is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1278, 20-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moe+en als volqt qeedreseerd worden: Propagandiste ,,De Prol. Vrouw" p/a N.V. ,,De Arbeiderspers" Hekelveld 15, Ams+erdam-C.

Meisjeskamp „De Born"

Zondagavond een fijne zang- en piano-voordracht van mevr. M. Kaas—Albarda.

Mevr. Meyboom—Broersma sprak over „Beroepskeuze" en onze leidster, juffr. Dommisse hield een inleiding over Religieus-Socialisme, in verband met vragen, die in het kamp naar voren komen.

Met elkaar genietend van het leerzame in en het mooie om „De Born", is er al weer een week omgevlogen.

EEN DEELNEEMSTER.

AMSTERDAM, GROEPEN 4, 12, 10. Donderdag 21 Maart bespreekt pge. Irene Vorrink het boek van Erich de Mann: „Om 10 millioen kinderen", aanvang 8 uur, in ons zaaltje Karei du Jardinstr. 70; we rekenen op een goede opkomst. C. V.—W.

AMSTERDAM, GROEP 5. Woensdagavond 27 Maart, 8.15 uur uur houden we onze jaarvergadering in het kantoor der afd., Amstel 173. Vrouwen, komt allen. Er zullen belangrijke mededelingen zijn. R. B.—P.

AMSTERDAM, GROEP 6. Dinsdag 26 Maart propaganda-avond In 't Kraaiennest, Polderweg; het belooft een mooie avond te worden, dus allen er heen; toegangsprijs 13 cent.

G. Sch.—V.

BEDUM. Op 6 Maart hielden we onze h.h. vergad. Aanwezig 9 leden en 2 gasten. De voorz. hield een inleiding over het leven van dr. Aletta Jacobs, wat wel heel interessant was. Met 9 vrouwen gaan we naar de gewest. Vrouwendag op 31 Maart. Een nieuw boek in behandeling genomen. H. W.—v. d. B.

BERKHOUT. 13 Maart hielden wij clubavond. Opkomst niet zo groot, maar we verloren deze winter enige leden door verandering van woonplaats. Een trouw lid missen we al bijna een jaar wegens ziekte; de club wenst haar een spoedig herstel. We herdachten ons trouwe clublid pge. Oet—De Vries, die wij op fi Maart naar haar laatste rustplaats hebben gebracht. 27 Maart vergadering bij pge. Bakker—Barmentloo ter herdenking van de Internationale Saamhorigheidsweek. Wij rekenen dan weer op alle vrouwen. D. V.—M.

DEN BOSCH. 14 Maart hielden wij een h.h. verg., die door het slechte weer matig was be¬

zocht. De actie voor de Prol. Vrouw besproken, besioten de eerste week van iedere maand met 25 stuks te colporteren. Getracht wordt dan zoveel mogelijk vaste abonné's te winnen. Naar de jaarverg. te Utrecht gaan 2 afgevaardigden, en 7 belangstellenden. Gewest, vrouwenvergadering van 2 April te Den Bosch besproken.

B. O.—v. A.

DEVENTER. Onze club hield 11 Maart een goed bezochte h.h. vergad. De voorz. heette enkele nieuwe leden welkom. Naar de jaarverg. te Utrecht gaan 2 afgevaardigden en 4 belangstellenden. Voor een kookcursus, uitgaande van de Zuivelcentrale, gaven zich 16 vrouwen op. Maandag 15 April komt pge. M. Kaas—Albarda voor ons spreken over „De jeugd en haar problemen." Maakt propaganda voor deze avond. De voorz. gaf een uiteenzetting over de strijd in Finland. G. B.

EINDHOVEN. 13 Maart hielden wij onze ledenvergadering. Gewest Brabantse Vrouwendag besproken, tot 10 April kunnen de deelneemsters zich opgeven. Pge. Verwey—Jonker sprak over „Arbeid voor onvolwaardigen", een leerzame cursus. M. B.—T.

GIETEN. Onze club vergaderde ten huize van pge. H. Eleveld. Besloten medewerking te verlenen aan het Meifeest. Opgevoerd zal worden het toneelstukje „Twee zusters." Besloten weer te sparen voor een reisje. Drie nieuwe leden ingeschreven. P. "V.—B.

HARLINGEN. 13 Maart hielden we een h.h. verg.; de opkomst had beter gekund. Naar de jaarverg. te Utrecht gaan pgen. v. d. Heide— de Boer en A. Visser—Attema. De voorz. vertelde van de kadercursus van Zondag j.1. Getracht wordt de vrouwen op te wekken voor onze Prov. Vrouwendag op 9 Juni te Rijs.

S. J.—S.

HEERLEN. H.h. verg. 12 Maart. De jaarverslagen H.B. en Prol. Vrouw behandeld. De candidaatstelling voor H.B. besproken. De saamhorigheidsdag herdenken wij gewestelijk op Dinsdag 19 Maart te Hoensbroek. De leden opgewekt te sparen voor ons reisje naar „De Born." De secr. bracht verslag uit van de gew. jaarvergad. Op onze propaganda-avond van 10 Maart gaven zich 10 personen op voor de bloedtransfusiedienst. G. J. J.—G.

HEERLERHEJDE. 10 Maart hielden wij een propaganda-avond, die uitstekend geslaagd is; goede opkomst. Medewerkenden waren het Schalmeicorps, het cabaret van de Vakbondsjeugd, zang en toneelstukje „Schijn en werkelijkheid" van de Vr.club. Spreekster pge. Den Heer—Wiegering uit Treebeek N .F.—W.

LANDSMEER. 7 Maart hielden we onze vrouwendag in „Ons Eigen Gebouw"; zaal was geheel gevuld; spreekster pge. Buis—Groeneveld. De A.J.C. verleende medewerking. De vrouwen-

Pr opagancf a-hoek je

Nieuwe abonnees:

Ammerstol 1

Dordrecht 4

Koog-Zaandijk 2

Laren-Blaricum 5

Leiden 11

Velsen Nrd 5

club Tuindorp Oostzaan voerde bijzonder goed „3 Novemberdagen" op. 't Was een goede avond.

J. H. W—v. d. V.

NIJMEGEN. 7 Maart hebben we een avond gehouden voor vrouwen van modern georg. gemobiliseerden; opkomst goed; er heerste een gezellige sfeer. We zongen gezamenlijk uit onze liederenbundels, waarna pge. Dommisse een inleiding hield over .Ons onderwijs in verband met toekomstmogelijkheden voor onze kinderen." Er werd aandachtig geluisterd; een zeer geanimeerde gedachtenwisseling volgde. Thee, een kleine verloting en voorlezen door pge. Aling, wat zeer in de smaak viel. Een zeer geslaagde bijeenkomst. C. H.

PURMEREND. H.h. verg. 8 Maart; opkomst kon beter. Jaarversl van de Bond en van de Pr. Vrouw behandeld; afgev. pgen Groenhart en Kramer kregen vrij mandaat voor verkiezing hoofdbestuur. Eén Mei-viering besproken. Voor het vormen zangkoortje zo spoedig mogelijk opgeven bij pge. Groenhart, Westerstraat. In het Comité kleren Finland namen twee bestuursleden zitting, terwijl 8 onzer vrouwen hiervoor hulp verlenen. J. K.—V.

SCHIEDAM. 7 Maart hielden wij een h.h. verg.; opkomst had beter gekend. De voorz. besprak de moeilijke tijden, doch meende, dat we met moed aan de gang moeten blijven en ons innerlijk versterken, om straks, als de tijd rijp is, klaar te staan. De afgev. naar de jaarverg. krijgen vrij mandaat voor de verkiezing van een H.B.-lid. Een wens van onze club om de Kerstbrochure een meer neutrale omslag te geven, werd door het H.B. afgewezen. Voorz. vroeg verder de volledige medewerking van de vrouwen voor de Vr. Vrijwillige Hulp; voor evacuatie en de inrichting van een noodziekenhuis zijn vele vrouwen nodig. M. S. H.

ZWOLLE. 11 Maart een ledenvergadering gehouden. Aanwezig 27 leden. Mej. mr. ten Broecke Hoekstra, directrice van het Internaat voor opleiding van dienstboden te Hilversum, hield eeii interessante inleiding over haar werk. Enige vragen gesteld en beantwoord. Daarna h.h. zaken behandeld betreffende jaarverg. en zitting nemen in verschillende comité's, waaronder Mei-comité en comité Finland. Het was een prettige vergadering. R. j.—& N.

Vraagt: het Kindertoneel

"De Levende Poppenkast"

met levende spelers. Komisch, boeiend. - Zaal en openlucht. Spaarnelaan 11 — Haarlem.

AMSTERDAM

Is Van Amerongen Uw slager Zijn Uw uitgaven lager

A. van Amerongen's Vleeshouwerijen

TROMPENBURG STB. 123. TEL. 93755 WEESPERSTKAAT 116.

Werft abonné's!

PROF. FORELSTICHTING

Set-I-.: V. Ti..vil v. Serooskerkenweg 144, Amsterdam-Zuid. Telefoon 81-104 (!)—6 uur).

CONSULTATIEBUREAUS VOOR HUWELIJK- en GESLACHTSLEVEN

Spreekuren van «Ie artsen: Prinsengracht 706: Maandagen Vrijdagav. 7;—9 u. Nassaukade 69: Dinsdagavond 71—8j uur en volgens afspraak.

I>e medewerkster mevr. II. Ceerligs houdt spreekuur op dezelfde tijden in dezelfde bureau's en bovendien Woensdag van 3—5 uur, Prinsengracht 796 Psychologische adviezen In verband met het hunelifk' Mr. drs. A. Borger, Geuzenstraat 341. Dinsdagmiddag 1—2 uur en Donderdagavond 7—8 uur. Als xraphologisrh adviseur Is aan de Stlchtine rerboneien de heer Itarolü Berna.

Uw adres voor

boter - kaas en

fifne vleeswaren i*

W. C. GERRITSEN

JAVASTRAAT 84

DAMES!

COUSIN'S

MODERN MAATKLEDINGBEDRIJF, Ie Oosterparkstraat 165, levert tl :i! een moderne tailleur of mantel naar maat voor ƒ 25.—.

Ook voor de lieren hebben wij maatt-ostuuins van ƒ37.50 af.

ZIET DE ETALAGE.

Bewoners van Betondorp en Watergraafsmeer, bestelt Uw HOLEN bij BRANDSTOFFEN HANDEL

J. BRUL ir.

Landbouwstraat Box 5

(l>i.i de Brink)

Telefoon 81413.

Voor beter brood naar:

J. TEN BOUKUYS Da Cestastraat 80

UW ADRK8 voor aardappelen, groenten en fruit- i«

J. BOON

BORSSENBURGSTRAAT 35 AMSTERDAM

tORSETTEN-ATELlER

ROSITTA

Ger. Doustr. 186, Tel. 95488

Maateorsetten, corselets en bustehouders. wassen en repareren. Vakkundig en goedkoop.