is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 3, 15-08-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mrs. Corbett Ashby heeft in haar openingsrede meesterlijk uiteengezet waarom de Wereldbond moest blijven voortbestaan.

Rapporten werden uitgebracht door verschillende hoofdbestuursleden aangaande de voornaamste punten, die eveneens op de questionnaire waren vermeld, nl. het programma van den Wereldbond, de wijze waarop dit programma finantieel ten uitvoer zou kunnen worden gebracht en de mogelijkheid van samenwerking met andere internationale organisaties.

Na ernstige discussies werd ten slotte met algemeene stemmen een resolutie aangenomen, die het voortbestaan van den Wereldbond waarborgde.

De giften door de aangesloten landen toegezegd en die ook in Marseille inkwamen, verzekeren het voortbestaan van den Wereldbond voor nog tenminste 3 jaar.

In de algemeene resolutie werd opgenomen dat het wereldbondprogramma niet alleen het fundamenteele vraagstuk van het vrouwenkiesrecht zal omvatten maar eveneens:

a) gelijke moraal,

b) gelijke economische rechten,

c) gelijke burgerrechten voor mannen en vrouwen,

d) vredesorganisatie als basis voor daadwerkelijken arbeid.

Vervolgens werd het Bestuur opgedragen een sub-comité van 5 leden te benoemen, teneinde

a) zorgvuldig te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een internationaal blad gezamenlijk met andere internationale organisaties uit te geven.

b) vergaderingen te beleggen eveneens met andere internationale vrouwenorganisaties.

Benoemd werden Mrs. Ashby en Mlle Gourd, die ex officio als presidente en secretaresse in alle commissies zitting hebben, vervolgens Mej. Rosa Manus, Frau von Velsen van 't Bestuur, Mrs. Lathon Nethews en Dr. Leuch. Het voornemen van deze commissie is, allereerst contact te zoeken met de internationale vrouwenorganisaties en daarna te zien, in hoeverre daadwerkelijke samenwerking mogelijk is. Deze commissie zal dan op de a.s. Bestuursvergadering in Juli verslag uitbrengen.

(Wordt vervolgd.) Rosa Manus.

De Internationale Unie van Volkenbondsvereenigingen.

Mevrouw Bakker-van Bosse tot onder-voorzitster gekozen.

De raad van de Internationale Unie van Volkenbondsvereenigingen, die dezer dagen haar jaarlijksch congres te Montreux houdt, heeft tot voorzitter van de Internationale Unie voor het jaar 1934 als opvolger van Lord Cecil gekozen den Italiaanschen gedelegeerde prof. Giannini. Tot ondervoorzitters voor het jaar 1934 werden benoemd onze landgenoote mevr. Bakker-van Bosse, Lady Gladstone, Engeland, en de voorzitter van de Duitsche Volkenbondsvereeniging in Tsjecho-Slowakije, de senator Medinger.

TWEEDE VERSLAG

van de Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar Kind (F. I. O. M.). 1 November 1931—31 December 1932.

Het was de bedoeling van den Minister Slotemaker de Bruine, die in 1929 de leiding had van het Ministerie van Arbeid. Handel en Nijverheid, dat alle