is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 8, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den leerstoel voor de algemene hygiene en de bacteriologie met die der tropische hygiene. De leerstoel van het speciale onderwerp werd daarbij gehandhaafd en die van het algemene daarentegen opgeheven.

Mevr. Mr. B. B.-N. sprak ook dit jaar over de bekende kwestie van het LorentzLyceum te Eindhoven en drong aan op een principiele beschikking. Tevens verzocht spr. den Min. het jus promovendi te willen verlenen aan het Instituut Hommes te Sappemeer. De Min. gaf t.a.v. de eerste kwestie een weinig bevredigend antwoord. Wat het tweede punt betreft, deelde de Min. mede, dat indien genoemd instituut inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, het het jus promovendi niet zal worden geweigerd.

Mevr. de Vr.-Br. bepleitte opheffing van factoren, die het nijverheidsonderwijs aan meisjes uit de volksklasse belemmeren.

Mej. A. MEyER (R.K.) sprak eveneens bij de behandeling van het nijverheidsonderwijs. Zij wees op de onrechtvaardige behandeling der leraressen N. S. (stofversiering), evenals der leraressen M. A. (tekenen). Vervolgens pleitte spr. voor georganiseerde voorlichting van de vrouwen ten plattelande in huishoudelijke aangelegenheden. Mevr. Mr. B. B.-N. besprak eveneens de zelfde onderwerpen. Zij sloot zich aan bij hetgeen Mej. MEyER had gezegd.

Mevr. de Vr.-Br. brak een lans voor het verstrekken van schoolvoeding aan kinderen in verband met het door de schoolhoofden ingestelde onderzoek naar de gezondheidstoestand der kinderen.

Vervolgens kwam in behandeling het door den Heer Suring (R.K.) ingediende amendement strekkende tot ontslag op i Jan. 1937 aan alle gehuwde onderwijzeressen, niet-kostwinsters, en het op dien datum geen wachtgeld meer verlenen aan op wachtgeld gestelde gehuwde onderwijzeressen. Hierbij zij opgemerkt, dat het niet de eerste maal is, dat de Heer Suring een amendement in die zin indiende. Minister Marchant had het echter destijds onaannemelijk verklaard. Mevr. de Vr.Br. en Mevr. Mr. B. B.-N. hielden beiden een krachtig pleidooi tegen dit amende-ment, beiden toonden duidelijk aan, dat er geen werkverruiming het gevolg van zal zijn, immers geen huisvaders of toekomstige huisvaders zullen de gehuwde onderwijzeressen vervangen, die gewoonlijk in de laagste klassen werkzaam zijn. De gehuwde vrouw zal vervolgens haar huishoudelijke werkkracht ontslaan, zodat wij verplaatsing van werkloosheid krijgen. In veel gevallen zal door het ontslag der vrouw de opleiding der kinderen in een dergelijk gezin in het gedrang komen.

Mej. Mr. Fr. Katz (C.H.) gevoelde tegen dit nieuwe amendement Suring, dat enige verandering had ondergaan in vergelijking met het vorige, geen overwegende bezwaren meer.

De Minister Slotemaker de Bruine ontried de aanneming van het amendement maar liet het ten slotte aan de Kamer over. Zoals te verwachten was, gezien de samenstelling van het Parlement, werd het amendement Suring aangenomen, en wel met 58 tegen 37 stemmen, rechts tegen links.

Mevr. Mr. B. B.-N., Mevr. de Vr.-Br., Mej. Groeneweg (S.D.A.P.) stemden tegen, Mej. Meyer en Mej. Mr. F. Katz vóór het amendement. E. A.

MADAME MALATERRE- SELLIER Te Amsterdam.

De bovenzaaltjes in American Hotel onderscheiden zich door een zekere distinctie, welke aan de ontvangst van een persoonlijkheid als Madame Malaterre-Sellier, vicepresidente van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk Staatsburger-

Dames leeren de moderne talen bij BERLITZ

Privé en Clublessen — Besloten Clubjes — Goede lessen in een gezellig milien I Alléén Vondelstraat 32, Telefoon 84562 Amsterdaml