is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 3, 1932-1933, no 3, 15-08-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer belangrijk was het ook voor den Wereldbond toen de bewuste Spaansche resolutie den tienden September aan den Volkenbond werd voorgesteld door den Spaanschen Minister van buitenlandsche zaken Lerroux. Hierin werd aan den Volkenbondsraad gevraagd middelen te beramen om een meer daadwerkelijke samenwerking met de vrouwen te verkrijgen. Den 24 September is op verzoek van de Ontwapeningscommissie en toegelicht door Princesse Catacuzène en Mad. Szelagowska deze resolutie in den Raad en later in de Volkenbondszitting op 29 September aangenomen.

Aan den Secretaris-Generaal werd opgedragen in Januari een rapport hierover te geven, nadat hij met de verschillende Vrouwenorganisaties ruggespraak had gehouden, en tevens te zien in hoeverre de samenwerking der vrouwen in verband met de Ontwapeningsconferentie mogelijk zou zijn.

In de Volkensbondszitting van 1932 zal hij een ander rapport indienen en zien óf en hoe de samenwerking met de vrouwen in het algemeen aan de werkzaamheden van den Volkenbond mogelijk zal zijn.

ARBEIDSBUREAU.

Begin October is in Genève een bijeenkomst geweest van het Administratieve Comité van het Arbeidsbureau. Als belangrijk punt van de agenda dient vermeld het voorstel op de laatste Arbeidsconterentie gedaan door Madame Wasniewska uit Polen, die lid van den Wereldbond van de Commissie voor Gelijk Loon is. Zij stelde voor, een Consultatieve Commissie te vormen, waarin vrouwen ook zitting hebben voor het vraagstuk van vrouwenarbeid. De Wereldbond heeft dit plan met warmte begroet en deelde in een schrijven aan deze Raad mede, dat het zeer noodig is de arbeidsvoorwaarden der vrouwen goed te bestudeeren, en ten tweede de rechten die in artikel 7 van het Pakt aan de vrouwen zijn toegekend op gelijke voorwaarden te stellen als die der mannen.

Dit voorstel is in studie genomen, en een rapport werd na veel discussies uitgebracht. En wij hopen dat nu op de laatste bijeenkomst eenige resultaten bereikt zijn.

Het plan bestond om tijdens of voor het Congres te Athene een speciale bijeenkomst te organiseeren, uitgaande van de Commissie van Gelijk Loon voor Gelijke Arbeid. De Presidente, Miss Ingeborg Wallin had daarvoor reeds maatregelen getroffen, vragenlijsten zijn naar de verschillende landen gezonden, en men hoopte zeer dat velen zich geroepen zouden gevoelen naar een dergelijke conferentie te komen. Na veel besprekingen leek het toch verstandiger ook deze bijeenkomst voorloopig uit te stellen, en die dan zoo mogelijk te houden in een stad, die voor velen gemakkelijk bereikbaar zal zijn.

NATIONALITEIT DER GEHUWDE VROUWEN.

Zeer veel activiteit heeft dit jaar de Commissie der Nationaliteit voor de Gehuwde Vrouw verspreid. Wij herinneren ons nog hoe tijdens de Codificatie Conferentie in den Haag de Wereldbond in samenwerking met eenige andere groote

Int. Vrouwenorganisaties haar goed geslaagde bijeenkom«sten heeft gehouden, doch het bleek, dat de vrouw nog steeds bij den man werd achtergesteld in zake de Nationaliteit.

In Juli 1931 kwamen vertegenwoordigsters van 8 Intern. Vrouwen Organisaties in Genève bijeen in het Gebouw van den Volkenbond. De Heer Buero, hoofd van de juridische afdeeling, verwelkomde het Vrouwencomité. Madame Maria Verone, de senior vrouwelijke advocate uit Parijs, antwoordde hem en sprak haar vreugde uit over het feit, dat de Volkenbond door deze daad toonde er prijs op te stellen de opinie der Vrouwen in deze zaak te vernemen. Het Comité benoemde Mevrouw Verone als haar Presidente.

Een concept-rapport werd behandeld, dat door 4 vrouwelijke juristen was opgemaakt. Mevrouw Bakker-Nort, die als officiëele afgevaardigde van den Wereldbond in dit Comité zitting heeft, was opgedragen het eerste concept te maken, hetgeen zij op voortreffelijke wijze gedaan heeft. Verder hadden zitting in deze commissie: Miss Christal Macmillan, Miss Alice Paul, Madame Verone.

Dit rapport gaf aanleiding tot veel discussies door de verschillende mentaliteit der aangesloten groepen. Vooral was de „Inter American" Commissie van Vrouwen onder leiding van Miss Alice Paul andere ideeën toegedaan, waarbij de oudere feministen zich niet wilden aansluiten.

Terwijl Miss Paul slechts in het rapport wilde vermelden dat de vrouwen protesteeren tegen de Haagsche conventie in zoo ver de vrouw bij den man wordt achtergesteld in zake de nationaliteit, en bij den Volkenbond wilde aandringen op een nieuwe internationale regeling omtrent nationaliteit, gebaseerd op de volkomen rechtsgelijkheid tusschen beide seksen, achtten de anderen een goed gedocumenteerd en gefundeerd rapport noodzakelijk met de conclusies en handteekeningen aan het slot.

Miss Paul wilde onder het rapport de handteekeningen stellen en op de volgende bladzijde de aanleiding van het rapport vermelden, en niets meer. Misschien in een appendix nog een overzicht geven van de wetten omtrent de nationaliteit van de vrouw in verschillende landen.

Volgens de anderen is toch het doel van een dergelijk rapport de gedelegeerden van de Volkenbondsvergadering, ook die van de nationaliteit van de vrouw geen studie hebben gemaakt, voorlichting te geven.

De eenige manier om bij dergelijke meeningsverschillen tot een resultaat te komen is van beide zijden eenige concessie te doen. Zoo is het inderdaad gegaan, en is het rapport een compromis geworden.

De conclusies van het rapport zijn:

dat het huwelijk op de nationaliteit eener vrouw niet meer invloed behoort te hebben dan op die van den man;

dat de vrouw, ook al is zij gehuwd, evenzeer het recht moet hebben haar nationaliteit te veranderen;

dat geen van haar wil onafhankelijke omstandigheid haar behoort te doen veranderen van nationaliteit of haar die te doen verliezen;

dat bij huwelijk het elk der echtgenooten gemakke-