is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 9, 15-02-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatste herdacht haar als lieve echtgenoote en moeder. Bij al haar maatschappelijk werk was Mevr. Marcus de trouwe steun van haar gezin. Zij bewees opnieuw dat een vrouw boven alles vrouw blijft, ook al treedt ze in het openbaar op. Hoeveel zij is geweest voor man en kinderen klonk door in den ontróerenden dank van haar zoon.

En ook wij vrouwen, haar medestrijdsters, spraken bij haar baar van onze dankbaarheid en warme genegenheid. Mevrouw Riel-Smeenge als Vice-Presidente van de Vereeniging van Huisvrouwen voor hetgeen Mevr. Marcus als presidente had gedaan. Mevrouw Kerkhof als presidente van de Afd. Apeldoorn van Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, en ondergeteekende namens het Hoofdbestuur onzer Vereeniging voor de jarenlange toewijding en vele offers aan de vrouwenzaak door de overledene gebracht.

We zullen mevrouw Marcus zeer missen. Zij heeft gewerkt zoo lang het dag was.

B. B. N.

ALGEMEENE VERGADERING

Voorstel tot Statutenwijziging van de door het H.B. ingestelde Commissie bestaande uit de Pres. E. H. Piepers, Mr. B. C. Goudsmit en A. E. v. Braam Houckgeest-Schroot.

Oude Redactie.

Art. 7. Ieder, die den leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan als lid tot de vereeniging toetreden door schriftelijke of mondelinge aanmelding bij een der bestuursleden.

Contributie.

Art. 9. Ieder lid bepaalt zelf, hoeveel zijn (haar) jaarlijksche contributie zal bedragen, welke echter niet onder ƒ2.50 mag zijn.

Nieuwe Redactie.

Art. 7. Rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en natuurlijke personen die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en instemming betuigen met het doel der vereeniging, kunnen als leden tot de vereeniging toetreden door schriftelijke aanmelding bij een der bestuursleden.

Nieuw art. "Ja.

Begunstiger is een ieder, die zich bereid verklaart de vereeniging te steunen met een jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ2.— of met een gift ineens van ten minste ƒ 25.—.

Nieuw art. 'jb.

Tot eere-leden kunnen door de ledenvergadering op voorstel van het Hoofd Bestuur worden benoemd, zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Art. 9. Ieder lid bepaalt zelf, hoeveel zijn (haar) jaarlijksche contributie zal bedragen, welke echter voor natuurlijke personen niet minder dan ƒ2.50 en voor vereenigingen niet minder dan ƒ 5.— mag bedragen.

VOORSTELLEN VAN DE AFDEELINGEN

Amersfoort, x. Zonder de doelstelling der vereeniging aan te tasten, of daaraan iets te kort te doen, worde het werkprogramma uitgebreider, waardoor de mogelijkheid zal bestaan, dat zich meerdere vrouwen bij de Ver. aansluiten. De afd. stelt voor op deze vergadering een commissie te benoemen, tot taak hebbende een nieuw werkprogramma samen te stellen.