is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 10, 15-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van huize „Sparwoude" — waar Mej. v. Oordt zoovele jaren gewoond had — werd haar door de secretaresse met een mooie bloemenhulde aangeboden, terwijl de secremesse er den wensch bij uitsprak: dat Mej. Van Oordt kijkende naar die photo de vele getrouwe bezoekers onzer vergaderingen niet zou vergeten.

Ook Mevr. Steelinck en Mevr. Flothuis spraken de scheidende presidente hartelijk toe Zichtbaar onder den indruk bedankte Mej. Van Oordt allen voor deze: niet verwachte hulde, de verzekering er bij gevende dat ze de prettige samenwerking en harteliiken omrang met Bestuur en leden niet gauw zal vergeten.

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de dames Van Dorsten ^ntters en M van der Burg, die als iste en 2de secretaresse zullen optreden, terwijl het presi dentschap door de vergadering aan de vroegere secretaresse werd opgedragen. De groote opkomst van dezen middag bewees opnieuw, dat er in Vo°rburgeenkernc fan belangstellende leden. M. Heering-Brouwer, Pres.

Utrecht. Onze afdeeling hield 7 Februari haar jaarvergadering waar, nadat de agenda behandeld was, Mej. Dr. J. J. van Dulleman, rectrice van het Meisjeslyceum, een causerie hield, over «De nood. der aankomende generatie .

Het probleem dat behandeld zou worden noemde spr. een netelig onderwerp. Veel bezoeken aan buitenlandsche inrichtingen en studiereizen gaven Mej. Van Dulleman een inzicht op dit gebied. De nood der jongere generatie is vooral opgemerkt door de ouderen. Tijdens en na den oorlog zijn de moeilijkheden grooter geworden. Het huisgezin is geen veilige eenheid meer. De jeugd gaat haar eigen weg, en is vóór volwassen te zijn. De oudere generatie treurt over de koelheid, vrijheid en losbandigheid van de moderne jeugd. Is die nood iets, dat de ouderen zich hebbe

^ Warmeêr de jongere generatie aan het woord zou komen, zou zij het medelijden terugwijzen. De jeugd heeft nu de durf de dingen zonder valsch sentiment te zien.

Tegenwoordig staat een jong mensch zakelijker en koeler tegenover zijn idealen. De liefde voor cultureele factoren heeft slechts een anderen vorm aangenomen. Maar aanwezig is zij nog steeds, men denke slechts aan het succes der jeugdconcerten.

Met veel meer aandacht wordt het beroep gekozen; het gaat met meer om de mooiste positie en goed betaalde baantjes. Een kentering is gekomen in de wenschen der meisjes om te studeeren. Dit is beslist een voordeel, voor de meeste vrouwen is een zuiver intellectueele levenshouding te zwaar; wat volstrekt met zeggen wil, dat meisjes, die daartoe aanleg hebben, geen dokter, advocaat enz. moeten worden.

De veel vrijere omgang tusschen de sexen wordt als een groot gevaar beschouwd. Toch zijn hieraan groote voordeelen verbonden. De liefde wordt met meer zoo gewichtig en tragisch genomen als vroeger; de vrouw heeft haar geheimzinnigheid verloren en verlangt hiernaar ook niet terug. De taak om jonge menschen te leiden wordt zeer zwaar; vooral nu er geen werk meer is. Dat is de nood van het opgroeiende ffcslflcht

Slechts door een sterke saamhoorigheid en gezamelijk dragen van de moeilijkheden, zal zij het hoofd boven water kunnen houden. A. van Panhuys-Waller, beer.

ONS VERWEERSCHRIFT )

De Triomf van het Wanbegrip trekt meer en meer de aandacht; in de laatste weken maken Groot Nederland, de Nederl. Soroptimist, De Huisvrouwen-bladen, de Nieuwe Eeuw, de Deli en de Leeuwarder Courant er weer melding van. Enkele kondigen 't alleen aan, de meeste uiten zich zeer waardeerend, — geen enkele stem valt Famke nog bij. Integendeel, ons geschrift schijnt een welkome aanleidng op te leveren om te verklaren, dat men eveneens tot haar bestrijders wenscht te behooren. Zoo zegt Bettina in het R.K. blad: de Nieuwe Eeuw:

1) Zie Vr. en G. Dec. '33.