is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 10, 15-03-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderschrift. .

Wat ik hier in weinige woorden heb trachten duidelijk te maken, heb ik uitvoerig behandeld in het boek: Moderne Vrouwenkruistocht (uitg. Kluwer). In een artikel: De Werkloosheid der Vrouw, opgenomen in het Nov.nr. van het tijdschrift „Nederland" heb ik speciaal behandeld de beroepsmogelijkheid, welke op de door mij bedoelde wijze voor de vrouw zou ontstaan. In verband met de belangstelling, welke in onze vereeniging thans voor dit onderwerp bestaat, heb ik een overdruk van dit art. gezonden aan de secretaressen der afdeelingen, terwijl ik nog een beperkt aantal overdrukken op aanvrage gratis disponibel stel voor „algemeene" leden, ev. voor andere belangstellenden.

SEXE EGOÏSME?

Onder de titel Sexe-Egoïsme schrijft Mevr. M. Hogewind-Spruyt in Volk en Vaderland tegen de op 6 en 7 October 1.1. door de V.V.G.S. gehouden studieconferentie over vrouwenarbeid in de ruimste zin.

Mevr. H-S richt tot deze vrouwen de grofste verwijten, zoals onnatuur, .grofsexe-egoisme, het verwerpen van zelfs de kleinste offers op materieel gebied in deze noodtoestand.

Hiertegen moet met kracht geprotesteerd worden.

De conferentie was belegd met het doel de vrouwenarbeid in de maatschappij en in het huisgezin van alle kanten te bekijken.

Hierbij is wel haast door alle spreeksters waar het in het onderwerp te pas kwam juist gezegd, dat allen, mannen en vrouwen offers in deze crisistijd moeten brengen. Verder is er herhaaldelijk op gewezen, dat het de vrouwen, die zich tegen de reactionnaire stromingen verzetten niet gaat om een aantal baantjes, maar om een groot cultureel belang nl. het recht der vrouw zich te kunnen en mogen ontwikkelen. Doch als de vrouw arbeidsmogelijkheid wordt ontnomen, zal ook de meisjesopleiding achteruitgaan en de toekomstige moeders zullen een lager ontwikkelingspeil hebben met als gevolg minder goede opvoeding der kinderen. Juist ook de taak in het gezin in de huidige maatschappij brengt de wenselijkheid mede, dat de vrouw en moeder niet haar gehele leven achter de horretjes is blijven zitten. Dit is dus geen sexe-egoïsme maar slechts opkomen voor de directe belangen van de helft der mensheid en de indirecte belangen van de gehele gemeenschap.

Wij vrouwen vragen slechts om volledig mens te zijn; het sexe-egoïsme is juist bij die mannen, die ons nog steeds als voorwerp beschouwen en niet als mens.

Man en vrouw zijn niet gelijk zegt Mevr. H-S; nu die waarheid als een koe zal niemand haar tegenspreken. Maar evenzeer mens zijnde als de man en gelijkwaardig, behoren wij ook gelijkberechtigd te zijn. Mevr. H-S doet hier een beroep op de godsdienst, op Hem, die de mens geschapen heeft. Welnu, ook in Christelijke kringen denkt men heel anders over de vrouwenkwestie. Ik raad Mevr. H-S aan eens kennis te nemen van de kleine brochure van Mevr. Buys-Klein „De Vrijheid der Christenvrouw" en de Sleutelbos-brochure van enige Katholieke vrouwen „Waarom werken wij?" Mogelijk krijgt zij dan tevens een Christelijker oordeel over haar medemensen. Mevr. H-S haalt dan de politiek in het geding, die op het Congres geheel buiten de referaten en zelfs buiten de debatten werd gehouden, al meent Mevr. H-S dat dit niet het geval was. Mevr. H-S meent dat de opvattingen onzer vereniging over de verhouding van man en vrouw in de maatschappij marxistisch zijn. Evenwel moet ik Mevr. H-S er attent op maken dat de leden onzer vereniging hoofdzakelijk zijn gerecruteerd uit niet-marxisten. Dat marxisten en niet-marxisten in sommige opzichten samengaan stempelt dergelijke onderdelen van een gehele levensbeschouwing nog niet zonder meer tot Marxistische leuzen.

Mevr. H-S wenst tenslotte beter samengaan van mannen en vrouwen; nu dat wensen wij ook. De vrouw naast den man, niet als diens ondergeschikte, strijdend

Mrs. M. L. I. OLIVER EUTERPESTRAAT 1242

Leerares M. O. Engelsch en praktijkexamens Beëedigd Translatrice