is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 9, 15-02-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Royement geschiedt door een besluit der algemeene vergadering der vereeniging, genomen met minstens 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Het voorstel tot royeeren, dat gemotiveerd moet zijn, kan alleen uitgaan van het hoofdbestuur of van één of meer der afdelingsbesturen en moet vooraf op de agenda der algemeene vergadering zijn vermeld.

Aan het betreffende lid moet gelegenheid gegeven worden zich te rechtvaardigen.

Contributie.

Art. 9. leder lid bepaalt zelf, hoeveel zijn (haar) jaarlijksche contributie zal bedragen, welke echter niet onder ƒ 2,50 mag zijn.

In bijzondere gevallen kan van dit minimum afwijking worden verleend volgens bepalingen, in het huishoudelijk reglement te regelen.

De contributie voor het loopende jaar moet betaald worden bij de toetreding en verder bij den aanvang van elk vereenigingsjaar.

Een lid, dat toetreedt in de tweede helft van het vereenigingsjaar, betaalt ook slechts dat jaar de helft zijner (harer) jaarlijksche contributie.

Van het hoofdbestuur.

Aantal leden.

Art. 10. Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige leden, ten minste 9, van wie zoo mogelijk de grootste minderheid en ten minste 1/3 mannen zullen zijn.

Het voorzitterschap en het secretariaat zullen door vrouwen worden vervuld.

De leden worden door de algemeene vergadering gekozen voor 4 jaar en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.

Om de 2 jaar treedt eerst de grootste minderheid, daarna de kleinste meerderheid van het aantal leden af.

Verkiezing.

Art. 11. De wijze van verkiezing der hoofdbestuursleden, evenals de rooster van hun aftreden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

De presidente wordt echter uit de leden van het hoofdbestuur gekozen door de algemeene vergadering.

Taak.

Art. 12. Het hoofdbestuur is belast met de algemeene leiding der vereeniging.

Het vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

In alle gevallen, waarin door deze statuten en het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist de algemeene vergadering. In spoedeischende gevallen kan het hoofdbestuur een voorloopige beslissing nemen.

Art. 13. Het aantal stemmen, door het hoofdbestuur uit te brengen op de algemeene vergadering, wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

Van de afdeelingen en correspondentschappen.

Art. 14. De leden, welke in een zelfde gemeente wonen, kunnen een afdeeling vormen. Hiertoe zijn ten minste 10 leden noodig.

Onder goedkeuring van het hoofdbestuur kunnen leden uit nabijgelegen gemeenten te zamen één afdeeling vormen.

De afdeelingen kunnen onder goedkeuring van het hoofdbestuur eigen huishoudelijke reglementen maken.

Het aantal stemmen, door iedere afdeeling uit te brengen op de algemeene vergadering der vereeniging, wordt in het huishoudelijk reglement der vereeniging geregeld.

Het stemrecht der leden, in wier woonplaats geen afdeeling bestaat, wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

Bestuur.

Art. 15. Het bestuur eener afdeeling bestaat uit een oneven aantal leden, ten minste 3, waarvan zoo mogelijk één of meer mannen zullen zijn, doch dezen nimmer de meerderheid zullen vormen.

Het voorzitterschap en het secretariaat zullen door vrouwen worden vervuld.

De leden worden gekozen voor 4 jaar en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.

Om de 2 jaar treedt eerst de grootste minderheid, daarna de kleinste meerderheid van het aantal leden af; de rooster van aftreding wordt geregeld in het huishoudelijk reglement der afdeeling.

Contributie-afdracht.

Art. 16. De contributie van leden eener afdeeling wordt geind door de(n) penningmeester(esse) der afdeeling, onder gehoudenheid daarvan jaarlijks de helft van het minimum, dus ƒ 1,25, over te maken aan het hoofdbestuur.

Toezicht hoofdbestuur.

Art. 17. Wanneer afdeelingen verzoekschriften of adressen inzenden of andere stukken openbaar maken, plegen zij hieromtrent zooveel mogelijk tijdig te voren overleg met het hoofdbestuur.

Die verzoekschriften, adressen of andere stukken mogen alleen plaatselijke belangen betreffen.

Art. 18. Bij geschillen tusschen het hoofdbestuur en een afdeelingsbestuur beslist daarover de eerstvolgende algemeene vergadering der vereeniging.

Correspondentschappen.

Art. 19. In gemeenten, waar het niet mogelijk is een afdeeling te vormen, kan het hoofdbestuur een correspondentschap instellen.

Van het orgaan.

Art. 20. De vereeniging geeft een blad uit met den titel „Vrouw en Gemeenschap", met ondertitel „Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap".

Ieder lid ontvangt het blad gratis; niet-leden kunnen zich daarop abonneeren tegen een prijs, in het huishoudelijk reglement nader te bepalen.

Redactie.

Art. 21. Het orgaan wordt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur geredigeerd door een door het hoofdbestuur benoemde commissie van redactie, waarvan de meerderheid uit hoofdbestuursleden moet bestaan.

Van de bibliotheek.

Art. 22. De vereeniging vormt en houdt aan een biblio-