is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 4, 15-09-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAJAARSCONFERENTIE.

Deze zal gehouden worden op 24 en 25 October a.s. in het Broederschapshuis te Bilthoven, Sweelincklaan 3.

Onderwerp:,, De vrouw in het openbare leven . onderverdeeld in:

a. „Vrouwen in de Politiek

b. „Vrouwen buiten de Politiek

Dagindeeling.

Zaterdagmiddag

4—5 uur Thee, kennismaking, regeling

onderdak, opening door het Hoofdbestuur.

5—6.15 Heeft de vrouw een taak in het Staatsbestuur?

5—5.20 Neen.

5.20—5.40 Ja.

5.40—6.15 Discussie.

6.30 Warme maaltijd.

Zaterdagavond

8—8.45 De invloed van de staatsvorm op de positie van de vrouwen in: de autoritaire staat de parlementaire democratie de socialistische \ de communistische > heilstaat de fascistische ' 8.45 Thee, eventueel discussie

9.15 Voordrachten

Zondagochtend

10.30— 11 Gelegenheid tot het verkrijgen van

inlichtingen bij H.B. en J.W.C. 11,—11.30 Vrouwenwerkzaamheid buiten de politiek ten bate van het algemeen welzijn.

11.30—12.15 Discussie 12.30 Broodmaaltijd.

Zondagmiddag

2.15—2.45 Richtlijnen voor de taak der vrouwen bij de opbouw van een nieuwe maatschappij. 3 uur Korte samenvatting en sluiting

door het Hoofdbestuur.

Met verschillende sprekers en spreeksters is het H.B. in onderhandeling om bovengenoemde onderwerpen te doen behandelen.

De sprekers en verdere bizonderheden zullen in Vrouw en Gemeenschap van 15 October worden bekend gemaakt.

De kosten voor het geheele week-eind zijn ƒ 3.75 voor haar, die in het Broederschapshuis logeeren, voor haar, die elders slapen ƒ 2.25. Indien er geen plaats genoeg is in het Broederschapshuis zelf, zal dit zorgen voor inkwartiering elders.

Zijn er leden, die van meer comfort houden, dan kunnen deze in hotel de Leyen, hotel Heidepark of Hotel Bilthoven (dit laatste heeft echter

jeen verwarming) logeeren. Deze extra kosten comen natuurlijk voor eigen rekening. Kamer net ontbijt kost ƒ 2.50.

Het zijn echter niet alle éénpersoonskamers, »r zijn er ook met twee bedden. Bij opgave te vermelden of men eventueel hiertegen beswaar heeft. Het aantal kamers is echter beperkt.

Zich op te geven vóór 20 October met volledige opgave van hetgeen men verlangt aan het secretariaat (Zeestraat 84, Den Haag) en het verschuldigde bedrag (eventueel hotel niet inbegrepen) te storten op giro 110444 te 's-Gravenhage ten name der Vereeniging.

EEN VROUWENLIJST?

Als presidente onzer vereeniging moet ik een ernstig woord van waarschuwing laten hooren tegen het ingezonden stuk in het Juli nummer, waarin onze leden worden opgewekt tot het indienen van een of meer vrouwenlijsten bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Twee keer is dit onderwerp op onze jaarvergadering besproken en daar is door verschillende sprekers duidelijk gewezen op de gevaren van zulk een lijst en op de weinige kans op succes. Heeft een enkele vrouwenlijst reeds geen kans op succes, nog minder zal dit het geval zijn, als men met verschillende vrouwenlijsten zou uitkomen. Op onze jaarvergadering spraken de voorstanders er over dat iedere partij naast de gewone lijst, ook een vrouwenlijst zou hebben, maar toen is er reeds op gewezen dat dit onmogelijk is, dat de kieswet niet toelaat dat een partij met meer dan een lijst uitkomt in één kiesdistrict. En zou dit geen toonbeeld van verdeeldheid onder de vrouwen te kennen geven in plaats van eensgezindheid?

Hoe kunnen inzendsters toch beweren, hetgeen ook op de vergadering werd naar voren gebracht, dat een vrouwenlijst niets met een vrouwenpartij zou te maken hebben? Zoodra een groep personen een lijst indient, worden zij beschouwd als een politieke partij, want slechts een zoodanige partij kan dit doen.

Mevrouw Mr. Bakker—van Bosse heeft zeer terecht gezegd dat alvorens een partij te vormen, men een politiek program moet opstellen. Het moge dan al waar zijn, dat we met een extra-parlementair kabinet los van een partijprogram worden geregeerd, dit neemt niet weg dat de Kamerleden hun stem uitbrengen volgens hun beginselen. En waar zijn de kiezers aan toe, wanneer ze niet weten hoe hun afgevaardigden over verschillende vooraanstaande kwesties denken?

Inzendsters stellen voor, ons werkprogram als basis voor een vrouwenpartij aan te nemen. Ik dank dat onze Vereeniging zich daar aller-