is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 1, 15-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kringvergaderingen.

Op 2 Juli '34 werd een kringvergadering gehouden in Den Haag van alle kringen, waar de plannen voor de groote actie besproken werden, o.a. de studie-conferentie, perscampagne, insluitbrief, petitionnement.

De kringen werden ingedeeld en vergaderden nadien om hun belangen te bespreken.

Bij schrijven van 25 October 1934 werd onze Vereeniging door den Minister van Sociale Zaken uitgenoodigd met het Nat. Bur. van Vr.arb., De Ver. ter Behart. van de Bel. van Jonge meisjes, De R.K. Intern. Ver. tot besch. van meisjes en de Ned. Vereen, van Huisvr. een aanbeveling samen te stellen voor twee leden van de Centrale Commissie van bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie. De aftredende leden werden door de vereenigingen weer aanbevolen. Dit waren Mej. Marie Heinen en Mevr. Mr. D. R. E. Oppenheimer-Belinfante en als plaatsvervangster Mej. Dr. M. A. Tellegen.

Door een ambtenares van de Zwitsersche Legatie werd informatie ingewonnen over de maatschappelijke en politieke positie der Nederlandsche Vrouw.

Onze Vereeniging steunde de protestmeeting die de Bd. van Ned. Onderw. te Amsterdam op Zaterdag, 7 Juli '34 te 's-Hage organiseerde tegen het wetsontwerpMar chant ontslag huwende onderwijzeres.

De Commissie van Zes ging 26 Februari '34 op audiëntie bij den Minister van Onderwijs, naar aanleiding van ons adres inzake dit ontslag.

De 14e Februari '34 vierde Mevrouw M. Cohen Tervaert haar 70sten verjaardag. Op een receptie in Hotel De Witte Brug werd de jubilaresse door onze presidente toegesproken. De Burgemeester van 's-Gravenhage overhandigde haar namens H. M. de Koningin het ridderkruis der Oranje Nassau orde. De receptie was druk bezocht en veel bloemen spraken van waardeering voor het werk, dat Mevr. Cohen Tervaert voor de verschillende vereenigingen verrichtte.

Op 25 Maart '34 werd Johanna Naber 75 jaar. Het Hoofdbestuur wist deze uitnemende vrouw, die voor de zaak van haar zusters zoo heel veel gedaan heeft, niet beter te eeren dan door haar het Eerelidmaatschap van onze Vereeniging aan te bieden.

Onze Vereeniging zond een afdruk van het artikel van Mej. Jurriaanse, getiteld „Zijn wij volwaardige Nederlanders", voorkomende in „Vrouw en Gemeenschap" van 15 Oct. '34, aan alle Kamerleden.

Over het internationale werk wordt een afzonderlijk verslag uitgebracht door Mej. Rosa Manus.

Moge dit jaarverslag besluiten met een hartelijk woord van dank aan allen, die ieder naar eigen kracht in woord en geschrift met ons samengewerkt hebben in het belang van de vrouw en haar recht op arbeid. Dat de jongeren in gaan zien, dat zij in den strijd, die de ouderen strijden voor de rechten der vrouw, moeten helpen, is een verheugend verschijnsel. Moed geeft dit voor de toekomst. Een toekomst, waarin wij onze zaak vol vertrouwen aan die jongere krachten kunnen overgeven.

A. E. v. Braam Houckgeest-Schroot.

seruiezen - gero-ziluer zilmeto - lampen - klokken platen - etsen - houtsneden

practiese kunstnijuerheid aparte geschenken

't sieraad

koninginneweg Z18 amsteröam - tel. Z3D90

hanöuieefsels

interieurstoffen

glas leerdam