is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 6, 1935-1936, no 8, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap het accent verleenen, dat intellect en charme vereenigt. Dit is de sfeer voor deze intelligente en bekoorlijke vrouw, die, bewust van haar kwaliteiten, deze met waarlijk Fransche gratie hanteert, zonder dat we een oogenblik vergeten een strijdende en weerbare vrouw voor ons te zien.

Op de tea, welke Zaterdagmiddag 23 November in deze zalen werd aangeboden door de besturen der afd. Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap, van de Ned. Ver. van Vrouwen met Academische opleiding, de Amst. Soroptimistclub en de Ned. Vereeniging van Werkende Vrouwen konden de aanwezigen zich overtuigen, dat het onderwerp, door Madame Malaterre dezen middag besproken: La Fran9aise d'après guerre, feministe ou féminine, in de spreekster zelve haar volledigste verpersoonlijking vindt. Immers door dit feministisch-vrouwelijk verband is ze erin geslaagd den Franschen minister en volkenbondsgedelegeerde Pierre Laval tot het feminisme te bekeeren, zooals hij zelve heeft erkend in een onderhoud, onlangs met een persvertegenwoordiger gehouden.

De Fransche vrouw heeft, zooals we allen weten noch passief, noch actief kiesrecht; deze achteruitzetting moet men echter niet toeschrijven aan de vermeende „lichtzinnigheid" der Fransche vrouw, integendeel, ze komt voort uit de vrees, dat, door het verleenen van dit kiesrecht, juist een wig zal worden gedreven in het zeer hechte, doch ook zeer egoiste Fransche familieleven. Men begrijpt niet, dat het gezin meer is dan een opvoedingsinstituut, men begrijpt niet dat door het stembiljet de vrouw en de moeder juist in staat zal zijn man en kinderen meer te beschermen, doordat ze invloed zal kunnen uitoefenen op oorlog en vrede.

Doch de zeden en gewoonten in Frankrijk zijn de wetgeving verre vooruit; ook in Frankrijk zucht de vrouw nog onder de Code Napoléon, die vooral voor de gehuwde vrouw vernederend is. In tegenstelling met ons land echter staat 't de gehuwde vrouw vrij een keuze te doen tusschen haar eigen nationaliteit en die van haar echtgenoot.

Men erkent er, dat de vrouw zoo goed als de man recht op werk heeft: ook in dit opzicht bevindt de Fransche vrouw zich in een bevoorrechte positie ten opzichte van de vrouw in Engelsche en Skandinavische landen. Nergens is de Fransche vrouw ontslagen, omdat ze vrouw was, ook de gehuwde vrouw niet.

En in weerwil van de politieke achteruitstelling gevoelt de Fransche vrouw zich de gelijke van den man, oefent ze ook invloed uit op de politiek zooals ze 't de eeuwen door heeft gedaan.

Madame Malaterre heeft 't zelve bewezen, doordat zij Pierre Laval overtuigd heeft van het onrecht, dat hij op het punt stond te begaan, toen hij, omdat hij een bepaald bedrag noodig had, het traktement der gehuwde ambtenaressen met 30 % wilde verminderen. Dank zij de overredingskracht van Madame Malaterre, die als gedelegeerde der Fransche vrouwen bij den Volkenbond een macht vertegenwoordigde, werd de verlaging gelijkelijk over mannen en vrouwen verdeeld, die beiden 15 % van hun inkomen moesten missen.

„Alleen zou ik niets hebben kunnen bereiken", zoo besloot madame Malaterre,

OPLEIDING VOOR HET GELDEND DIPLOMA SPORTMASSEUSE

geelt het OFFICIEEL ERKEND NED. OPLEIDINGSINSTITUUT Hoog e weg 84 — Amsterdam-O - Telefoon 52711 Directie: Herman Hertzbergerjfcarts en G. J. van Ellinkhuizen

Ons instituut nam het initiatief tot het instellen van het diploma sportmassage in Nederland. Schitterende recencies over onze sportmasseuses in dag- en sportbladen. Reeds tal van onze leerlingen zijn bij

sportvereenigingen werkzaam.

Vraagt inlichtingen en prospectus Duur der opleiding 6 maanden

Mrs. M. L. I. OLIVER EUTERPESTRAAT 1242

Leerares M. O. Engelsch en praktijkexamens Beëedigd Translatrice