is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 12, 15-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

type maatsch. vrouw, maar ook het type huisvrouw naar voren komt. Dit zal mogelijk zijn, wanneer de vrouwen zich onderverdeelen, niet in partijen, die tegen elkaar werken, maar in groepen, die samenwerken en het wèlbegrepen en algemeen vrouwenbelang boven het groepsbelang stellen. Deze groepeering zou er een naar den arbeid kunnen zijn, zoadat bestaande vereenigingen als die van huisvrouwen, van gezmspersoneel, van werkende vrouwen, van acad. gevormde vrouwen in beginsel in de organisatie zouden kunnen worden ingeschakeld. Deze Vrouwenorganisatie zou de vrouwen — de huishoudsters bij uitnemendheid — op moeten voeden tot inzicht in de gemeente-, provincie- en staatshuishouding en te zijner tijd haar eigen vertegenwoordigsters naar de regeeringslichamen af moeten vaardigen. Daarbij moet het juiste moment worden afgewacht, opdat geen doellooze versnippering en verlies

van vrouwenstemmen plaats zal vinden.

Persoonlijk zie ik een dergelijke organisatie van vrouwen als een noodzakelijk tusschenstadium, niet echter als doel in zich zelf. Zij zou m.i. het middel vormen om een tijdelijken afstand te scheppen tusschen man en vrouw, opdat de vrouwen, niet langer meegevoerd door het manlijk denken, buiten de politiek om en in,,eigen huis bewust kunnen worden van haar eigen spec. vrouwelijk wezen, van haar geheeleigen nog zrootendeels sluimerende gaven, talenten en mogelijkheden en opdat zij den man daarna, als van zichzelf bewuste en werkelijk vrijdenkende en handelende vrouwen, op hooger plan en boven de politiek uit in de eenheid van den geest terug zullen vinden >)! „ A. E. Talens-Ebbens

Secretaresse afd. Apeldoorn.

iï De positie der Vrouw in de Politiek heb ik uitvoeriger behandeld in een aldus genoemd artikel, dat Mei of Juni in het Maandblad „Nederland" zal verschijnen en waarvan ik, zoolang de voorraad strekt, gaarne voor belangstellenden een overdruk op aanvrage gratis disponibel stel.

CONGRES ISTANBOEL

Een uitvoerig verslag van het Congres heeft ons nog niet bereikt, wel vernamen wij, dat het bezoek zeer druk was, vooral uit de Balkan-landen, Egypte, sYne en Palestina. De Turksche jongeren toonden groote belangstelling voor de openbare vergadering, de onderwerpen vrede, vrouwenarbeid, rechten en plichten van de staatsburgeres werden met enthousiasme gevolgd. Onze landgenoote Rosa Manus werd in het intern, bestuur herkozen, en onze Presidente, Juffrouw Piepers, werd erm gekozen.

Bladvulling

Eines Tages wird das Madchen da sein und die Frau, deren Name nicht mehr

nureinenGegensatz zum Mannlichen bedeuten wird, sondern etwas fur sich, etwas,

wobei man an keine Erganzung und Grenze denkt, nur an Let,oi und Dasein, .

der weibliche Mensch". . Reiner Maria Rilke

Uit: Briefe an einen jungen Dichter.

TH. HUY5ER C0R5ET5

TEL. 48483 HE1L16EUUE6 Z-4-6