is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 10, 15-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor vrijheid van arbeid, ook voor de gehuwde vrouw. Ten slotte was haar streven gericht op het werken voor vrede en Volkenbond en opvoeding voor de gezinstaak. Maar al te vaak wordt vergeten dat de eerste huishoudscholen door feministen werden gesticht.

Op twee punten nu wil de zg. Nieuw-feministiese beweging van Famke die koers wijzigen. In de eerste plaats t.o.v. het huwelik, alsof het feminisme zich daartegen ooit zou hebben verzet; maar geluk heeft het feminisme nooit beloofd in haar program, wel ontplooiïngsmogelikheid voor de vrouw. Het feminisme heeft de huwelikskansen niet verminderd, hoogstens de kieskeurigheid vermeerderd. Het zou, aldus spr., een grote stap terug zijn als de vrouwen haar gaven niet meer zouden kunnen ontplooien. Naar spr. mening is er hier dus geen reden tot koerswijziging. In de tweede plaats is er verzet gekomen tegen de arbeid der gehuwde vrouw. Onze Ver. heeft zich hierover nooit uitgesproken, maar de vrouwen individueel vrij willen laten. Door weinig gehuwde vrouwen wordt in Nederland beroepsarbeid verricht en meestal is iet noodzaak. Aan de hand van interessante cijfers bij het onderwijs werd aangetoond hoe gering hier b.v. het aantal gehuwde vrouwen is. De werkloosheid zou er zeker niet door verminderen als de gehuwde vrouwen haar beroep niet meer zouden mogen uitoefenen, en men vergeet dat de meesten werkelike kostwinners zijn. Naar de persoonlike mening van spr. wijzige men dus ook hier de koers niet, maar late men de vrouw vrij zelf te beschikken. Onze Ver. heeft zich weliswaar hierover nooit uitgelaten, maar spr. vertrouwt dat de grote meerderheid zal zijn voor vrijheid van arbeid ook voor de gehuwde vrouw. Wordt de vrouw uit haar beroep gedrongen, dan staat net huwelik als verzorgingsinstituut weer voor de deur.

Tot de jongeren, die wij gaarne in veel grotere getale aanwezig gezien hadden, richtte spr. zich ten slotte, de hoop uitsprekende dat zij zouden weten te behouden,

wat door zoveel strijd was verkregen.

De presidente Mevr. A. Gouverne-Droste opende en sloot de vergadering met enige welgekozen, gelijkgestemde woorden. Onze afdeling boekte 9 nieuwe leden.

6 6 & ' & H. Polak-Schwarz, Secr.

Haarlem. Op 29 Jan. sprak voor onze afd. Mevr. Twiss-Schmidt Ernsthausen. Onderwerp „De nood der aankomende generatie . . _

Het was een zeer knap opgezet betoog. Boeiend vooral was de visie vanuit een vliegmachine, van waar uit men de dingen eerst ziet stuk voor stuk en dan steeds meer als een geheel. Echter kan ons de conclusie niet bevredigen, zijnde deze vaag en onpractisch. Mevr. Twiss had een aandachtig gehoor, er werden haar verschillende vragen gesteld. .

Op 13 Febr. d.a.v., hield onze afd. haar jaarverg. Verslagen van penmngm. en secr. werden goedgekeurd. In de pauze werd een kopje thee aangeboden. Hierna declamatie van Mej. Cl. M. Wygers. Voorgedragen werden verzen van Henr. Roland Holst. Wij hebben genoten van de prachtige verzen en de buitengewone voordracht. Het was dan ook verheugend dat meerdere dames aan onzen oproep gehoor hadden gegeven. Een zeer geslaagde middag!

& C. Stemler-Tjaden, beer.

Voorburg. Donderdagmiddag 1 Febr. had ten huize van onze vice-presidente Mevr. Van der Schuyt onze Jaarvergadering plaats. De gewone agendapunten werden vlug afgedaan, omdat er nog iets extra's op 't programma stond. Er was n.1. een schrijven ingekomen van de presidente onzer afdeehng Mej. Adn Bleulandt van Oordt dat ze hare functie moest neerleggen, omdat ze Voorburg als woonplaats verlaten ha . Het Bestuur en alle trouwe leden voelden er eenstemmig voor om onze scheidende presidente op eenvoudige wijze te huldigen. Bij monde van de secretaresse werd Mej. Van Oordt hartelijk toegesproken en bedankt voor het vele goede dat zij in al de jaren van haar presidentschap hier in Voorburg voor onze afdeehng gedaan had. Undergeteekende wees er op hoe onze presidente steeds haar eigen stempel op haar werken gedrukt had en het zeker niet tevergeefs geweest zal zijn. Een groote ingelijste photo