is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 9, 15-02-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat evenwel de inwilliging van dit verzoek op de totstandkoming dier herziening niet behoeft te wachten;

dat toch het naaste practische gevolg daarvan zou zijn, dat een einde komt aan de thans bestaande achterstelling van de vrouwelijke candidaat-notarissen bij haar mannelijke collega's, hierin bestaande, dat zij minder begeerlijke werkkrachten zijn, omdat zij bij ontstentenis van den notaris niet tot plaatsvervangend notaris worden benoemd, gelijk nader is uiteengezet in een adres van een aantal hunner aan Uw College d.d. September j.I.

dat zelfs degenen, die nog bezwaren mochten koesteren tegen de vrouw als notaris, zullen moeten toegeven, dat deze ten aanzien van de vrouw als plaatsvervangend notaris, voor korten tijd en in een bestaand kantoor, hun gewicht geheel verliezen;

dat het verzoekster minder wenschelijk voorkomt een bepaling op te nemen, die alleen de plaatsvervangende notarissen betreft, daar dit een inbreuk zou beteekenen op het juiste stelsel der wet, dat de plaatsvervangers aan de vereischten voor de benoembaarheid tot notaris gesteld moet voldoen;

weshalve zij zich wendt tot Uw College met het eerbiedig verzoek het daarheen te willen leiden, dat aan bovenbedoeld wetsontwerp alsnog bepalingen worden toegevoegd, waardoor de benoembaarheid zoewel van de ongehuwde als van de gehuwde vrouw tot notaris en plaatsvervangend notaris buiten twijfel wordt gesteld, alsmede zoodanige verdere voorzieningen als daaruit voortvloeien.

't Welk doende, enz.

Namens het Hoofdbestuur: De Vice-Presidente ROSA MANUS De Secretaresse:

Mr. E. A. R1ETVELT-WAGEMAKER.

VOOR DE NAGEDACHTENIS VAN Dr. ALETTA JACOBS.

Binnenkort zal Groningen een groote aantrekkelijkheid bezitten, speciaal voor ons vrouwen. Dan zullen toch in het museum te Groningen, de stad waar Dr. Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student de medische colleges aan de universiteit heeft gevolgd, en haar studie voltooid, vele voorwerpen worden tentoongesteld en bewaard, die betrekking hebben op haar studie en haar zegenrijken arbeid voor de verheffing en ontwikkeling der vrouw.

Het is merkwaardig met welk een voorbeeldige netheid Dr. Jacobs alles heeft bewaard, wat betrekking heeft op haar werk en haar strijd voor de bevrijding der vrouw.

't Is alsof ze reeds van jongsaf voorvoeld heeft, van welk een groot belang voor de volgende generaties haar aanteekeningen en souvenirs zouden zijn; zoo stelselmatig heeft ze van 't begin harer studie tot aan het einde van haar leven alles gerangschikt.

Haar autobiografie met aardige foto's is daarvan het beste bewijs.

Deze bescheiden zal men in 't Groningsch museum terugvinden. En daarnaast de vele voorwerpen die dankbare vrouwen-organisaties haar hebben geschonken bij gelegenheid van verschillende jubilea.

Zoo o.a. het mooie in goud uitgevoerde insigne van Jus Suffragii,heteereteekendat mevrouw Jacobs bij voorkeur heeft gedragen. Verder de presse-papier in vorm van sleutels, symbool van het kiesrecht der vrouw, onder jarenlange energieke

leiding van Dr. Jacobs verkregen, en dat voor de Nederlandsche vrouw de poort van 's lands vergaderzaal opende.

Daar zullen ook zijn vele foto's met bekende vrouwen uit de nationale en internationale vrouwenbeweging.

Want Dr. Jacobs behoort als groote voorgangster niet alleen aan ons land, doch aan de geheele wereld. Zoo was zij o.a. een der oprichtsters van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, en van den Intern. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid.

Want zooals bekend is, heeft Dr. Jacobs sedert den wereldoorlog al haar krachten gewijd aan verbroedering, of liever aan verzustering der naties. Wereldvrede, de menschheid in den toekomst te behoeden voor de catastrophale ramp van oorlog, dat was in haar laatste jaren voor haar het alles overheerschende probleem.

De grootste aantrekkelijkheid der verzameling in 't Groningsch Museum zal voor velen zijn — de twee portretten van Dr. Jacobs, geschilderd door Isaac Israels.

Het eene geeft haar expressief gezicht weer, zooals zij eenige jaren geleden was, en dat wij, haar medestrijdsters liefhadden.

Het andere, edelmoedig door den schilder voor de verzameling afgestaan, vertoont Dr. Jacobs in straattoilet, levensgroot.

Zij staat daar, zooals wij haar herhaaldelijk gezien hebben op vergaderingen, het woord richtend tot de vrouwen, haar aansporend in het belang van haar zelve doch bovenal van de gemeenschap den strijd tegen onrechtvaardige wetten en tradities onvermoeid voort te zetten.

We mogen Israels wel zeer dankbaar zijn, dat hij naast het geschilderde portret, dit schilderij heeft afgestaan.

Eens zullen zeker, lang nadat ook wij zijn heengegaan, volgende generaties eerbiedig opzien naar het gelaat van de moedige energieke pionierster, wier leven één onafgebroken strijd was tot verheffing van de vrouw, in het belang der menschheid. B. B. N.

NOG ENKELE MEDEDEELINGEN over de Voorjaarsmarkt, ten bate van den Wereldbond voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap, van 24-28 Februari in de zalen van „Arti et Amicltiae", Rokin, Amsterdam.

De officieele opening van de Voorjaarsmarkt zal plaats hebben op Dinsdag 24 Februari, des avonds om 8.15. (Toegang ƒ 0.50, overige dagen ƒ 0.25).

Het centrum van de markt zal de tent van de Vereeniging zelve zijn met internationale vlaggen en propaganda van onze vereeniging. Speeches van hoofdbestuurs- en andere leden zullen van daaruit gehouden worden.

Behalve de verschillende tenten: kunstnijverheid, jeugdarbeid, poppen, levensmiddelen, bloemen en planten, enz., die dan geopend zullen zijn, zal er gelegenheid zijn thee te drinken. Eenige leden van de Haarlemsche Tooneelclub zullen voor een afwisselend cabaret-programma zorgen, en de oesterbar „Het Blauwe Anker", waar men behalve van oesters, ook van haringen en warme worstjes zal kunnen genieten, waar men zal kunnen dansen op de vroolijke deuntjes van een harmonica-speler, en waar men door dames en heeren in Jordaansche en Zeeuwsche kleedij zal worden bediend, zal zeker zorgen dat de stemming niets te wenschen overlaat.

Woensdag 25 Februari zal de voorjaarsmarkt geopend zijn