is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 2, 15-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch wel een aantal zelfstandige zakenvrouwen telde die, al stonden zij dan niet aan het hoofd van groote ondernemingen, toch de leiding hadden over niet al te onbelangrijke bedrijven. Voorts wezen wij erop, dat de huisvrouwen voor een belangrijk deel degenen waren, die het initiatief namen tot het verrichten van schilders- en behangerswerk en reparaties en dus zeer veel zouden kunnen bijdragen tot het welslagen van de actie.

Ten slotte stelde de wethouder voor, dat onze afdeeling het initiatief zou nemen tot de vorming van een comité van aanbeveling uit de verschillende vrouwenorganisaties.

In onze laatste bestuursvergadering werd besloten tot het nemen van dit initiatief. Een twintigtal vereenigingen werd uitgenoodigd tot een vergadering op 25 Juni j.1. Vijftien dezer organisaties hadden vertegenwoordigsters gezonden. In deze bijeenkomst kwam eenstemmig tot uiting, dat men het betreurde, dat B. en W. zich niet vooraf hadden verzekerd van den steun en de medewerking der vrouw voor hun actie. Men verklaarde zich in principe bereid tot de vorming van een comité van aanbeveling. Daarbij werd echter opgemerkt, dat een dergelijk comité alleen dan practisch werk zou kunnen verrichten en daadwerkelijk steun verleenen, indien een vertegenwoordigster van dit comté zitting zou hebben in het ,,Meer-Werk-Actie" comité. Er werd dan ook met klem op aangedrongen, aan B. en W. dringend te verzoeken zulks te bevorderen.

Ten slotte werd besloten een concept-adres aan B. en W. aan de betreffende organisaties ter visie te zenden.

* *

De secretaresse, mejuffrouw M. C. Bouwmeester, is tot 2 Augustus a.s. met vacantie. Zij verzoekt tot dien datum geen dringende stukken aan haar adres te zenden.

Haarlem. — Ook Haarlem heeft, dank zij de medewerking van mej. Rosa Manus, Mrs. Corbett Ashby een avond in haar midden gehad. Na een korte inleiding van Mej. Manus, die een overzicht gaf van den levensloop van Mrs. Ashby, nam deze het woord. Zij sprak over de taak van de vrouwenbeweging. Langzaam en duidelijk sprak de zoo geliefde en sympathieke Pres. van den Wereldbond. Als richtlijn voor de vrouwenbeweging gaf zij aan: Strijd voor de vrijheid van het individu, voor welvaart en vrede, met inachtneming van een strenge zelfdiscipline. De rede werd vertaald en na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan een goed gebruik werd gemaakt. Er was veel belangstelling, een be¬

langstelling die nawerkte. Want verschillende der bezoeksters zijn, mede aangetrokken door de zoo invrouwelijke verschijning van de spreekster Zaterdag en Zondag d.a.v. naar Amsterdam gegaan. Wij mochten eenige nieuwe leden boeken. Aan het eind van den avond, die door onze Pres. geleid werd, werd aan de beide spreeksters een fleurige bouquet overhandigd. Het was voorwaar een avond om met genoegen op terug te zien.

C. S. Tj.

Den Haag. — Verkort 6e Jaarverslag van het Clubhuis voor Meisjes.

Het begin van dat zesde jaar liet zich slecht aanzien en de stand van zaken, wat de financiën betreft, baarde groote zorg. Het schrikbeeld van te moeten sluiten dreigde weer. En juist nu kunnen zij heelemaal niet meer buiten haar Clubhuis, de groote groep volksmeisjes, die er eiken avond haar heil komen zoeken. Want ook onder de meisjes zijn er nu zeer vele werkloos en die uurtjes 's avonds in het Clubhuis doorgebracht, brengen haar tenminste verstrooiing en heilzame afleiding van de zorgen en verdrietelijkheden in het ouderlijk huis.

Onze taak, om de lust en de moed er in te houden wordt er dus niet gemakkelijker op. Toch gelooven wij dat wij met voldoening kunnen terugzien op wat in het afgeloopen jaar bereikt werd. We hebben allemaal tezamen hard gewerkt en dit bleek de beste troost.

Om te beginnen was de jaarl. Novembertentoonstelling van al die ijver het meest verheugende succes. Al haar werkstukken werden verkocht en brachten, de ruim 60 nabestellingen inbegrepen, een aardig sommetje in de kas. Hoe trots waren de meisjes daarop! Het gevolg was dat de geliefde feesten St. Nicolaas en Kerstmis met de ruim 80 meisjes, zij het ook bescheiden, toch weer gevierd konden worden.

Niet minder hard moest er echter in Januari gewerkt worden. Van het Haagsch CrisisComité kregen wij n.1. het verzoek, twaalfhonderd kussentjes te maken voor de te houden collecte. Dat 1200 veel was, wisten wij, maar dat 't zóóveel was! Er werd gewerkt en gezwoegd, de naaimachines raasden, 60, 80, 100 kussentjes per avond! Vier weken lang duurde het werk; toen kon het H.C.C. auto's vol kussentjes laten halen. We waren werkelijk trots op onze klantjes dat zij zich zoo kranig door deze taak hadden heen gewerkt.

Dank zij aller samenwerking en dank zij eenige goede gevers waren er kleine en grootere baten in de kas gevloeid. Doch de kroon op 't finantieele reddingswerk zette de Kindermatinee op 28 December in de Schouwburg ten