is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 12, 15-05-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lste JAARGANG

15 MEI 1931

NUMMER 12

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VER. VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBESTUUR

Presidente: Mr. C. C. BAKKER-VAN BOSSE — Vice-Presidenten: Mr. B. BAKKER-NORT—ROSAMANUS — Secr.: Mr. E. A. RIETVELTWAGEMAKER — Penningmeesteresse: C. M. MEIJERS Gironummer 110444— Leden: *M. A. COHEN TERVAERT-1SRAELS — *Mr. A. VAN DULLEMEN — *Mr. Dr. P. M. FRANKEN-VAN DRIEL — Mr. M. GOEDHART — C. S. GROOT — *S. v. d. HOEVE-BAKKER, Rembrandtkade 511, Utrecht — *L. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO-WIJGERS — J. POLAK-KIEK — CH. L. POLAK-ROSENBERG— Dr. C. VAN DER PIJL Prof. Mr. F. G. SCHELTEMA — Mr. D. J. VEEGENS. * Leden Red.-Commissie.

hoofdbureau

LANGE VOORHOUT 48

(Dames Leesmuseum) DEN HAAG

uitgegeven door de

N.V. BOEKHANDEL v/h W. P. VAN STOCKUM & ZOON

buitenhof 36

DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f 2.50

Advertenties 30 cent per regel

Leden ontvangen het blad gratis

Stukken voor de redactie vóór den 4en van elke maand

INHOUD: Officieele mededeelingen. — Onthulling monument Dr. Jacobs. — Kort verslag jaarvergadering. — Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester. — Vijf en twintig jaar Kinderwetten. — De eerste kwarteeuw Kinderwetten. — Arbeidsbeurzen. — Ingezonden. — Uit de Afdeelingen.

OFFICIEELE BERICHTEN.

Op de jaarvergadering van 2 Mei '31 zijn de navolgende leden tot lid van het Hoofdbestuur gekozen:

Mw. Mr. B. Bakker-Nort, (aftr.).

Mr. A. van Dullemen, (aftr.).

Prof. Mr. H. van Goudoever, Groningen.

Mr. B. C. Goudsmit, Amsterdam.

Mw. S. v. d. Hoeve-Bakker, (aftr.).

Mw. F. Huizinga-Huismans, Leeuwarden.

Mw. Rosa Manus ,(aftr.).

Mw. Clara Meyers, (aftr.).

Mw. E. H. Piepers, Bilthoven.

Mw. J. Polak-Kiek, (aftr.).

Mw. Mr. E. A. Rietvelt-Wagemaker (aftr.).

Mw. Ch. L. Polak-Rosenberg.

Mr. D. J. Veegens, (aftr.).

Mej. Piepers uit Bilthoven is bereid gevonden het presidium op zich te nemen en is als zoodanig gekozen.

Mej. Veder, die in eerste instantie ook was gekozen heeft zich teruggetrokken.

OPENLUCHTBIJEENKOMST OP FRANKENDAEL AMSTERDAM OP 30 MEI 's MIDDAGS 3 UUR

Wij vestigen de aandacht van onze lezers en lezeressen op deze bijeenkomst op 30 Mei, vóór de gemeenteraadsverkiezingen, waar verschillende sprekers en spreeksters het woord zullen voeren om de vrouwen te overtuigen van het groote belang voor de vrouw niet alleen, maar voor de geheele gemeenschap, dat bekwame vrouwen, meer bekwame vrouwen zitting hebben in de gemeenteraden.

Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar de advertentie.

Komt allen op 30 Mei op Frankendael om te getuigen van Uwe belangstelling!

ONTHULLING VAN EEN MONUMENT VOOR Dr. ALETTA H. JACOBS.

Op 15 Juni a.s. zal in het Crematorium „Velsen" op de begraafplaats „Westerveld" een plechtigheid plaats vinden, die zeker de groote belangstelling en warme instemming zal hebben van vele onzer leden en oud-leden.

Op dien datum zal, door de zorg van eenige goede vrienden, een gedenkteeken worden onthuld, aangebracht voor de nis, waar de asch van Dr. Aletta H. Jacobs met die van haren zoo diep betreurden echtgenoot Mr. C. V. Gerritsen is bijgezet.

Toen Dr. Jacobs ons zoo plotseling ontviel, waren vele harer vereersters en medewerksters met vacantie in het buitenland en konden daardoor niet bij de crematie aanwezig zijn. Wij weten, dat velen dit hebben betreurd. Haar zal het een voldoening zijn te weten, dat zij thans mede kunnen opgaan om onze onvergetelijke voorgangster te eeren.

Het gedenkteeken is ontworpen en uitgevoerd door de beeldhouwster Mej. C. Rueb van 's Gravenhage. Het is een kloek stuk werk, door eerbiedige vrouwenhanden geschapen. Wij mogen er ons in verheugen dat door dit kunstwerk de geest van Dr. Jacobs zal spreken tot het nageslacht.

De plechtigheid heeft plaats in Columbarium 2 na aankomst van de trein van 15.46 of daaromtrent (nazien in nieuwe dienstregeling) aan de halte Driehuizen-Westerveld.

Den Haag, Mei 1931. C. S. GROOT.

N.B. Deze huldiging is. onafhankelijk van het nationaal huldeblijk dat eerlang in Amsterdam zal worden opgericht.

KORT VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING OP 2 MEI.

De jaarvergadering was goed bezocht. De voornaamste punten op de agenda waren de behandeling van het huishoudelijk reglement en de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur.

In 't volgende nummer van ons blad zal het aangenomen huish. regl. worden opgenomen.

's Middags was de huldiging van Mevr. v. Balen—Klaar een prettige afwisseling. Mej. Groot sprak de zeventigjarige heel hartelijk toe en maakte een aardig gevonden toespeling op de meisjesnaam van Mevr. v. Balen. Klaar waart gij steeds, aldus Mej. Groot, helder en doordacht waren Uwe redevoerin-