is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 1, 15-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEREN WERKCOMITÉ.

„Voorstellenavond", Amsterdam n Mei 1935.

Mej. Mr. N. S. C. Tendeloo opent om 4 uur de bijeenkomst, zij stelt het J.W.C. voor als zijnde het Jongeren Werk Comité van de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, zij vertelt iets van het streven van deze vereeniging en van de tot standkoming van het J.W.C. (Amersfoort, Bilthoven). Zij zegt, dat het J.W.C. deze bijeenkomst georganiseerd heeft om rekenschap af te leggen van haar daden en plannen.

Met een paar woorden leidt zij Dr. Chr. Buisman, biologe, in, die vervolgens het onderwerp bespreekt: „Waar zijn wij aan toe?" Haar betoog in het kort samengevat, luidt: Er is zoolang als de vrouw beroepsarbeid uitoefent een strekking waar te nemen, in tijden van economische depressie haar van de arbeidsmarkt terug te dringen. Men valt het eerst aan de positie van de gehuwde vrouw, maar men laat het hier niet bij. Mej. Buisman maakt een onderscheid tusschen principieele en tijdelijke tegenstanders van den vrouwenarbeid, de eerste categorie, voorn, te zoeken in kerkelijke kringen, zal voor ons streven moeilijk te winnen zijn, deze groep maakt van een depressie gebruik de tweede categorie mee te krijgen. Een vooruitgang bij vroeger is, dat men bij het terugdringen van de vrouw tijdens deze depressie hét argument van vroeger: ,,de vrouw is voor het werk ongeschikt" niet meer hoort gebruiken. Mej. Buisman heeft in haar loopbaan ondervonden, dat vóór de jongste depressie de houding van het publiek t.o.v. de werkende vrouw in ons land gunstig afstak bij het buitenland. Zij drukt ons op het hart, dat onze beweging nooit mag ontaarden in een probeeren vrouwen aan baantjes te helpen, maar dat wij ons op de bres moeten stellen voor het principe: bij een benoeming mag alleen geschiktheid de doorslag geven. Zijn er meerdere even geschikte candidaten, dan mogen andere overwegingen zich doen gelden. Het is dus aan de vrouwen zelf, te zorgen, dat zij tot de meest geschikten behooren.

Een geanimeerd debat volgde op deze inleiding; aan de orde kwamen de punten: Het is aan de psychologen, niet aan het groote pubhek, om te beslissen of de vrouwelijke aard de vrouw geschikt voor beroepsarbeid maakt; de economen moeten bepalen, hoe de verhouding tusschen het aantal mannen en vrouwen op de verschillende leeftijden is; degenen, die schrijftalent hebben, moeten zich toeleggen op het schrijven van eenvoudige, voor het groote publiek geschikte romans met werkende vrouwen als hoofdpersonen om de publieke opinie vertrouwd te maken met de idéé, dat de vrouw beroepsarbeid kan verrichten tot heil voor zich zelf en de maatschappij.

Het bleek ons, dat voor het verkrijgen van een debat het aantal aanwezigen ± 40, juist geschikt was.

Aan de maaltijd werd gegeten en gepraat, dus ook deze slaagde. Voor het tweede, tevens laatste gerecht, koffie met koekjes, besprak ondergeteekende de vraag, waarom de Jongeren zich in het verband van de Vereeniging gevormd hebben tot een J.W.C. Zij gaf daarvoor als motieven de behoefte van de jongeren om door het uitwisselen van gedachten met elkaar te komen tot een beter doorgronden van de problemen, het objectiever staan van de jongeren, zeer in het algemeen gesproken, t.o.v. de vrouwenbeweging, omdat hun persoon zich niet in de beweging gevormd heeft zooals dat bij vele ouderen het geval is, en de onervarenheid van de jongeren, die maakt, dat zij aandurven, waartoe de ouderen soms geen moed meer hebben, omdat

Waarom juist MAISOIV SCHAEFFER? Omdat U daar een origineele Wella-Super-Olie-Permanent krijgt volgens het nieuwste krullen-kapsel voor slechts 13.50 (2x wasschen en watergolf inbegrepen).

MAISON SCHAEFFER - Marathonweg 19, Telefoon 93145

Erkend Permanenteur - Specialist in Watergolf Gelieve tijdig te bespreken