is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 12, 15-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soc. dem.-vrouwen nimmer met de „burgerlijke" vrouwenbeweging in ons land politiek willen samenwerken. Wellicht is thans onder den indruk der vele gezamenlijke teleurstellingen — men denke o.a. aan de houding van het N.O.G. in de zaak van het ontslag der huwende onderwijzeres — kentering merkbaar en wint het besef van „Eendracht maakt Macht" ook onder vrouwen terrein. Kan men echter voor zulk eene partij een feministisch programma opstellen ten aanzien van al de hoofdpunten van het staatkundig leven en — zoo ja — zijn er dan voldoende eminente vrouwelijke candidaten ter verkiezing aanwezig?

Een derde weg om der Nederlandsche Vrouw een grooter invloed in de vertegenwoordigende lichamen te verzekeren, zoude wellicht te vinden zijn door die bestaande politieke partijen, welke een groot aantal vrouwelijke leden hebben, aparte vrouwenlijsten te doen indienen, zoodat dan — met behoud van ieders politieke overtuiging — die vrouwelijke leden en aanhangsters door te stemmen op de eigen vrouwen-lijst méér satisfactie zouden hebben van het uitbrengen van haar stem en mogelijk een of meer vrouwen van hare fractie gekozen zouden zien. Het aantal op vrouwen uitgebrachte voorkeur-stemmen is bij de laatste verkiezing echter niet zóó groot geweest, dat men mag verwachten, dat op die vrouwen-lijsten zóóveel stemmen zouden worden uitgebracht, dat op deze wijze veel meer vrouwen zouden worden gekozen, dan thans is geschied. Echter het enkele bestaan dier aparte vrouwenlijst zou naar mijne verwachting toch zeker veel méér kiezeressen op die lijst doen stemmen dan zij, die thans een voorkeur-stem op eene der vrouwelijke candidaten hebben uitgebracht. Ook als demonstratie van „zelfstandigheid" zou zij m.i. haar groot nut kunnen hebben, terwijl door verbinding met de mannen-lijst ook geen enkele stem voor de betreffende partij verloren zou behoeven te gaan. Het is echter zeer de vraag of de besturen der politieke partijen het indienen van aparte lijsten zouden toestaan, daar dit wellicht er toe zou leiden dat de kansen op verkiezing van een goeden mannelijken candidaat zouden verminderen ten bate van eene mindere vrouwelijke uitverkorene, die alléén reeds door haar aparte lijst een grooter kans op verkiezing zou maken. Ons devies van „gelijk" recht voor man en vrouw verbiedt ons mede te werken tot sexe-bevoordeeling !

Uit al het bovenstaande blijkt reeds in 't kort voldoende, welke vele moeilijkheden het vraagstuk biedt en de kans, dat men op de a.s. algemeene vergadering in-eens tot eene bevredigende theoretische oplossing komt, lijkt mij dan ook niet groot. Besprekingvanhetvraagstuklijktmij echter in eene neutrale feministische vereeniging wèl op zijne plaats en met het bovenstaande hoop ik daarom een steentje te hebben bijgedragen tot de a.s. discussies.

Amsterdam i-5-'35. v. Dullemen.

DE TWAALF UITVERKORENEN

Noord Holland Friesland

M. B. Boissevain-Pijnappel V.B. L. M. Besuyen-Lindeboom S.D.A.P.

M. M. Miedema-Zondervan S.D.A.P. M. de Jong-Schuurmans V.D.

Mr. E. Ribbius-Pelletier S.D.A.P. Groningen

Zuid-Holland J. A. de Vries-Frowein S.D.A.P.

Mr. C. C. Bakker-v. Bosse V.B. Overijsel

Suze Groeneweg S.D.A.P. G. A. Leendertz-Ladenius S.D.A.P.

A. E. J. de Vries-Bruins S.D.A.P. Utrecht

Gelderland A. Wolthers-Arnolli S.D.A.P. C. Weersma-van Duin S.D.A.P.

Voor uw bril: J. M. SCHMIDT - OPTICIEN Uw r(P»ra,ies wor<en J na aanvrage gaarne

ROKIN 72 -AMSTERDAM CENTRUM -TEL. 31981 gehaaid en gebracht