is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 11, 15-04-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNENLAND.

Onderscheiding voor Mevr. Mr. B. Bakker-Nort.

Op verzoek van miss Dr. Emma Wold, director of Foreign Expansion in Washington is Mevr. Mr. Betsy Bakker Mort toegetreden als foreign associate van de Phi Delta Delta. Dit is een vereeniging van Amerikaansche vrouwelijke juristen, die beoogt de bevordering van den hoogsten standaard van moraal en ethiek in de uitoefening van haar ambt van de leden.

De uitnoodiging tot toetreding wordt beschouwd als een onderscheiding, die in elk land slechts aan 1, hoogstens 2 vrouwelijke juristen wordt gedaan.

Vrouwenstudieclub.

Voor deze club hield op 16 Februari j.1. Mevr. Mr. B. Bakker-Nort een inleiding, getiteld: Heeft het Feminisme vernieuwing noodig?, waarin de spreekster na een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van het Feminisme, een nadere toelichting gaf van de onderscheiden punten waar het Feminisme zich tegenwoordig vooral mee bezig houdt.

In dit verband bestreed Mevr. Bakker de goed bedoelde, maar ten eene male onlogische en foutieve beweringen van ,,Famke" de woordvoerster van het z.g. Nieuw Feminisme, die door haar reactionaire opvattingen over het huwelijk en haar misvatting omtrent de begrippen van de vrouwenbeweging beter deed zich anti-feminist te noemen.

Iedere beweging, iedere vereeniging behoeft ongetwijfeld nu en dan vernieuwing, doch voor de Vrouwenbeweging zal die zeker niet gezocht moeten worden in de richting van het Nieuw Feminisme, doch veeleer zal door jonge krachten in de beweging zelf geleidelijk nieuwe banen gevonden moeten worden.

Uit de levendige gedachtenwisseling die volgde bleek hoe weinig vertrouwd nog vele ontwikkelde vrouwen zijn met het streven der huidige Vrouwenbeweging, met de vigeerende huwelijkswetten en, wat betreft het zeer actueele onderwerp „het ontslag van de gehuwde ambtenares", met de argumenten door de feministen hiertegen aangevoerd.

Deze zeer geslaagde avond bewees weer hoe vruchtbaar een algemeene bespreking en gedachtenwisseling over de vrouwenbewging juist in een niet specifiek feministische kring zijn kan. H. C. L. V.

BUITENLAND.

Spanje.

De nieuwe Grondwet maakt de Spaansche vrouw tot volledig gerechtigde staatsburgeres.

De hierop betrekking hebbende artt. luiden: Art. 2. Alle Spanjaarden zijn gelijk voor de wet; de gelijkheid van rechten der beide sexen wordt erkend.

Art. 23. Geen enkel staatkundig voorrecht wordt toegestaan voor redenen van geboorte, van maatschappelijke klasse, van staatkundige of godsdienstige overtuiging of van sexe.

Art. 34. De wet kent alle burgers van 23 jaar zonder onderscheid van sexe het kiesrecht toe.

Art. 38. Alle Spanjaarden zonder onderscheid zijn tof alle openbare ambten benoembaar.

Art. 44. Het gezin staat onder de hoede van den Staat. Het Huwelijk is gegrondvest op de rechtsgelijkheid der sexen. Ontbinding is mogelijk met wederzijdsche toestemming, ook op verzoek van een der echtgenooten, op voorwaarde, dat een rechtsgeldige reden wordt aangegeven.

Ouders zijn verplicht hunne kinderen te voeden, te verzorgen, op te voeden en te onderrichten. De Staat zal voorde vervulling dezer plichten waken.

Ouders hebben dezelfde plichten tegenover hunne buiten echt geboren kinderen als tegenover in huwelijk geborenen.

De geboorte van een kind zal niet gewaarmerkt worden als wettig of onwettig, en de staat der ouders zal in geen enkel stuk, het kind betreffende, vermeld mogen worden.

De staat verplicht zich tot bescherming en hulpverleening aan zieken en ouden van dagen, aan het moederschap en de kindsheid, volgens de verklaring van Genève en de verklaring van de Rechten van het Kind.

Clara Campsamor heeft van de „Associacion Nacional de Meyeres Espanolas" een zilveren gedenkplaat ten geschenke gekregen, waarop vermeld de data van 1 Sept. toen zij voor het eerst in de Kamer van afgevaardigden het woord voerde, 14 Sept. toen zij in Genève Spanje vertegenwoordigde bij den Volkenbond, en 1 October, de dag waarop de Spaansche vrouwen, dank zij haar schitterende medewerking, het kiesrecht ontvingen. M. C. T.

Goed voorbeeld....

In het Maandblad voor Reclasseering treft mij een bericht, dat in Zweden in iedere stad een Raad voor Kinderbescherming bestaat, in welken raad tenminste één vrouw moet zitting hebben.

Deze raad houdt zich bezig met bescherming, onderhoud en controle van de jeugd en bestrijkt voor een groot deel het terrein, hetwelk bij ons voor den Kinderrechter is bestemd. Een verheugend feit, dat ten onzent de wenschelijkheid onderstreept, dat de vrouw benoemd worde tot Kinderrechter, een functie, naar mijne opvatting, bij uitstek voor haar geschikt en waarvoor m.i. geen wettelijke verhindering aanwezig is.

B. C. GOUDSMIT.

De Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, heeft in zijn Congres van 1929 te Praag, dus zeer korten tijd na den dood van Dr. Aletta Jacobs, een fonds gevormd dat den naam draagt van Dr. Aletta Jacobs Fonds. Na verschillende overwegingen ten opzichte van het doel daarvan, werd besloten het te benutten om jonge meisjes uit landen, gelegen op vrij verren afstand van het centrum van internationalen arbeid, gelegenheid te geven, eenigen tijd in het Maison Internationale van den Bond te komen wonen en werken en tegelijk zich op de hoogte te stellen van al wat verband houdt met den Volkerenbond en het zeer krachtige internationale leven te Genève.