is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 11, 15-04-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beter betaalde beroepen waarin de vrouw werkzaam is. Er werden enige vragen gesteld die de sprekers beantwoordden.

In haar slotwoord wees de presidente er op hoe nodig het is dat de vrouwen lid worden van Kiesverenigingen en op die manier bij verkiezingen hun stem naar hun beste weten uitbrengen: die vrouwen, die neutraal willen zijn, beval zij aan altans lid van een Vereniging als de onze te worden.

Na een krachtig woord van opwekking tot de vrouwen werd de avond, die een buitengewoon gunstig onthaal vond, gesloten. H. A. Polak-Schwarz, Secr.

's-Gravenhage. Onze afdeeling heeft in samenwerking met n hiervoor aangesloten organisaties op 19 Maart j.1. in Pulchri Studio een demonstratie-avond gehouden voor de vrijheid van arbeid voor de vrouw. Aan deze demonstratie werd door ruim 500 personen uit 's-Gravenhage en omliggende gemeenten deelgenomen. Mevrouw H. van Biema-Hijmans was voorzitster van het uitvoerend Comité, terwijl de avond gepresideerd werd door Mevrouw Mr. B. Bakker-Nort.

Sprekers waren: de dames P. van Balen-Klaar, N. de Jong-Zernike en J. Fortanier-de Wit, en de heeren Th. J. Thyssen en Mr. L. van Dam.

A. Gorter-van Eck, Secr.

Amersfoort 21 Maart. Openbare vergadering met spreekster Mevr. PolakRosenberg over Vrouwenheden-Vrouwentoekomst en voordracht van Mevr. Rika Hopper. Door samenvallen met andere bijeenkomsten was de zaal minder bezet dan verwacht was, doch het gehoor was belangstellend, zeer voldaan over beide spreeksters. De lezing van Mevr. Polak was inhoudrijk en boeiend en zeer helder. Een nieuw lid gaf zich op.

VROUWEN VREDESGANG 18 MEI 1935

Deze naam zal de Vrouwen-optocht dragen, die op initiatief der afd. Den Haag van den Algemeenen Nederlandschen Vrouwen Vredebond, samen met de gelijke afd. van den Internationalen Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, opnieuw georganiseerd zal worden op 18 Mei, den Volkenbondsdag.

De organisatie is, als verleden jaar, in handen van een Centraal Comité, bestaande uit de dames Mr. B. Bakker-Nort, Voorzitster, G. J. Heroma-Ennen, F. de KoeDe Laat de Kanter, W. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou, en de heer W. A. van Sonsbeek, die ook als verleden jaar, de functie van Secretaris-Penningmeester zal vervullen.

Uit leden der bovengenoemde Vrouwenbonden, en andere sympathiseerende Vereenigingen of personen, worden Plaatselijke Comité's gevormd.

Men zal te 2.30 u. van het Malieveld vertrekken; het eindpunt is de Bataaf; de route is gunstiger vastgesteld dan het vorig jaar. — Adressen aan Regeering en Volkenbond zullen worden aangeboden. —

Het postgironummer is 96900, ten name van W. A. van Sonsbeek, Secr.-Penningm. „Vrouwen Vredesgang" 1935, Langendijkstraat 13 te Haarlem.

Het Centraal Comité roept de Vrouwen van Nederland op om, wat haar scheiden moge, één van wil te getuigen, om ook op deze wijze iets bij te dragen tot verwezenlijking van een gelukkiger wereld voor ons, maar vooral voor onze kinderen! aller kinderen!

Een wereld, waarin nooit het geweld als middel mag gebruikt worden, maar de verhoudingen, nationaal en internationaal, geregeld moeten worden door recht, rede en liefde.

PH. MANUS, AMSTERDAM Opgericht 18x2

Firma Jacobson & Manus Tafel- en Bedlinnen - Huishouddoeken

WEESPERZIJDE 2 TEL. 53266 Lingeries enz. - Uitzetten