is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 5, 15-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rede tot de Nieuwe Utrechtsche Vrouwelijke Studenten

Een helder feministisch geluidl

Bij de installatie van de dit jaar aangekomen U.V.S.V.-leden, hield de praeses Mej. Lichtenbelt, tot de novieten de navolgende toespraak. Zij wees op de beteekenis van de Universiteit, niet alleen als Alma Mater-voedster moeder, maar ook als moeder van een gezin, dat als zijn leden telt alle afgestudeerden, studerenden en aankomenden. Deze vormen samen een gemeenschap en ieder lid heeft in deze gemeenschap ook zijn plichten. Wat is het dat de vrouw tot deze gemeenschap kan bijdragen? De vrouw kan de studie van haar eigen wezen uit belichten en ordenen. Temidden van de élite der jonge mannen kan zij een eigen ideaal van de élite der jonge vrouwen verwezenlijken. En door het scheppen van een zeker contrast met de manlijke collega's kan zij een wedstrijd gaande houden, die tot verheffing van beider geestelijk en moreel'peil kan voeren. Nog niet zoo ver achter ons ligt de tijd, dat de wetenschap vrijwel geheel en uitsluitend een terrein voor den man was. Is het een wonder dat de vrouwelijke studentenwereld nog niet in alle opzichten haar volledige uitdrukkingsmogelijkheden heeft gevonden en dikwijls nog naar de juiste vormen moet zoeken? Daarnaast heeft zij een voortdurende strijd aan te binden tegen de uit dit vrouwenlooze tijdperk stammende vooroordeelen, misvattingen en zekere onrechtvaardige toestanden, welke een volledige ontplooiing belemmeren. Daarom hebben allen elkaar noodig en is de vrouwelijke studenten vereeniging een organisatie militans, die baanbrekend werk wil doen, ten bate van de vruchtbare ontplooiing van de geheele Academische samenleving. De vrouw streeft andere idealen na dan de man, ziet zich voor andere problemen geplaatst dan hij, past andere studiemethoden toe en legt andere gevoelens in haar werk. Daarom kan zij de wetenschap een geheel nieuwe aanblik

geven, die volkomen naast de resultaten van het manlijke intellect kan staan en de wetenschap kan dienen en opbouwen tot een rijker geheel. Hiervoor is noodig de volle inzet van de geheele persoonlijkheid van de vrouw.

Gij novieten die U aansluit bij de Utr. Vr. Stud. Ver., bedenkt dat ge U aansluit bij een lichaam dat als onderdeel van de Academie deze dient door het beste wat er in de vrouw is naar voren te brengen en dit onbeperkt bij te dragen tot het geheel dat de academische gemeenschap in al haar geledingen is.

U. D.

VREDESBEWEGING — INTERNATIONALE VREDESCAMPAGNE

Het Rassemblement Universel pour la Paix, voortaan R.U.P. genoemd, zal na het Congres te Brussel zijn werk voortzetten, door het openen van een permanent Bureau te Genève, waartoe de Zwitsersche Regeering het oude Volkenbondsgebouw, Quai Wilson, welwillend heeft afgestaan.

De werkzaamheden van het Bureau zullen vooreerst bestaan uit: de uitwisseling van nieuws en informaties, en daartoe uit ieder Nationaal Comité een lid aanwijzen; uitwisseling van sprekers; bijeenbrengen van een fonds; vaststellen van een Vredesdag en van een R.U.P.adres voor elk land.

Het uitvoerend comité voor ons land, waaraan ook de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en G.S. medewerking toezegde, zal zijn werkzaamheden dan ook voortzetten. In een in alle dagbladen opgenomen communiqué, weerlegt dit comité nadrukkelijk de beschuldiging, dat het Congres een speciaal politiek karakter gehad zou hebben; het Comité is ten slotte bevestigd in zijn oordeel, dat het goed heeft gedaan loyaal mee te werken, en het is overtuigd dat door dit Congres de grondslagen zijn gelegd voor een blijvende organisatie tot coördinatie van de bestaande vereenigingen die in het belang van den vrede werken.

BUITENLAND

Vereenigde Staten. — In ons Sept. nr. vermeldden wij, op gezag van het Handelsblad dat Ruth Bryan Owen, de gezante der Ver. Staten in Denemarken haar ontslag had gevraagd om zich geheel aan de verkiezingscampagne voor Roosevelt te wijden.

Maar de meestal goed ingelichte „Frangaise" vertelt het ons anders: ,,de uniform van diplomate zegt het blad „kon de harteklop van het vrouwenhart niet onderdrukken, en op een goeden morgen vernam Kopenhagen dat Hare

Excellentie in het huwelijk getreden was met den Heer Rhode, kapitein van de Garde." En de „Frangaise geeft bij deze mededeeling het portret van de zeer innemende vrouw.

Frankrijk: Vrouwelijke Ministers

Zooals wij reeds in ons Juni nr. konden vermelden, bleek het dat Léon Blum, de tegenwoordige Minister-President ook daadwerkelijk getoond had een voorstander van het vrouwenkiesrecht te zijn, want hij heeft drie vrouwen tot onderstaatssecretarissen benoemd: het zijn