is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 5, 15-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog verschillende andere spreeksters voerden het woord namens de andere organisaties.

Z.E. antwoordde, dat hij met belangstelling geluisterd had en dat hij zeer dankbaar was de meening der vrouwen over verschillende punten vernomen te hebben. Hij zou hieraan bij de besprekingen zijn volle aandacht schenken.

Zeventien landen hadden vrouwen in de delegaties, waarvan er drie in ons Intern. Bestuur zitting hebben n.1. Mad. Malaterre-Sellier, Frankrijk, Mrs. Rischbieth, Australië en Mrs. Kydd, Canada.

De Alliance gaf een middag-thee voor alle vrouwelijke gedelegeerden en vele andere gasten, om dezen gelegenheid te geven tot kennismaking. Daar werden verschillende punten, voor de vrouwen van belang, besproken en de afgevaardigden gevraagd haar aandacht daaraan te willen schenken.

Een groote avond-receptie, samen met de andere vrouwen-organisaties gehouden, onder presidium van Freule Van Asch van Wijk, voorzitster van de Y.W.C.A., werd zeer druk bezocht. Verschillende vrouwelijke gedelegeerden voerden daar het woord en spraken over haar werk. Aandacht trokken vooral de Chineesche afgevaardigde Mrs. Yen Chen en de bekende Russische Madame Kollontay, terwijl ook de welbekende Fröken Forchhammer (Denemarken), die vanaf het begin alle volkenbondszittingen als gedelegeerde heeft meegemaakt, niet ontbrak. Zeer groot leek mij het nut van dergelijke bijeenkomsten, waar de vrouwen van al die verschillende organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van haar werk vertellen, waar men elkaar leert kennen en waardeeren, al is men van nog zoo verschillende richting. E. H. Piepers.

DE HUIDIGE INTERNATIONALE CRISIS

Het Comité voor Vrede en Ontwapening van de verschillende internationale vrouwen-organisaties te Genève heeft het volgende adres aangeboden aan den Voorzitter van de zestiende Vergadering van den Volkenbond.

De georganiseerde vrouwen van de geheele wereld, hier in Genève vertegenwoordigd bij monde van het Ontwapenings Comité van de Internationale Vrouwen Organisaties, kunnen niet nalaten haar stem te verheffen bij het aanschouwen van de gevaren, die thans Vrede, Gerechtigheid en Veiligheid bedreigen. Wij vertegenwoordigen 16 organisaties in $6 landen en millioenen vrouwen van velerlei geloof en ras.

Niet alleen het dreigend gewapend conflict tusschen twee staten, beide leden van den Volkenbond, wekt onze bezorgdheid, maar ook het ernstige gevaar, dat de geheele internationale vredesorganisatie zou bedreigen, indien de overige staten hun verplichtingen niet ten volle zouden nakomen. Wij zijn voorts bezorgd over het uitstel, dat de behandeling van die economische problemen, die aan de meeste politieke verwikkelingen van heden ten grondslag liggen, ondervindt.

Wij kunnen niet gelooven, dat de staten van den Bond nu de verplichtingen, die zij vrijwillig op zich hebben genomen en waaraan zij de eer van hun natie hebben gebonden, niet zouden nakomen.

Een dergelijke tekortkoming zou onvermijdelijk het vertrouwen in den Volken-

Voor uw.bril: J. M. SCHMIDT - OPTICIEN J> JP-» ROKIN 72 -AMSTERDAM CENTRUM -TEL. 31981 utaid o utaot

Dames leeren de moderne talen bij BERLITZ

Privé en Clublessen — Besloten Clubjes — Goede lessen in een gezellig milieu Alléén Vondelstraat 32, Telefoon 84562 Amsterdam