is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 1, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr. Cecile de Jong Van Beek en Donk

Volgens de dagbladen werd de schrijfster van Hildavan Suylenburg op 19 Mei 1.1. 70 jaar. De Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en haar orgaan, Vrouw en Gemeenschap, brengen eerbiedige hulde aan de moedige voorvechtster, die bijna 40 jaar geleden door haar Hilda van Suylenburg een betere toekomst voor de Nederlandsche vrouwen en meisjes aankondigde en mede hielp voorbereiden. Wij wenschen haar nog vele gelukkige en werkzame jaren toe.

BUITENLAND

Frankrijk. Goed nieuws. Nog mogen de vrouwen niet stemmen, maar zij kunnen wel ,,sous-sécretaire-d'état" worden! Hierdoor zijn zij, volgens de woorden van Leon Blum, de Minister-President, bij de „gewone ministerieele ploeg" gekomen. Twee harer namen zijn voor ons bekende klanken, die van Mme Joliot-Curie, die zich wetenschappelijk onderzoek zag toegewezen, Mme C. Brunschwicg, redactrice van het uitstekende weekblad La Franijaise, die de oorlogsweduwen en weezen voor haar rekening kreeg, terwijl een, voor zoover ik weet bij ons onbekende, Suzanne Lacorre aan het hoofd komt van de afdeeling Kinderzorg. — Zal het burgerrecht nu nog lang op zich laten wachten*—?

Maar de Fransche Senaat houdt, zooals men weet, met een geringe meerderheid de invoering van het kiesrecht voor de Fransche vrouw, waar de Kamer eenstemmig vóór is, tegen. De minderheid dezer hooge vergadering maakt intusschen ernst met de zaak en bewijst dit, door uit haar midden een feministische groep te vormen, onder voorzitterschap van den heer M. E. Milliès-Lacroix. Deze verzekerde aan de Redactie van de Franijaise, aan wie wij dit bericht ontleenen, dat hij deze post aanvaard had, om te kunnen handelen en met de krachtige wil, om nu het doel te bereiken.

Duitschland. Volgens de N. R. C. is de bekende vrijzinnige feministe de gewezen Ministerialrat dr. Gertrud Baumer, oud-lid v. d. Rijksdag, geschrapt van de ledenlijsten van de Reichs-Schriftungs-Kammer en van de Reichs-Presse-Kammer. Zij gaf nog steeds te samen met Dr. Heues het tijdschrift „Die Hilfe" uit, maar zij zal nu volg. de N.R.C., de pen in Duitschland niet meer kunnen voeren, daar men er tot bovengenoemde organisaties moet behooren om geschriften, van welken aard ook, te mogen publiceeren.

Engeland. Mrs Eden verdedigt zich. Volgens het Handelsblad vertelde de DailyExpress indertijd, dat Mevr. Eden 's nachts in haar auto van een bal huiswaarts keerende, plotseling een machtig hert voor de lichten van haar wagen had zien staan. Mevr. Eden, die, volgens het blad, een voortreffelijk jager was, stopte, greep haar geweer en achtervolgde het hert tot zij het dier onder schot kreeg, waarna het in het hart getroffen voor haar voeten neerviel.

Maar Mevr. Eden was van deze lofspraak niet gediend en dwong de Daily Express tot de volgende tegenspraak:

Ten eerste was zij sedert 5 jaar niet in Schotland geweest. Ten tweede had zij nog nooit een geweer afgeschoten. Ten derde had zij nog nooit een hert, een ander viervoetig dier of een vogel moedwillig gedood. Dit was afdoende en het blad bood dan ook zijn verontschuldigingen aan.

Mevrouw Mary Townsend, wier portret met ambtsketen, de voorpagina van „La Fran9aise" siert, is met algemene stemmen tot Burgemeester van Oxford gekozen. Mevrouw Townsend is al 9 jaar lid van de Oxfordse Gemeenteraad en bekleedde al reeds het voorzitterschap van wat wij zouden noemen de Commissie van Bijstand voor de Volksgezondheid.