is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 4, 15-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Tchechoslovakije hebben de vrouwen ook weer een nieuwe overwinning behaald. Trouwens over de geheele wereld is men nu zoover, dat in tal van gemeenten vrouwen tot burgemeester zijn benoemd.

In de Vereenigde Staten heeft President Roosevelt Miss Francis Perkins als Minister van Arbeid aangesteld en verder Mrs. Ruth Bryan Owen tot Gezant in Denemarken benoemd. De Koning van Denemarken heeft deze benoeming met warmte begroet.

Nationaliteit der gehuwde vrouw.

De kwestie van de nationaliteit der gehuwde vrouw is nog steeds onopgelost. De internationale vrouwenorganisaties kwamen in Augustus te Genève bijeen maar konden helaas niet tot overeenstemming komen zoodat aan het Secretariaat van den Volkenbond 2 rapporten werden overhandigd. Vier organisaties vroegen om volkomen gelijke rechten, ook indien dit beide echtgenooten tot dezelfde nationaliteit zou noopen; de vier andere organisaties, waaronder de Wereldbond en de Internationale Vrouwenraad, vroegen voor elk der echtgenooten het recht hunne oorspronkelijke nationaliteit te behouden.

Op 28 September 1933 werd door de Vrouwencommissie een Ontwerp-Resolutie ingediend en werd den Volkenbondsraad verzocht middelen en wegen te vinden om de regeeringen een nieuwe conventie ter ratificatie voor te leggen, een conventie op den grondslag van gelijkberechtigdheid der geslachten bij de vraag der nationaliteit. Deze ontwerp-resolutie werd door den Secretaris aan alle Gedelegeerden terhandgesteld.

De vergadering van den Volkenbond sprak den wensch uit, dat de staten die de genoemde conventie reeds onderteekenden, de wettelijke maatregelen zullen treffen waardoor de bepalingen ten uitvoer gelegd zullen worden en zij spoedig de ratificatie zullen berichten.

Onze Minister van Justitie deelde mede, dat de Conventie en de daarbij behoorende wijziging onzer wet nu voortgang kon hebben, maar dat, waar deze ook voor Indië van belang was, nog gewacht moest worden op het hooren der Indische autoriteiten van den Volksraad.

De Commissie van de Nationaliteit der gehuwde vrouw uit de verschillende vrouwenorganisaties zet haar werk op verzoek van de volkenbondsvergadering voort en zal trachten in de verschillende landen alsnog haar wenschen vervuld te krijgen.

Vrouwelijke Politie. Het werk der vrouwen bij de politie breidt zich gestadig uit. In Amerika zijn reeds 2 vrouwelijke politieagenten bij het luchtvaartverkeer aangesteld, terwijl er in Mexico ook reeds een corps van vrouwelijke politie bestaat; in Turkije is zelfs een vrouw tot commissaris van politie in Istanbul benoemd!

Het zou mij echter te ver voeren wilde ik over het werk der vrouwen bij de politie nog meer uitwijden. Ik verwijs naar de Police Women's Review, waarin belangrijke rapporten voorkomen, waaruit men zich en juist beeld van den vooruitgang op dit gebied kan maken. Dringend noodzakelijk is het in ieder geval dat meerdere vrouwen zich aan dit werk wijden.

Mijn internationaal verslag zou niet volledig zijn, indien ik geen uiting gaf aan mijn verontwaardiging over de ontzettende gebeurtenissen in Duitschland. Maar het is in deze duistere dagen nog als een lichtpunt op te vatten, dat de vrouwen uit alle landen behoefte blijken te voelen haar beproefde zusters in Duitschland de helpende hand te reiken.