is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 8, 15-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e JAARGANG

15 JANUARI 1932

NUMMER 8

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VER. VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBESTUUR

Presidente: E. H. PIEPERS — Vice-Presidenten: Mr. B. BAKKER-NORT—ROSA MANUS — S. v. d. HOEVE BAKKER — le Secr.: Mr. E. A. RIETVELT- WAGEMAKER — 2e Secr.: Mr.D.J.VEEGENS

— le Penn.: C. M. MEIJERS Giro-nummer 110444

— 2e Penn.: J. POLAK-KIEK — Leden: Mr. A. v. DULLEMEN — Prof. Mr. H. v. GOUDOEVER — Ch. L. POLAK-ROSENBERG — F. HUIZINGAHUISMANS — Mr. B. C. GOUDSMIT

HOOFDBUREAU

LANGE VOORHOUT 48

(Dames Leesmuseum) DEN HAAG

COMMISSIE VAN REDACTIE

E. H. PIEPERS, — L. KAPPEYNE v. d. COPPELLO-WIJGERS — M. A. COHEN TERVAERT-ISRAËLS. — Mr. A. v. DULLEMEN. — S. v. d. HOEVE-BAKKER, Rembrandtkade 51', Utrecht, aan wie voor den 4den van de maand de stukken voor de redactie moeten worden gezonden.

Vaste medewerkers: Mej. Mr. M. GOEDHART — F. HUIZINGA-HUISMANS — Prof. Mr. H. v. GOUDOEVER.

UITGEGEVEN DOOR DE

N.V. BOEKHANDEL v/h W. P. VAN STOCKUM & ZOON

BUITENHOF 36

DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f 2.50 Advertenties 30 cent per regel Leden ontvangen het blad gratis

INHOUD: Verzoek aan de Algem. leden. — S. v. d. H.—B., Medewerking aan het Crisis-Comité. — Dr. E. C. L., De Vrouwenstaat Amerika? — C.M. B.—S., Eendracht maakt macht. — Vervolg rapport Comité „opvoeding gezinstaak". — Binnenland. —- Ingezonden. — Uit de Afdeelingen.

VERZOEK AAN DE ALGEMEENE LEDEN.

De penningmeesteres verzoekt de algemeene leden, dus leden, die niet bij een afdeeling zijn aangesloten, vóór 1 Maart hare contributie per Giro aan het Hoofdbestuur over te maken. Het gironummer is 110444.

DE MEDEWERKING ONZER VEREENIGING AAN HET CRISIS-COMITÉ.

Zooals onze leden in het vorig nummer van ons blad hebben kunnen lezen, heeft het Hoofdbestuur de medewerking onzer Vereeniging aan het Nationaal Crisis-Comité aangeboden en is dat aanbod met dank aanvaard.

Sommige leden zullen misschien van oordeel zijn, dat dit werk niet op het terrein onzer organisatie ligt.

Neen, in gewone tijden misschien niet, maar de tijden zijn niet gewoon, het crisis-comité zelf is daar een uiting van.

Ook in 1914 waren het abnormale tijden en toen heeft onze Ver. eveneens zeer krachtige medewerking verleend in Steuncomité, verzorging van Belgische vluchtelingen, enz.

Het nationaal crisis-comité wil de moeilijkheden, waarin door den ongunst der tijdsomstandigheden velen onzer mannelijke en vrouwelijke landgenooten geraakt zijn, zooveel mogelijk trachten op te heffen of te verminderen en de meening van het H. B. is, dat onze organisatie daaraan zeer zeker mee moet doen.

Juist een Ver. als de onze met hare vele afdeelingen over het geheele land verspreid, met besturen, die gewend zijn te organiseeren en wier leden er niet tegen op zien wat extra werk, misschien veel extra werk te doen, die op ander gebied getoond heeft vindingrijk te zijn als het betreft de nog gegoede medeburgers tot geven aan te sporen (ik denk hierbij aan de zoo goed geslaagde poging der afd. Amsterdam het vorig jaar om gelden voor de kas van den wereldbond bijeen

te brengen), een Vereeniging als de onze kan nuttig zijn voor het welslagen van het schoone bedoelen van het crisiscomité.

Wij staan evenwel voor eenige moeilijkheden, die er niet zouden zijn geweest, als wij, zooals de Ver. v. Huisvrouwen b.v., van den beginne af opgenomen waren geworden. Thans zijn in vele gemeenten reeds sub-comité's gevormd, die hun werk en hun taak reeds verdeeld hebben en aan den arbeid getogen zijn. Wij staan er nu nog buiten en moeten ons bij die comité's melden om als medewerkers te worden toegelaten. Wij kennen het spreekwoord, dat aangeboden diensten zelden begeerd zijn, maar als wij werkelijk bezield zijn met den vasten wil in deze moeilijke tijden onze medeburgers zoo veel mogelijk van dienst te zijn, als wij flinke krachten kunnen aanbieden, dan zullen die bijzondere bezwaren gemakkelijk worden overwonnen.

Ik denk dat vele afdeelingen, zoodra zij het bericht betreffende onze medewerking van het crisis-comité ontvingen, reeds de eerste stappen hebben gedaan.

Voor wie er nog niet toe kwamen, lijkt mij de beste en snelste weg om tot medewerking te komen dit:

Het bestuur d.r afdeeling stelt zich in verbinding met het bestuur van het Comité en vraagt op welk gebied er nog hulp noodig is. Daarna roept het een ledenvergadering bijeen, waar flinke en toegewijde krachten opgeroepen worden. Men moet vooral niet denken, dat dit een bestuurszaak is. Juist onder de leden zullen dikwijls de beste krachten te vinden en te verkrijgen zijn.

Ook voor onze algemeene leden in kleinere plaatsen, waar geen afdeeling is, is hier prachtig werk te doen.

Kan er niet in de plaats uwer inwoning, zooals in sommige grootere plaatsen reeds bestaat, een z.g. brokkenhuis worden opgericht? Een leegstaande woning van de gemeente of een leeg schoollokaal is daarvoor misschien wel te krijgen. Daar kunnen de menschen die iets te missen hebben, een bed, een deken, een kachel, een wieg, of wat ook, dat meubel of kleedingstuk brengen. Een werklooze timmerman, een naaister, een schilder kunnen daar te werk gesteld worden om dat alles in orde te brengen voordat degenen die het noodig hebben, het in ontvangst nemen.