is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 7, 15-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Haag. —

WERK TER NAVOLGING.

Onze Vereeniging heeft het helaas niet in haar macht ze aan werk te helpen, de vrouwen, die lijden onder den nood der tijden, niet enkel zij, die moeten wijken voor een kostwinner van het ander geslacht, maar ook de vrouwen in de zoogenaamd vrouwelijke beroepen, zooals de verpleegsters. Hier kan geen vraag om rechten baten en de Haagsche Afdeeling van de Vereeniging heeft begrepen, dat iets anders nu van haar werd gevraagd; dat zij thans de ontmoedigden en de noodlijdenden materieel en moreel moest steunen. Een op haar initiatief samengesteld damescomité deed dit op de meest doelmatige en zuinige wijze, door met heel weinig middelen in de van Lumeystraat 50 een paar clublokalen in te richten, waar de werkloozen warmte, licht en gezelligheid vinden, gelegenheid om zich bezig te houden en met anderen van gedachten te wisselen.

Bijna de geheele installatie kreeg men ten geschenke en toch maakt het niet den indruk van een uitdragerswinkel, maar van een home. De dames kunnen er haar brieven schrijven, zij vinden er lectuur, kunnen er puzzlen, dammen, en ook naaien, want er is gezorgd voor een naaimachine. Er wordt thee en koffie voor haar geschonken, zij kunnen er haar boterham meebrengen en zijn er welkom van 's morgens half elf tot 's avonds tien uur. Ook voor nóg werkende vrouwen, die gaarne in een behagelijk milieu haar avonden doorbrengen, is het clublokaal toegankelijk. Af en toe zullen deze misschien door kleine, vrijwillige bijdragen tegemoet komen in de onkosten, voor haar minder gelukkige zusters gemaakt.

Zaterdag 18 November is de club geopend, onder veel belangstelling, de gemeente, het Haagsche Crisiscomité, de Bond van Ziekenverpleging, Maatschappelijk Hulpbetoon, enz. waren vertegenwoordigd, en Maandag 20 is zij ingewijd. Er zullen dagelijks dames zijn, die waken voor de belangen der bezoeksters.

Op kleine schaal geschiedt hier iets voor een groep Haagsche werkloozen, die de depressie van de werkloosheid kent en thans bescherming krijgt tegen de winterkoude en tegen eigen moedeloosheid. Een voorbeeld ter navolging!

Als dit gelukt, zal de afdeeling nog wel zorgen voor dergelijke localen in andere wijken van Den Haag, en wellicht zullen andere afdeelingen van onze Vereeniging toonen in dezen tijd eveneens de naaste vrouwenbelangen te laten gaan boven de andere, die wel sterk in het gedrang komen, maar niet met zoo eenvoudige middelen zijn geholpen.

In elk geval hebben deze vrouwen weer eens bewezen, dat de vrouw, al wenscht zij nog iets anders te zijn dan „een gewone huisvrouw", altijd practisch is en.... een geboren homemaker. emmy j. b.

Amsterdam. — Hier ter stede is geopend het „Clubhuis voor de vluchtelingen", dat het „Neutraal Vrouwencomité voor de Vluchtelingen" in het leven heeft geroepen. Het is een verzamelpunt voor de uitgewekenen, die er een rustig en gezellig „home" vinden en er elkaar kunnen ontmoeten. Het is ingericht in het perceel Rechtboomsloot 5-7, dat het gemeentebestuur welwillend ter beschikking heeft gesteld.

Beneden is nu een ruime conversatiezaal met biljart, leestafel en buffet, waar tegen (zeer matige) „eenheidsprijzen" thee, koffie en limonade te koop zullen zijn. De schilder Wolf Demeter, die van Grieksche afkomst is, heeft voor deze zaal muurschilderingen gemaakt.