is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 6, 15-11-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HAAG

CORSETTEN BIJ

MEVROUW DE RIDDER

HEERENGRACHT No. 52a

TEL. 110957

HUISVROUWEN EN ALLEEN-WONENDE VROUWEN,

vraagt inlichtingen bij dc V ereeniging

Eerste Ned. Coöp* Ziekteverzekering voor Huisvrouwen LL A»

GEVESTIGD TE AMSTERDAM, BRONCKHORSTSTR. 11-13

Deze Vereeniging zendt bi) ziekte der huisvrouw Verzekerde kosteloos een degelijke, goed-onderlegde huishoudelijke hulp. Altijd uitstekende werkkrachten beschikbaar.

Het Bestuur:

R. de V ries-Brandon, Pres. Dir. L. Huisman-Van Kol J. Polak-Kiek, Penningm. M. Verweij Mejan

J. Lenstra-Bueninck, Sec. W. J. Wegerif-Wegerif

DEN HAAG:

KEMPS' KOLEN

le VAN DEN BOSCHSTR. 4

TELEFOON 772180

BESTEL BIJ ONS EN U IS TEVREDEN

ONZE KALFSVLEESCHPRIJZEN

zijn vanaf heden met 20 ct. per K.G. verlaagd

perSona QI T\/ \

FRICANDEAU 1.20 ▼ X~V

^«IxV,k"OESTERS Vio Frcd. Hendriklaan 294 braadstuk':::::.'.' i.'io Telef. 553710 (3 lijnen)

ROLLADE 1.10 Onze zaak heeft <le oi-ootste

LAPPEN 0.90 kallsvleesch omzet te dezer

POULET - GEHAKT . . 0.80 stede.

Sinds jaren zijn wij leverancier van Exploitatie Mij. Zeebad, zijnde alle Hotels aan zee gelegen te Schevingen, enz. enz. Wij geven 2 pCt. dividend op week- of maandlevering,

Telef. 553710 Directie RUVA.

VOSSEN •

• DE OROOTE MODE

VOOR DEN HAAG IN

• MAISON • DE PELLETERIE

SPUISTRAAT 46 — 48 TELEFOON No. 113115

SPECIAAL BONTMAGAZIJN

MIEREN

DOOR Dr.H.H.EWERS

Vertaling Mevr. A.M.E.R. SCHIERBEEK-TIEMERSMA

„Ik heb dit boek met blijvende belangstelling gelezen". Weekblad voor het Landhuis. B.B.

fl. 4.25; geb. fl. 5.25

Binnenkort verschijnt:

Dr. M. A. VAN HERWERDEN

HET ORGANISME IN WORDING

Wetenschappelijke serie 12

fl. 2.75; geb. fl. 3.75

■ IN DEN HAAG ■

VAN STOCKUM

■ BUITENHOF 36 ■

DE BOEKHANDELAAR

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING

KAPITAAL f 50.000.000.— RESERVE f 20.000.000.—

BIJKANTOOR VOOR VROUWELIJKE CLIËNTEN

ROKIN 23-27 (HOEK NADORSTSTEEG) AMSTERDAM

Leiding: Mej. C. M. MEIJERS en Mej. Mr. C. D. E. KLEINHOONTE BEHANDELING VAN ALLE FINANCIËELE AANGELEGENHEDEN