is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 3, 1932-1933, no 8, 01-01-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens gezegd: „Voor oorlogvoeren zijn drie dingen noodig, geld, geld en nog eens geld" — en hetzelfde is noodig om tot vermindering van bewapening te komen.

ROSA MANUS, Vice-Presidente van het Ontwapeningscomité der Intern. Vrouwenorganisaties.

CONFERENTIE TE GENEVE.

Verkorting van den arbeidstijd.

Onder de leden die bij Kon. Besluit van 17 Dec. j.1. benoemd zijn tot afgevaardigde naar deze conferentie die 10 Januari 1933 te Genève is bijeengeroepen, behoort evenals bij vorige arbeidsconferenties Mej. Mr. G. J. Stemberg, referendaris bij het departement van Economische Zaken en Arbeid. Mr. Stemberg behoort tot de technische raadslieden van den regeeringsafgevaardigde en treedt op als secretaris der afvaardiging.

Nationaliteit van de gehuwde Vrouw.

Men zal zich herinneren, dat in betrekking tot bovengenoemd vraagstuk er een verschil van meening heerschte tusschen de voorvechtsters van het alles- of nietsstandpunt, en dat van het „dankbaar-maar-niet-voldaan" gilde. Welnu de laatsten hadden onder aanvoering van de Canadeesche groep de leiding te Genève, waar door de Assemblèe met 30 tegen 8 stemmen de Haagsche Conventie van 1930 voorloopig werd aangenomen, terwijl aan de nationale vrouwenorganisaties overgelaten werd om de publieke opinie in de landen waar dat noodig was, te bewerken, — zoodat verwacht kan worden, dat na eenige jaren een nieuwe conventie voorgesteld zal kunnen worden, die de feministische wenschen volkomen be-

vrediSd HULDEBLIJK

AAN DE NAGEDACHTENIS VAN MEVROUW WILHELMINA DRUCKER.

Het voornemen bestaat, een stoffelijk bewijs van hulde aan de nagedachtenis van Mevrouw Wilhelmina Drucker op te richten. Zij die daaraan willen medewerken, worden verzocht aan onderstaand adres hiervan kennis te geven met opgave van hunne bijdrage. J. P. VAN ODIJCK-WOUTERS.

Wagenweg 242, Haarlem.

UIT DE AFDEELINGEN.

HAARLEM. Voor de opening van haar seizoen 1932/33 had onze af deeling op 13 Oct. als spreekster uitgenoodigd Mej. Mr. Dr. Lekkerkerker uit Amsterdam met als onderwerp: „Wat de vrouwen in Amerika van de vrouwengevangenissen maakten".

Op onderhoudende wijze vertelde spr. ons, hoe door de Amerik. vrouwen, de vrouwengevangenissen, die vroeger een zuiver mannelijk karakter droegen, geheel aan de psyche van de vrouw werden aangepast. Na de pauze werden lantaarnplaatjes vertoond, die door Mej. L. op geestige wijze werden toegelicht.

Van 14 Oct. t/m. 16 Dec. d.a.v. werd door Mevr. Wentholt-Köler een cursus in boekhouden en adm. voor de huishouding gegeven, die met zeer veel genoegen werd gevolgd.

Op 22 Nov. j.1. belegde onze afd. in samenwerking met den Alg. Ned. Vrou-