is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 3, 1932-1933, no 11, 15-04-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den VK-strijd in Engeland heeft hij krachtdadig medegeholpen. Lid van de „Tax-Resistance-League", liet hij zich telkens wegens wanbetaling voor den Rechter roepen; betaalde ten slotte zijn belasting, plus boete, doch niet, vóórdat hij een vurige speech had afgestoken over het onrecht dat de vrouwen door de wetten te lijden hadden. Bij elke optocht — en die werden er in Engeland zeer vele gehouden — was hij een van de vaandeldragers. Eerst de eenige man — die natuurlijk uitgejouwd werd — totdat hij met anderen, een Mannenbond voor VK" gesticht had, wier leden zich daarna aansloten bij zulke optochten.

Bij het Congres van den Internationalen Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht, in 1912 te Londen gehouden, was hij een van de ijverigste medewerkers.

Toen de Wereldbond voor VK voor het eerst na den oorlog in 1920 te Genève weer bijeen kwam, heeft hij daar, met Leopold Katscher (Oom van Rosika Schwimmer) en mijn man, ook daar een Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht opgericht.

Dat deze later weer is ingeslapen, is zeker niet de schuld van deze oprichters en oprechte feministen, die maandenlang dit werk hadden voorbereid.

Het Congres in 1929 in Berlijn, heeft hij ook nog met zijn vrouw bijgewoond.

Daar het in Engeland, evenals hier, nog volstrekt geen Eldorado is voor de vrouwen, niettegenstaande zij ook hare politieke rechten verkregen, staat hij nog altijd op de bres, om, met zijn pen, der vrouwen rechten te verdedigen.

Hij is thans bezig een kalender samen te stellen, waarin allerlei Internationale vrouwen, die voor de emancipatie der vrouw gewerkt hebben of nog werken, een plaatsje krijgen.

Hij heeft aan den „Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk Staatsburgerschap" een legaat vermaakt en daaraan bekendheid gegeven, opdat anderen zijn voorbeeld zullen volgen.

Als volbloed Pacifist werkt hij nog, zooveel als hij kan, voor de Vredesbeweging en helpt ex-landgenooten, die als arme bannelingen door Engeland zwerven.

Ik hoop dat vele groeten uit Holland hem op 31 Maart zullen hebben bereikt of, na lezing van dit artikel, nog bereiken. Zijn adres is: Mr. Jaakoff Prelooker, Villa Rossiana, Pine Avenue, Hastings, England.

N. MANSFELDT-DE WITT HUBERTS

UIT DE AFDEELINGEN.

Rotterdam-Schiedam I.

Op Maandag 13 Febr. hield onze afd. haar jaarvergadering. Daar onze voorzitster, mevrouw Luyten-Block ziek was, presideerde mevrouw van Vierssen Trip-Schouten. Mevrouw Trip opende de vergadering, zeggende dat het voor ons nu geen tijd is om veel propraganda naar buiten maken, maar dat wij toch wakend willen blijven om als het noodig is voor onze vrouwenbelangen op te komen. De kans bestaat n.1. dat de vrouwen in dezen moeilijken tijd steeds meer terug gedrongen worden en dat beteekent achteruitgang op het gebied waar onze vereeniging voor werkt. — De notulen en 't jaarverslag v. d. secr. werden voorgelezen en goedgekeurd evenals het verslag der penningmeesteres. Mej. Knappert las het verslag v. d. Plaatselijken Raad voor.