is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1276, 06-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Financieel Verslag van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs over het jaar 1939

Verlies- en winstrekening S.D.V.C. per 31 December I939

VERLIES:

1. Algemene Propaganda ƒ 1 015.88

2. Vergaderingen H.B. en D B „ 287.05

3. Geschriftjes 603.67

4. Uitleendienst 54 83

8. Jaarvergadering „ 814.25

6. Kosten studieweken 244 47

7. Subsidie gewesten 273.23

8. Contributies . „ 20.—

9. Onkosen diversen „ 118.17

ƒ 3.431.55

WINS1:

1. Subsidies ƒ 2.543.16

2. Coupon obligatie 4.50

3. Nadelig Saldo 1S39 883.89

1 3.431.55

TOELICHTING VERLIES-

Verlies.

Post 1. Kosten gratis folder benevens kosten gratis materiaal Octooeractie.

Post 2. Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen H.B. en D B.

Post 3. Voorraad per 1 Jan. 1939 ƒ 100.—

Kosten aanmaak geschriftjes „ 2.S07 62

ƒ 3.007 62

Opbrengst 2.403 95

Nadelig f 603.67

Post 4. Kosten aanschaffen Doeken en brochures.

Post 6. Zaalhuur en microfoon ƒ 198.40

Af: Kaartverkoop „ 27.90

ƒ 170.50

Beschrijvingsbrief en ander drukwerk „ 122 79

Toeslag reiskosten afgevaardigden ... „ 293 16

Onkosten voorbereiding, logies-comm. H.B.-leden, genodigden, personeel en spreekkoor 227 80

f 814.25

EN WINSTREKENING.

Post 6. Toeslag reiskosten scholings- en studie-weken.

Post 7. Subsidie voor gewestelijk werk.

Post 8 Contributie Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw en Internationaal archief voor de vrouwenbeweging.

Post 9 Uitgaven van verschillende aard.

Winst.

Post 1. Subsidie S.DA.P ƒ 2.250.—

Subsidie i.z. toeslag reiskosten Jaarvergadering „ 293.16

f 2.543 16

Post 2. interest obligatie Excelsior.

Balans per 31 December 1939

BEZITTINGEN.

1. Kassa i ƒ 398.—

2. Postchèque en Girodienst „ 2.045.36

8. Safe Twentsche Bank „ 5.420 —

4. Effecten 1 „ 1095.84

6. Vorderingen 08 85

6. Rijkspostspaarbank (T.W.londs) „ 2.85

7. „ (Stichting) „ 4.61

6, Gemeente Giro Amsterdam (T.W. Fonds) 1.042.51

ƒ 10.108 02

SCHUL,iJr..\. 'i . ,.>•

1. Tieie WibaUtfönds ƒ, 2.694.66

2. Stichting tot het oprichten en/of exploiteren van vacantie-

nuizen —.......M....i. „ 5.163.—

3. Nog te betalen posten «... ,...» „ 432 60

4. Voordelig saldo

per 1 Jan. 1939 ƒ 2.701.65

Af: Nadelig 1939 ; 883.89

„ 1.817.76

ƒ 10.108.02

TOELICHTING BALANSPOSTEN.

Bezittingen. Schulden.

Post 1. In kas per 31 December 1939. Post 1. Tiele Wiöautfonds

Post 2. Ons te goed bij de Postcheque en Girodienst per 31 Decem- Saldo 1 Januari 1939 f 2.92243

ber 1939. Interest spaarbank ƒ 51.—

Post 3. Aanwezig in onze safe Dij de Twentse Bank. Interest Gem. Giro „ 27.50

Post 4. Eén obligatie Coöp. Excelsior te Leeuwarden en eén obligatie Coupons effecten „ 29.80

Nederland 1938 a ƒ 1.000.— 3 tot 3} % (dit laatste stukje is Giften 1939 ƒ 679.45

belegging van de Stichting). Onkosten bonboekjes en spreuken „ 91.12

Post 5. Nog te vorderen van diverse clubs » 588.33

Posten 6, 7 en 8. Ons tegoed bij de Rijkspostspaarbank en Gemeente .. 696.63

Giro Amsterdam per 31 December 1939. _______

/ 3.619.06

Tegemoetkoming aan verschillende pg.en om aan het werk op „De Born" deel te nemen ƒ 567.50 Bijdrage verlies in beslagname dekens Born

voor Defensie » 356.90

— f 924.40

ƒ 2.694.66

Post 2. In kas Lz. Stichting tot het oprichten en of exploiteren van

vacantiehuizen.

Post. 3. Nog te betalen N.V. „De Arbeiderspers".

Post 4. Behoeft geen omschrijving.