is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 8, 15-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse II als in I.

De Leervakken Lezen, Schrijven, Rekenen. Het afschrift of leer, geen proef-dictee en het rekenwerk van het bord, in I reeds begonnen, mist nu echter een half uur meer per dag, zoodat dit afschrift of dictee klassikaal van 9—9| uur zal moeten plaats hebben en hierdoor het vrije werk een half uur inkrimpt.

Vooral bij het rekenen blijft men zoo lang mogelijk aanschouwelijk en de kinderen zelf werkzaam.

Klasse II

Vakken voor het methodisch onderwijs in handenarbeid. Stof Doela. Doelb.

Papier werk handvaardigheden steun andere vakken n.1. Licht kar- gebruik liniaal, voorbereiding breuken, tonwerk haak, lijm en mes voorstelling vierkant,

rechthoek, driehoek, bol, kubus, parallelopipedum met hun vlakken, zijden, Kleiwerk hoeken en ribben.

versieren.

taal (daad en woord moeten kloppen.

Men werke gaarne met één arbeidsoort een week of langer door. Ook kan de andere leerstof hiertoe aanleiding geven.

Da kleiarbeid krijge wekelijks 2 beurten. De verdere toevallige werkjes naar keuze van I worden uitgebreid zoo noodig met cocosmatten vlechten en touwsteken maken. Veel buitenspel en werk. Het geleerde bij het methodisch onderwijs zal men herhaald zien ter hand nemen.

Klasse III

Hier verlaat ik boven beschreven dagindeeling, omdat ik wat de directe schoolkennis betreft voor III geen ervaring van deze dagindeeling heb. Dus neem ik de uurverdeeiing zoo'als op het toegezonden rooster is aangegeven. Wel spreek ik de wensch uit, dat men tot aan Klasse V zooveel mogelijk gebruik make van het woordbeeld om de spelling in te prenten en met taalregels wachte men tot daarna. De aanschouwing en zelfwerkzaamheid passé men toe, waar mogelijk. Het aanleeren van grammatica is geen kwestie van tijd, maar van bevattingsvermogen. De spelling kan door aanhoudend zien verworven worden in de klassen vóór V.

Jongens en Meisjes

j i | licht karton met versieren. Groote aansluiting bij de | kleiwerk en zandwerk voort vakken rekenen, aard[ zetting papierwerk. rijskkunde, geschiedenis,

teekenen, natuurkunde, zaakonderwijs, Bekendheid met meetkundige lichamen en vlakken.

\ uur vrij kleiwerk.

Jongens tijdens het handwerkonderwijs der meisjes.

cocosmatten vlechten 2 touwsteken uur tinarbeid

licht houtwerk (spijkeren en haaks afzagen).

Klasse IV

Jongens en meisjes

H

uur Als bij II met voortzetting,

ach- Dun of zwaar karton. Inzicht in uitslagen en werk-

ter- teekeningen.

een

i | Kleiwerk of zandwerk (indien de andere vakken dit

uur | vragen, afgewisseld met vrij kleiwerk.

H r ••

uur Jongens tijdens hand- Te onderwijzen naar de op-

acji werkonderwijs der meis- volging.

, jes ter- J .

een en zwaar hout- van de gereedschappen.

i Tuinarbeid [behandeling der kwasten,

uur Verven bewaren der verf, oppervl.

bewerking vóór het verven.

Klasse V

Jongens en Meisjes.

\\ uur Zwaar carton (bord) ook met versieren en naaldachter- werk.

een

| uur (Kleiwerk, met doel of vrij.

2 uur Jongens tijdens handwerken-1

| derwijs der meisjes. Hout. | Doven.

Klasse VI

Jongens en Meisjes.

Hout of carton, Kleiwerk en zanden kleiwerk, om de 14 werk. 2 uur dagen of naar gelang om de 14 dagen of naar den wensch der andere gelang den wensch der andere vakken. andere vakken.

Jongens (tijdens handwerkonderwijs der meisjes) | uur (soldeeren en klinken.

1| uur houtarbeid.

Klasse VII

Jongens en Meisjes

1 x 2 uur in | Werkzaamheden in dienst van de f de 14 dagen | leerstof der andere vakken.

Jongens (tijdens handwerkonderwijs der meisjes)

2 uur achtereen [

volgende in de ! toevallige reparaties voor huis en school. 14 dagen.

Meisjes.

2 achtereen vol- |

gende uren in de J Koken.

14 dagen.

De commissie heeft zich gedacht een keuken ten gebruike voor verschillende scholen. Hier kan dan volledig twee uur worden vertoeft, omdat er geen bezwaar is deze ouderen kinderen een middag zelfstandig naar een andere Iocaliteit te laten komen. Hierbij zij de eisch uitgesproken, dat kookonderwijs, zoowel als gymnastiekonderwijs in handen van deskundige leiding (vakonderwijs) zijn moet.