is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 8, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6de JAARGANG

15 JANUARI 1936

NUMMER 8

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer der Vereeniging x 10444 Leden ontvangen het blad gratis Losse nummers 15 ct.

HOOFDBESTUUR: Pres: E. H. Piepers; Vice-Pres: Mr. B. Bakker-Nort, ie Secr: Mr. J. C. van Es; 2e Secr: Mr. D. J. Veegens; ie Penn: J. W. Huizenga-Huisman, 2e Penn: J. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Ch. L. Polak-Rosenberg, Mr. B. C. Goudsmit, Mr. E. F. J. A. Adriaanse, Dr. M. A. Tellegen, Mr. N. S. C. Tendeloo, Mr. N. J. C.

M. Kappeyne van de Coppello.

COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, J. W. Beels, Mr. D. J. Veegens, Mr. J. C. van Es, M. A. Cohen Tervaert-IsraelSj Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman, Prof. Mr. H. v. Goudoever.

INHOUD: Prof. Dr. J. H. W. Verzijl, De sancties tegen Italië - | /Vj any Vigelius T | - Matty Vigelius, De verkiezing in Engeland en de Vrouw - Mevrouw joiioi-Curie en de aanneming van het amendement Suring - Mr. E. Adriaanse, StatenGeneraal - Madame Malaterre-Sellier in ons land - Uit de Vereeniging - Oprichting Afd. Enschedé - Uit de Afd. Nijmegen, Leeuwarden, den Haag - Het Nieuwjaarskaartje - Correspondentie - Contributie-betaling 1936.

DE SANCTIES TEGEN ITALIË.

Volgt men met gespannen aandacht den loop van de gezamenlijke actie der Volkenbondsleden tegen Italië wegens zijn misdadigen aanslag tegen Abessinië, dan drijft men beurtelings op twee gedachtengangen mede, die tamelijk ver van elkaar verloopen. Eenerzijds de gedachtengang van den belangstellenden tijdgenoot der concrete gebeurtenissen met haar ups en haar downs: na een aarzelend begin een forsche inzet der sancties, daarna een betreurenswaardige inzinking, die aan verraad aan beginselen grenst, laatstelijk een gelukkig herstel. Anderzijds de beschouwing van hem, die tracht, deze tijdsgebeurtenissen te plaatsen in het groote historische kader der internationale rechtsontwikkeling, waarin zij slechts eene, zij het ook belangrijke, episode vormen.

Wanneer hoop of teleurstelling ons den eersten gedachtengang indringen, raken wij aan dezelfde ups en downs ten prooi als die, welke de historische feiten vertoonen. Zou het dan ten slotte toch waar zijn, dat alleen eigenbelang de politiek beheerscht en dat het belachelijk is, daarin naar eenig waardevoller motief te zoeken? En dan weer: mogen wij dus toch werkelijk hopen, dat er een standvastiger publieke opinie aan het groeien is, die bereid is de offers te brengen, welke de handhaving van het recht nu eenmaal onverbiddelijk vordert?

En wanneer wij in den anderen gedachtengang overglijden? Dan is het ons, zooals het ons altijd gaat, wanneer wij de gebeurtenissen van een grootere hoogte overzien: wij zien de feiten zich voegen, zich oplossen in een grooter verband, den boeienden samenhang van den geleidelijken groei eener werkelijke wereldrechtsorde. De nerveuze trillingen van de seismograafnaald, die de politieke aardschokken registreert, laten hare grillige curven wel na, maar van grooteren afstand bezien,

PH. MANUS, AMSTERDAM Opgericht 1812

J*CObSOn & Manus Tafel- en Bedlinnen - Huishouddoeken

WEESPERZIJDE 2 TEL. 53266 Lingeries enz. - Uitzetten