is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 10, 15-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG H. B. VERGADERINGEN

Voorzitster de Pres. mej. Piepers.

29 Jan. Ingekomen, o.a. een brief van Mevr. Verhaart-Boddery bestuurslid Ver. v. Vrouwenrechten te Batavia, met verzoek vrouwen, die met Oosterlingen trouwen, te wijzen op de moeilijkheden, die haar bij zulk een huwelijk in den vreemde kunnen wachten.

Besproken werden: regeling en voorstellen Alg. Verg.; huldiging Mevr. Cohen Tervaert. Besloten wordt een korte heldere uiteenzetting aan de Pers te zenden betreffende onze onveranderde principieele houding i. z. ontslag aan gehuwde vrouwen.

Contact werd gezocht met 5 neutrale Ver. v. gestudeerde en werkende vrouwen en de Ver. v. Vrouwenarbeid; dien zelfden avond zou een eerste samenspreking plaats vinden.

Besloten werd een rekest aan den Min. v. Justitie te zenden, verzoekende verbod van politieke propaganda onder de jeugd.

26 Febr. Ingekomen brieven v. d. afd. Haarlem, Amersfoort, Deventer, Nieuwenhoorn en Groningen die gaarne de propaganda-circulaire willen verspreiden. Aan de Afd. zal een schrijven over Kringvergaderingen verzonden worden.

De pres. Juffr. Piepers brengt verslag uit over de bespreking van 29 Jan. met verschillende Ver. Er is een comité ad-hoc gevormd tegen bedreiging van den beroepsarbeid der vrouw. Het secr. zal gevestigd zijn Zeestraat 84, Mevr. v. Braam Houckgeest zal het secr. op zich nemen.

De pres. brengt daarna verslag uit over een 19 Febr. gehouden verg. met afgevaardigden van politieke vrouwengroepen, om middelen te overwegen, het aantal vrouwen in vertegenwoordigende lichamen vermeerderd te krijgen. Aanwezig waren afgev. van de Vrouwengr. v. d. Vrijheidsb., Vrijz. Dem. P. en S.D.A.P. en verschillende H.B.-leden. Uitnoodigingen waren gezonden aan R.K., Chr. H. en A.R.vrouwen; van de beide eersten was bericht van verhindering ingekomen. Besloten werd te trachten een werk-comité te vormen, waarin ook R.K. en Chr. H. vrouwen vertegenwoordigd zouden zijn, en een tweede vergadering te beleggen te Amst. op 19 Mrt.

TEGEN HET ONTSLAG HUWENDE ONDERWIJZERES.

Op 26 Febr. j.1. gingen afgevaardigden van de 6 vrouwenorganisaties, vormende het „Cté tegen bedreiging van arbeid", genoemd in ons vorig nr., op audiëntie bij Z. E. den Min. v. O. K. en W., ten einde te verzoeken het ontslag der huwende onderwijzeres niet vast te leggen in de wet, maar indien onvermijdelijk, als crisismaatregel voor te schrijven. Betoogd werd o.a. dat deze maatregel de werkloosheid niet vermindert maar verplaatst. Of er veel hoop is, gezien de constellatie, dat ons verzoek zal worden ingewilligd, meenen wij te moeten betwijfelen.

Blijkens een mededeeling van den Minister, bij de behandeling van zijn begrooting in de Eerste Kamer was het wetsontwerp inzake huwende onderwijzeres toen bij het georganiseerd overleg.

BINNENLAND

Dr. Adolphine. H. A. Bakker toegelaten als privaat-docente in methode en practijk der tekstcritiek van het Nieuwe Testament, in de faculteit der godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht, heeft haar ambt aanvaard met een openbare les, in het klein-auditorium aldaar, over „Transscriptie- en vertalingsvarianten in den tekst van het Nieuwe Testament". (Vad.)

Amsterdam weert zich!

Ook aan de werkeloozen wijdt onze afdeeling hare zorgen. Wij geven dan ook met groot genoegen plaatsing aan het navolgende: