is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 6, 15-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de JAARGANG

15 NOVEMBER 1934

NUMMER 6

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 - TELEFOON 180231 - DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer x 10444 Kantoor den Haag Leden ontvangen het blad gratis

HOOFDBESTUUR: Presidente: E. H. Piepers; Vice-Presidenten: Mr. B. Bakker-Nort, Rosa Manus; ie Secr.: A. E. v. Braam Houckgeest-Schroot; 2e Secr.:Mr. D. J. Veegens; ie Penn.: C. M. Meijers, Giro-num. 110444; 2ePenn.: J. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Ch. L. Polak-Rcsenberg, J. W. Huizenga-Huisman, Mr. B. C. Goudsmit.

S. v. d. HoeveBakker.

COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, S. v. d. Hoeve-Bakker, Mej. J. W. Beels, Mr. A. v. Dullemen, A. E. van Braam Houckgeest-Schroot, M. A. Cohen Tervaert-Israels, Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mej. Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman,

Prof. Mr. H. v. Goudoever.

INHOUD: 1. In Memoriam Mevr. Rutgers-Hoitsema en Martina Kramers, door E. v. d. Hoeven. - Oogst nu het lijd is. - Conferentie jongeren. - B. B. N. Nog eens art. 5. - R. de Vries-Brandon, Opmei k.'ngen ever een prae-advies - E. A., Staten-Generaal. - Uit de pers. - Rondom wetsontw. Marchant. - Mededeelingen H. B.: Conferentie Utr. 8 Dec. - Verslag Studie-conferentie 6 en 7 Oct.; - Brochure Joh. Naber. - Adres. - Buitenland. - Uit de Afdeelingen Den Haag, Voorburg, Rotterdam. - Rectificatie, - Correspondentie - WereMtcr d.

IN MEMORIAM

Marie Rutgers-Hoitsema f 25 October — Martina Kramers f 15 Oct.

Het wintert dorre blaren vallen: De bloeiende lente, en de zonnige, rijke zomer zijn nog maar herinneringen ....

Een voor een sluiten onze groote voorgangsters de oogen, een voor een worden ze eerbiedig naar haar laatste rustplaats geleid, en na haar in dankbaarheid herdacht te hebben, gaat de stille schare, langs de kale velden, vereenzaamd naar huis ....

Maar welk een oogst hebben deze werksters ingehaald! Laat ons het hoofd toch opheffen en met trots herdenken dat zij van de onzen waren. Laat ons beseffen het onschatbaar voorrecht aan zoo edele zaak als de hare was te mogen meewerken. Verloren gaat haar levenswerk nooit meer. En is het al winter, ook de lente is dan immers nabij.

Aan de groeve van Mevr. Rutgers, die geboren in 1847, nog tot de tijdgenooten en medewerksters van Dr.Aletta Jacobs, Mevr. Versluys Poelman en Mevr. Drucker behoorde (om er maar enkelen te noemen) getuigde eën heel joriger geslacht: Mevr. v. Schaik-Dobbelman voor de Onderl. Vrouwenbescherming; Mevr. Klooster als oud-collega onderwijzeres, de heer Goud voor den Nieuw Malthusiaanschen Bond, Mevr. Aalderink voor haar strijd voor de arbeidster, maar allereerst sprak voor onze Vereeniging Mevr. Mr. Bakker-Nort, die in de volgende bewoordingen haar moederlijke leidsvrouw herdacht:

Namens de Vereeniging voer Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap wil ik enkele woorden van groote waardeering en dank uitspreken voor deze moedige en beminnelijke pionierster, die van ons is heengegaan.

In een tijd, toen daarvoor groote moed noodig was, stond Mevrouw Rutgers steeds op de bres voor de rechtsgelijkheid van beide seksen. Met onvermoeibare volharding