is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 9, 15-02-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging nog niet is vastgesteld, brengt ieder lid in persoon of bij gemachtigde één stem uit.

Alleen leden kunnen als gemachtigde optreden.

Slotbepalingen.

Art. 36. Tot ontbinding der vereeniging kan niet worden besloten dan door een besluit der algemeene vergadering, genomen met minstens 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Het voorstel daartoe moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste 6 weken vóór die vergadering aan de leden zijn bekendgemaakt.

Art. 37. Ingeval tot ontbinding wordt besloten, moet met de gelden en bezittingen der vereeniging worden gehandeld als door de algemeene vergadering, waarin het besluit tot ontbinding is genomen, zal worden beslist met gewone meerderheid, een en ander met inachtneming van art. 1702 B. W.

Art. 38. Deze statuten treden in werking op den dag, waarop zij Koninklijk zijn goedgekeurd.

(Volgen de onderteekeningen).

Aanwinsten Bibliotheek.

1. „Schets van Toekomstig Huwelijksrecht," uitgegeven door het Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving.

2. „Beschouwingen over het Wetsontwerp tot Wijziging van het Huwelijksvermogens-recht," door id.

3. „Het ontwerp huwelijksvermogensrecht en de feministen," door Prof. Mr. J. C. van Oven.

4. De besteding van het inkomen, proefschrift ter verkrijging van den graad van Dr. in de Handelswetenschappen van Mej. Dr. W. H. v. d. Goot.

Aanwinsten kunnen ter lezing aangevraagd worden aan het Bureau tegen toezending van 25 ct. in postzegels.

MEDEDEELINGEN.

Voor de leden der Afd. Amsterdam.

Op 18 Maart a.s. wordt een groote vergadering belegd, waarop Mevr. Anna Polak, Directrice van het Bureau voor Vrouwenarbeid en Mr. E. van Dorp het vraagstuk „Gelijk Loon bij Gelijken Arbeid" van verschillende kanten zullen belichten. Leden houdt uwen avond daarvoor vrij. Nadere bijzonderheden volgen in het Maandblad van 15 Maart.

Namens het Bestuur, L. HUISMAN-van KOL. wnd. Secretaresse.

Door gebrek aan plaatsruimte moest veel blijven liggen o.a. de Afdelingsverslagen.

HUISVROUWEN,

VERZEKERT U BIJ DE

Eerste Ned. Coöp. Ziekteverzekering voor Huisvrouwen Ui

De Vereeniging zendt, bij ziekte der Huisvrouw, door het geheele land kosteloos een degelijke, goed-onderlegde hulp in 't gezin.

Lage verzekeringspremie.

Bureau BRONCKHORSTSTRAAT 11-13 hs. — AMSTERDAM

Het bestuur:

R. DE VRIES-BRANDON, Pres. J. POLAK-KIEK, Penningm. J. LENSTRA-BUENINCK, Secr. M. VERWEIJ MEJAN. W. J. WEGERIF-WEGERIF. L. HUISMAN-VAN KOL.

AFDEELING AMSTERDAM

BEZOEKT ALLEN DE

VOORJAARSMARKT

IN ARTI ET AMICITIA VAN 24 TOT 28 FEBRUARI 1931

ALLEEN MOOIE EN NUTTIGE DINGEN TE KOOP VOOR DE BILLIJKSTE PRIJZEN

OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 11 TOT 5 UUR EN WOENSDAGAVOND VANAF 8 UUR ENTRÉE fl. 0.25

Feestelijke Opening

DINSDAG 24 FEBR. 20 UUR

Entrée fl. 0.50

Veel vreugde door

Veler handen arbeid!

KINDERMIDDAG

WOENSDAG 25 FEBR. UUR

Goochelaar Tooneel

Spelletjes

Jolijt en pret

Krankzinnigen bej egening*

Authentieke tafreelen

uit het huidige gestichtsleven.

Brochures verkrijgbaar a inzending f0.30

bij Mw. W. SCHMIDT, Ahornstraat 82 - Den Haag.

HEI VROUWEHJAARBOEK

Samengesteld door S. G. F. MEYBOOM

Met medewerking van : Ina Boudier-Bakker, Emmy J. Belinfante, Mevr. v. Balen-Klaar, Dr. Marie des Bouvrie, D. L. Daalder, Mej. van Duyl, Truus Eygenhuysen, Dr. Eichholtz, Dr. Heybroek-d'Ancona, Ro van Oven, Mevr. Riemens-Reurslag, Dr. Steensma, Mevr. Wegerif, Mevr. Wiersma-Risselada en anderen

Prijs gebonden fl. 3.50 VERKRIJGBAAR BIJ N.V. Boekhandel v/h W. P. VAN STOCKUM & ZN., DEN HAAG