 129

o. d. luifel.

Alle wolsoorten tegen fabrieksprijzen.

Onze kleuren zijn gegarandeerd wasecht. Speciaal adres voor alle courante manufacturen.

N.V. H. STOLP S BAKKERIJEN

WAALSTRAAT 103, ZL'ID. TEL. 95034. Wij bakken HEERLIJK BilOOD

voedzaam en goedkoop!

1102—16

Wol, sajet, enz.

van fabriek aan verbruiker. De grootste sortering, de laagste prijzen. DE GOEDKOPE WOLI1ANDEL. Magazijn-standplaats

Ten Katestraat 125

Gevestigd: Di*. ALETTA JACOBSHUIS (NOORD) M~ir£J"!ra

CONSULTATIEBUREAU VOOR HUWELIJKS- EN GESLACHTSLEVEN

Spreekuur van den arts Dinsdagavond van 7.30—9 uur (ook voor controle] Dagelijks geopend van 10—7 uurJ Bibliotheek (aüeen voor leden} Woensdagavond van 8—9 uur.