is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 2, 15-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bate van het Clubhuis gegeven. Deze opvoering, door eenige leden van het bestuur tezamen met een groep Haagsche dames georganiseerd, had ook geldelijk een zoodanig succes, dat wij weer plannen konden maken voor het 7de Clubhuisjaar.

In April zou een lang gekoesterde wensch van leidster en leider, resp. van het meisjes- en het jongens-Clubhuis in vervulling gaan. Op de jaarlijksche uitvoering van de „Musschen" zouden er eenige nummers door jongens en meisjes samen uitgevoerd worden.

Nu de uitvoering al weer tot het verleden behoort, kunnen wij zeggen dat deze samenwerking een welgeslaagde proef mag heeten, waar allen met voldoening op terugzien en die nog zoo onberekenbaar goede gevolgen kan hebben wanneer zij herhaald wordt en blijft slagen.

Zoo eindigde dan het 6de jaar hoopvoller dan het begon en gaan wij maar weer moedig verder, verheugd en dankbaar .,dat ons Clubhuis steeds weer de belangstelling heeft van onze stadgenooten, zonder wier hulp en steun wij niet „leven" kunnen!

Mag ik hieraan nog een kort P.S. toevoegen?

Bij de steeds grooter wordende naailust zijn vijf naaimachines eigenlijk niet voldoende. Voor het afgedankte exemplaar van iemand, die zich een nieuwe machine aanschaft, houden wij ons zeer aanbevolen. Ook aan tuingereedschap hebben wij behoefte. Fleurige lappen voor het cartonneerwerk, bakvischboeken, tooneelkleeren, het wordt alles met gejuich begroet.

Misschien levert ook Uw schoonmaak voor het Clubhuis wat op. Alleen, als ik het mag zeggen, stuurt ons geen „rommel", daar hebben ook wij niets aan.

MADELEINE MOULIJN, v. Aerssenstraat 210. Tel. 555517. Giro 146329.

VERSLAG KRINGVERGADERING OP 3 MEI 1936.

De bijeenkomst der kringen na de Jaarvergadering, waar afgevaardigden van 10 kringen vertegenwoordigd waren, had een prettig verloop. Het voorstel van het H. B. om de kringen op te heffen, aangezien gebleken was, dat in werkelijkheid hier geen behoefte aan bestond, vond geen weerklank bij de afdeeling Schoondijke. Mevr. Lemaire zag integendeel in de kringen een kracht voor de kleinere afdeelingen op het platteland.

Duidelijk kwam tot uiting de geheel andere behoeften voor propaganda op het platteland dan in de steden. De bijeenkomsten moeten veelal een eenvoudiger karakter dragen, de te bespreken stof moet zeer overzichtelijk en populair worden behandeld.

Redevoeringen, die in de groote steden bijval vinden, krijgen daar geen belangstelling. Over het algemeen was men van meening, dat de propaganda voor het werk onzer Vereeniging, de opwekking tot samenwerking van vrouwen onderling, niet eenvoudig genoeg gesteld kan worden. De besprekingen moeten een intiem en huiselijk karakter krijgen. Het H. B. beloofde nog eens te bestudeeren op welke wijze de propaganda in de kleinere steden en op het platteland op de beste manier kon worden opgevat. Het zal zich hiertoe met verschillende plaatsen voor advies en voorlichting in verbinding stellen. Voorts werd besloten het land in districten te verdeelen, waar de verschillende afdeelingen haar propagandawerk kunnen opvatten.

De moeilijkheid, dat de kleine afdeelingen vaak niet genoeg gelden hebben om de propaganda in haar omgeving en de naastliggende plaatsen intensief genoeg te voeren, zal zeker een ernstig punt van overweging uitmaken op een H. B. vergadering.

v. E.

Door overmaat van copie vertraagd. Red.

STADION BOEKHANDEL Telefoon 22662 AMSTERDAM

Uitgebreide Hollandse Leesbibliotheek — 8000 delen — School- en Schrijfbehoeften

TEHUIS voor Werkende Vrouwen en Studeerende Meisjes

Aangeb. Zitslaapk., besch. mil., mod. comfort, centrale verwarm., pr. bill. Gel. tot middagm. f 0.75. Pr. ref. Mev. BOSBOOM, Amsterdam Z, Titaanstraat 33 bov. b, h Olymp.pl. Trams 2-16-24