is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 12, 15-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de JAARGANG

15 MEI 1935

NUMMER 12

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer 110444 Kantoor den Haag Leden ontvangen het blad gratis Losse nummers 15 ct.

INHOUD: Algemeene Vergadering 25 Mei; candidaten H.B. - Aanvulling Agenda. - Eerste vrouw in Volksraad. - Uit de Ver. Adres Min. v. Koloniën. - StatenGeneraal. - M. C. T. Verkiezingen 1935. - v. Dullemen. Wat bereiken de vrouwen met haar kiesrecht. - Twaalf uitverkorenen. - A. E. Talens-Ebbens. Is een vrouwenpartij wenschelijk. - Congres Istanboel. - E. Adriaanse. - Boekbespreking: Fanina Halle. - Uit de Pers. - Vrouwenweek Roermond. - Uit de Afd. den Haag. - Verslag Clubhuis. - Ingezonden. - Toekomstmuziek - Rectificatie.

ALGEMEENE VERGADERING Op Zaterdag 25 Mei a.s. te Zwolle, Hotel Wientjes, Stationsweg 7,

Aanvang n1/* uur *)

Voor Agenda zie ook de Maart en April-nrs. van V. en G.

Verkiezing H.B. Mevr. Polak-Kiek neemt haar toezegging om haar zetel in het H.B. beschikbaar te stellen voor een jongere terug, nu zij presidente van de Afd. Amsterdam is geworden; tengevolge hiervan trekt Mej. Dr.W. M. C. Juijnboll zich als candidate van het H.B. terug, maar blijft bereid de secretaresse bij haar taak behulpzaam te zijn. Mr, J. C. v. Es heeft zich bereid verklaard het secr. waar te nemen. Er zijn dus 5 vacatures, waarvoor het H.B. 5 candidaten heeft gesteld.

Wij geven hieronder nog eens alfabetisch de namen van de candidaten: ^ Mej. Mr. E. F. J. A. Adriaanse gesteld door het H.B. en de afd. Arnhem, Den

Haag en Utrecht.

Mej. Mr. J. C. van Es „ „ het H.B. en de afd. Utrecht.

Mw. A. L. Gouverne-Droste „ „ de afd. Groningen.

be Hr. Mr. N. J. C. H. Kappeijne

v/d Coppello ,, „ door het H.B.

Mej. A. C. der Kinderen „ „ de afd. Bergen op Zoom, Den

Haag en Schoondijke.

Mw. A. E. Talens-Ebbens „ „ de afd. Haarlem.

"S^-Mej. Mr. M. A. Tellegen „ „ het H.B. en afd. Rotterdam en

Utrecht.

Mej. Mr. N. S. C. Tendeloo „ „ het H. B. en afd. Arnhem, Haar¬

lem en Rotterdam. Mw. v. Twiss-Schmidt Ernsthausen „ „ de afd. Haarlem.

Den Haag trekt voorstel voor de Alg. Verg. in.

Urgentievoorstel Schoondijke.

Statutenwijziging. Contributie.

Art. 9 niet onder ƒ 2.50 mag zijn. Indien meerdere leden van een gezin als lid

toetreden, wordt de minimum-contributie voor het 2e het 3e lid enz. ƒ 1.50 per jaar. Toelichting. Voor meerdere leden uit een gezin is één maandblad voldoende. Prae-advies H.B. Het H.B. is van oordeel, dat het een afdeelingszaak is, hoe de contributie te regelen; er moet echter worden vastgehouden aan de statuair voorgeschreven afdracht van ƒ 1.2$ per lid.

1) Dus niet io3/4 zooals in het April-nr. werd aangegeven.