is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 7, 15-12-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

port over de Nationaliteit van Vrouwen aan den Volkenbond is te zien uit de onderteekening, en wel door: the International Council of Women, Women's International League for Peace and Freedom, Inter-American Commissions of women; Equal Rights International, World Union for International Concord, All Asian Conference of Women, International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, en als achtste, the International Federation of University Wom en: Mijn volgorde is die van de onderteekening.

Met dank voor de gelegenheid tot antwoorden,

Hoogachtend,

B. Bakker-Nort.

Geachte Redactie!

Tot onze niet geringe verbazing lazen wij in Uw maandblad van 15 November j.1. de bespreking van de brochure van Mevrouw A. E. Talens-Ebbens, „De Vrouwenbeweging en het arbeidsvraagstuk der vrouw".

Het enkele citaat, dat daarin wordt aangehaald en waarmede de recensente volkomen instemming kan betuigen, geeft geenszins de strekking der brochure weer. Ware dit inderdaad het geval, dan zouden ook wij het er volkomen mee eens kunnen zijn. Echter, dit is niet zoo en daarom betreuren wij het ten zeerste, dat deze recensie, die niet alleen door dit citaat, maar ook op andere wijze blijk geeft van waardeering voor de opvattingen der schrijfster, in een blad, dat bedoelt op te komen voor de belangen der vrouwen, is verschenen.

Immers, waar wij in deze zelfde brochure lezen: „Haar arbeid heeft (daardoor) lang niet steeds een eigen karakter gedragen, is vaak minderwaardige copie van mannenarbeid geweest en heeft de grens der middelmatigheid slechts zelden overschreden. Hierdoor is de vrouw in de maatschappij in het algemeen meer alsgoedkoope dan als goede werkkracht gewaardeerd en heeft vrouwenarbeid slechts zelden in een behoefte voorzien"1), daar hadden wij toch zeker in een blad als dit mogen verwachten, dat daartegen een woord van protest was opgenomen. Te meer, daar Mevrouw Talens het blijkbaar niet noodig acht ook maar een schijn van bewijs voor deze krasse veroordeeling van den vrouwenarbeid aan te voeren.

M. C. Bouwmeester.

1) Cursiveering van ons, M. C. B.

Hoewel bovenstaand, van ons inzicht afwijkend oordeel over de brochure Talens zonder eenig bezwaar door ons geplaatst wordt — inderdaad heeft deze schrijfster bij alle ijver voor de Zaak enkele dissidente meeningen — dan wil dat niet zeggen dat wij de discussie over haar denkbeelden op dit oogenblik zullen kunnen hervatten. Red.

UIT DE VEREENIGING.

In de H. B. vergadering van 25 November kwam allereerst ter sprake de resultaten van de najaarsconferentie. Algemeen was men zeer tevreden en voldaan over de deelneming en over den loop der besprekingen. Men besloot met eenigerlei actie nog te wachten totdat het praeadvies van de Commissie van den Hoogen Raad van Arbeid, in het bijzonder voor dit Voorontwerp ingesteld, bekend zal zijn.

MAISON „PATOE", AMSTERDAM-Z rD4XTCru„ ,.nT-mii:v

VAN BAERLESTRAAT 160 FRANSCHE MODELLEN

TELEF. 24864 CHAPEAUX - ROBES • LINGERIES

Dames leeren de moderne talen bij BERLITZ

Privé en Clublessen — Besloten Clubjes — Goede lessen in een gezellig milieu Alléén Vondelstraat 32, Telefoon 84562 Amsterdam