is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 1, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7de JAARGANG

15 JUNI 1936

NUMMER 1

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG

Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer der Vereeniging 110444 Leden ontvangen het blad gratis Losse nummers 15 ct.

HOOFDBESTUUR: Pres: E. H. Piepers; Vice-Pres: Mr. B. Bakker-Nort, ie Secr: Mr. J. C. van Es; 2e Secr: Mr. D. J. Veegens; ie Penn: J. W. Huizenga-Huisman, 2ePenn: J. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Ch. L. Polak-Rosenberg, Mr. B. C. Goudsmit, Mr. E. F. J. A. Adriaanse, Dr. M. A. Tellegen, Mr. N. S. C. Tendeloo, Mr. N. J. C.

m. kappeyne van de coppello.

COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, J. W. Beels, Mr. D. J. Veegens, Mr. J. C. van Es, M. A. Cohen Tervaert-Israels, Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman, Prof. Mr. H. v. Goudoever.

INHOUD: Aan alle Vrouwen der Wereld! B. B. N.: Plus 9a change . . . Mary J. Smelt, Tweede Jongerenconferentie 9 en 10 Mei - Dr. W. H. Posthumus-v. d. Goot, Interview met Mrs. Corbett Ashby - Vrouwenvredesgang 18 Mei 1936 Uit de Pers - Jkvr. Cecile de Jong v. Beek en Donk - Clara Meyers - Buitenland - Uit de Afdeelingen: Arnhem, Voorne en Putten, Alkmaar, den Haag, Amsterdam Mr. E. Fokker f - Studieconferentie Amersfoort - Rectificatie - Mededeelingen.

AAN ALLE VROUWEN DER WERELD!

In haar bijeenkomst te Amsterdam richtte ons Internationaal Hoofdbestuur zich met den volgenden oproep tot alle vrouwen:

In deze droeve dagen roept de Internationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap de vrouwen op om met inspanning van alle krachten te streven naar de bevestiging van vrede en democratie. De vrouwen kunnen haar rechten niet laten vertrappen of deze vrijwillig opofferen zonder daarmee de krachten verloren te doen gaan, waarmee zij de goederen in stand moeten houden, die de wereld zoo broodnoodig heeft. Alle vrouwen en mannen moeten zich er rekenschap van geven, dat democratie, vrede en de zaak der vrouwen met elkaar staan of vallen.

Aan de Vrouwenbeweging liggen ten grondslag: eerbied voor den mensch en de persoonlijkheid, rechtvaardigheid tusschen de beide sexen, erkenning van de groote waarde, gelegen in de verscheidenheid van arbeid en kunnen. Democratie berust op dezelfde beginselen: op rechtvaardigheid tusschen de klassen, op samenwerking bij de ordening van den Staat, op erkenning van vrijheid voor ieder met als gevolg verantwoordelijkheid voor ieder onder een vrijwillig aanvaarde discipline. Vrede berust op dezelfde beginselen: op rechtvaardigheid tusschen de staten, op recht in plaats van oorlog, op gemeenschappelijk streven naar de bevestiging van vrijheid en welvaart.

Door middel van een enquête, gehouden door den Volkenbond, zullen wij in 1937 weten, hoe in elk land de politieke en civiele toestand van de vrouwen is. Voor de eerste maal in de geschiedenis der menschheid heeft een wereldcongres zich een klaar beeld willen vormen van het recht zoowel als van de achteruitzetting der vrouw; van hetgeen zij verworven en van hetgeen zij verloren heeft. Welk een beeld dit zal zijn, weten wij nog niet, maar wanneer het ons juiste en rechtvaardige toestanden voor oogen voert, zal het ons aanvuren om onze macht aan te wenden ten bate van de ontwarring der verbijsterende problemen van den tegenwoordigen tijd,