is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 1, 15-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvrage daartoe indient; eveneens kan zij haar eigen nationaliteit bij huwelijk met een vreemdeling behouden wanneer zij dat speciaal aanvraagt. Verder kan een vreemdeling die met een Luxemburgsche is gehuwd, 5 jaar na zijn huwelijk en indien hij 15 jaar in het land heeft gewoond, met een speciale permissie de Luxemburgsche nationaliteit verkrijgen.

De vrouwen van België stellen thans meer belang in het politieke leven. Op het oogenblik zijn er reeds 14 vrouwen tot burgemeester benoemd; 171 vrouwen zijn gekozen tot gemeenteraadsleden, terwijl 50 de functie van gemeente-ontvanger bekleeden.

De jongerengroep „Egalité" werkt heel hard en geeft een interessant driemaandelijks blad uit onder redactie van Mr. Georgette Ciselet.

In Engeland zijn 10 vrouwen tot burgemeester benoemd. In den Londenschen Gemeenteraad (County Council) hebben 21 vrouwen van de 145 leden zitting. Er zijn daar bij de politie nu vrouwelijke doctoren aangesteld en tenzij de vrouw erop staat door een mannelijken dokter behandeld te worden, wordt thans de vrouwelijke dokter voor het noodige onderzoek bij vrouwen en meisjes ontboden, hetgeen een groote vporuitgang beteekent.

In Zuid-Afrika zijn twee vrouwen voor de Provinciale Staten gekozen.

In Portugal is een kiesrechtwet aangenomen waarbij een vrouw gerechtigd is bij de gemeenteraadsverkiezingen haar stem uit te brengen indien zij aan het hoofd eener huishouding staat; voor de parlementsverkiezingen mag zij haar stem uitbrengen wanneer zij kan bewijzen een middelbare school te hebben doorloopen. Bij de jongste verkiezingen van 16 December zijn drie vrouwen als Députées benoemd. Deze vrouwen kwamen alle voor op de lijst der Conservatieven. Jammer genoeg zijn geen van deze drie feministen! Het is te hopen dat zij, na het innemen van een verantwoordelijke positie, voortaan toch voor de vrouwenrechten zullen opkomen.

In Spanje hebben bij de verkiezingen in 1934 meer dan 78 % der vrouwen gestemd, tegen 74 % van de mannen. Doordat men voor de vrouwen speciale stembussen had, zijn deze cijfers vrijwel juist. Mme Campoamor werd benoemd tot Directrice van Sociale Zaken.

Op initiatief van Mlle Louise Weiss is in Parijs een centrum voor de gelijke rechten der vrouw opgericht: „La Femme Nouvelle". Met haar bekende energie en organisatievermogen redigeert zij het belangrijke dagblad „Matin", waarin allerlei vrouwenproblemen besproken worden. De voornaamste vrouwenorganisaties werken voor dit doel samen.

In Rusland is een vrouw Volkscommissaris van Financiën, ook is de gouverneur van een der provincies in Siberië een vrouw.

In China maakt de vrouw zich hoe langer hoe meer zelfstandig; in Shanghai staat een vrouw aan het hoofd van de „Women's Commercial and Savings Bank", een onderneming die bijna geheel door vrouwen wordt geleid. Deze bank heeft een zeer goeden naam en breidt zich gestadig uit. In China zal het niet langer geoorloofd zijn méér dan een vrouw te hebben; volgens het nieuwe besluit moet iedere Chineesche vrouw echtscheiding aanvragen, zoodra haar echtgenoot een tweede vrouw neemt.

OPLEIDING VOOR HET GELDEND DIPLOMA SPORTMASSEUSE

geelt het OFFICIEEL EHKEND NEP. OPLEIDINGSINSTITUUT Hoogeweg 84 — Amsterdam-O - Telefoon 52711 Directie: Herman Hertzberger, arts en G. J. van Ellinkhuizen Ons instituut nam het initiatief tot het instellen van het diploma sportmassage in Nederland. Schitterende recencies over onze sportmasseuses in dag- en sportbladen. Reeds tal van onze leerlingen zijn bij sportvereenigingen werkzaam.

Vraagt inlichtingen en prospectus Duur der opleiding 6 maanden