is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 2, 15-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH-INDIË

Het laatst ontvagen blad vart onze Zustervereeniging in Ned.-Indië, de Vereeniging voor Vrouwenrechten, maakt een opgewekte indruk. Mej. Mr. Jansen van Raaij te Bandoeng heeft de eerste van een reeks studie-avonden ingeleid met het onderwerp „De positie van de werkende vrouw en de moeilijkheden in crisistijd". De presidente Mevrouw Timmerman—Renssen drukte er haar vreugde over uit, dat er weer met frissche moed aan het werk werd getrokken en de waarnemende presidente van het Hoofdbestuur Mevrouw Kluit—Kelder gaf dienzelfden avond een overzicht van doel en streven der Vereeniging.

De Preanger Bode gaf een zeer goed verslag van de inleiding en velen lieten zich dien avond als lid inschrijven.

Te Batavia had de eerste debating-club plaats van de Bataviasche Vrouwelijke Studenten Vereeniging o.l.v. Mw. Kluit—Kelder, die een zeer geanimeerd verloop had. Het voornemen is dat de bijeenkomsten van de club geregeld om de veertien dagen zullen plaats vinden.

BUITENLAND

Engeland. — Aan de universiteit te Oxford, kunnen vrouwen voortaan in alle vakken promoveeren. Dit is vooral belangrijk volgens The • International Women's News (Het Internationale Vrouwenblad) voor de Theologische faculteit, hoewel het geen invloed heeft op die gezindten, die vrouwen niet in haar ministerie toelaten. Verder vermeldt dit blad herroeping door de Londensche Graafschapsraden van het reglement waarbij onderwijzeressen en vrouwelijke artsen hij huwelijk ontslagen worden met handhaving nogtans van inwonende artsen in inrichtingen en ziekenhuizen. Als reden voor deze verandering wordt opgegeven dat de beroepswaarde van de aangestelden door het huwelijk verhoogd wordté De redactie van het Internationale blad slaakt hierbij de verzuchting dat hoezeer dit waar moge zijn, men toch de voorkeur zou geven aan de rechtvaardigheid en de economische gelijkwaardigheid, die de juiste overweging zouden moeten uitmaken.

Rusland. — Het Sowjet schip „Sura" heeft vrouwen als eerste ingenieur als eerste stuurman en als eerste marconiste. Zelfs voor Rusland een zeldzaam drietal,

België. — De eerste minister van Zeeland gaf in tegenwoordigheid van Paul Hijmans, van der Velden en Paulet audiëntie aan een afvaardiging van de meest groote Vrouwen vereeniging en geleid door Mad.elle Germaine

Hannevart, presidente van de Belgische Fedè-' ratie van gestudeerde vrouwen. Na haar dank voor de welwillende audiëntie uitgesproken te hebben, gaf de presidente uitdrukking aan de bezorgdheid van de Belgische werkende vrouwen van alle beroepen en alle partijen over de onrechtvaardige maatregelen, die deze vrouwen in de laatste maanden getroffen hadden in haar meest waardevolle rechten: om waardig haar brood te verdienen en gelukkig van haar werk te kunnen leven. Na deze arreté-lois („Koninklijke Besluiten") uitvoerig opgenoemd te hebben sprak de presidente de hoop uit dat men haar verzoek welwillende aandacht zou willen schenken. De eerste minister, die zich getroffen voelde door deze volledig feministische uitspraak wekte bij de aanwezigen de beste verwachtingen op voor het welslagen van haar verzoek.

BRAZILIË

De groote Braziliaansche Vrouwenvereenigingen hielden volgens de van Dr. Bertha Lutz ontvangen berichten in dit voorjaar een bijeenkomst te Rio de Janeiro, die bijgewoond werd door vertegenwoordigers van de Regeering en van de meeste gezantschappen te Rio, ter herdenking van de Pan-Amerikaansche dag en om medewerking aan te bieden aan de Vredesconferentie, die te Buenos Aires gehouden zou worden.

Adressen werden opgesteld en gezonden aan de President van Brazilië en den Minister van Buitenlandsche Zaken, waarbij met nadruk afvaardiging van vrouwen naar deze bijeenkomst werd bepleit.

AAN ONZE LEZERESSEN

Door een samenloop van omstandigheden kon, tot onzen grooten spijt, de veranderde indeeling van ons blad, waartoe op de Algemeene Vergadering in Mei besloten werd, niet met het eerste nummer van den nieuwen jaargang beginnen, maar eerst met dit tweede. Wij bieden hiervoor onze welgemeende verontschuldigingen aan, en hopen, dat de trouwe lezeressen, die gewend zijn haar jaargang te laten inbinden, hiermee niet te veel last zullen hebben.

Desgewenscht is het Bureau bereid daarmee van Raad te dienen.

Redactie.