is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 5, 15-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomsten zal bezoeken. Bovendien zijn introducée's steeds welkom.

Een vriendelijk verzoek. — Wij verzoeken haar, die de antwoordkaart met de gegevens voor de ledenlijst nog niet teruggezonden hebben, dit zoo spoedig mogelijk te doen.

Bestrijding der werkloosheid. — Op 24 September j.1. vergaderde de Commissie van Advies inzake bestrijding van de werkloosheid te Amsterdam.

In het officieële communiqué van deze vergadering, door het gemeentebestuur aan de dagbladen verstrekt, lezen wij o.a.:

Ten slotte deelde de voorzitter mede, naar aanleiding van een desbetreffend schrijven van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, mede namens een aantal andere vrouwen-organisaties, tot B. en W. gericht, dat het in zijn voornemen lag te bevorderen, dat een vertegenwoordigster van deze vereeniging aan de commissie zou worden toegevoegd.

Hiermede kon de commissie instemmen.

Hoewel wij op dit oogenblik nog geen officieële kennisgeving van dit besluit hebben ontvangen, mogen wij toch nu reeds met eenige voldoening op dit resultaat onzer actie terug zien.

Namens onze afdeeling zal Mevrouw J. Polak—Kiek in het eventueel in te stellen Comité van Aanbeveling zitting nemen.

De secretaresse, M. C. Bouwmeester.

Jongeren Werk-Comité.

Amsterdam — De Politiek aan de Vrouw yebracht. — Twee van de vier Amsterdamsche avonden gewijd aan ,,De politiek aan de vrouw gebracht" zijn bij het ter perse gaan van dit nummer achter den rug. De eerste op 28 Sept. bracht een interessante lezing, waarin Dr. /. H. ]. Vos als practisch politicus — kamerlid en gemeenteraadslid — uiteenzette op welke punten van het openbare leven er dringend behoefte bestond aan vrouwelijk inzicht, aan vrouwelijke medewerking. Voeding, huisvesting, onderwijs, opvoeding, sociale diensten wenschte Dr. Vos eigenlijk voor een groot deel aan vrouwenoordeel onderworpen te zien, daar naar zijn ervaring vrouwen vaak een directer en realistischer begrip bezaten en meer dan de mannen de gave hadden door een juist gebaar onnoodig leed, onnoodige hardheid te vermijden. Ook op gebied van de defensie en van de rechtsvorming achtte spr. meer samenwerking tusschen man en vrouw van groot belang om te komen tot

gematigde en practische oplossingen, in plaats van de extreme en vaak geheel ongefundeerde voorstellen, die thans aan de orde van den dag zijn.

Schijnvetkiezingen van den 5den October brachten veel vrouwvolk op de been, zoodat een levendige stemming, nog verhoogd door de fraaie leuzen van de drie elkaar bestrijdende nieuwe! partijen, al dadelijk in de zaal merkbaar was.

Het vuur werd geopend door de A.A.A. x) partij, die op meesterlijke wijze meedeelde waarom het uit moest zijn met het mannengemodder en hoe het voor de hand lag, dat de vrouwen het veel beter zouden doen. Vooral Mr. Adriaanse, maar ook mevrouw Matthes en Louise Kooiman wisten den juisten verkiezingstoon te treffen.

Een geheel ander geluid werd vernomen van de Z.Z.Z.2) partij wier stelling neerkwam op ,,de vrouw zoeke haar volmaaktheid in het gezin". Louter zachtzinnige dieren- en menschlievende argumenten werden naar voren gebracht, waarbij het begrip „echte vrouw" een groote rol speelde. Ada Koopman betwijfelde of er historisch wel zooveel was veranderd, Mr. Tondu bewees hoe de vrouw het best voor den wereldvrede kon werken door er zich niet mee te bemoeien en mevrouw Posthumus deed een roerend beroep op de aanwezigen, zich niet door drogredenen en zoogenaamde statistieken van haar uitsluitende roeping-in-het-huis af te laten brengen.

Ten slotte verklaarden de candidaten van partij E.E.E. 3) zich zoowel tegen A. als tegen Z. en toonden bij monde van mevrouw H. Gerritsen en mejuffrouw B. Muller de noodzaak van samenwerking tusschen man en vrouw aan, als zijnde de eenige realistische en toch idealistische basis voor een harmonische maatschappelijke ontwikkeling, waarbij Hes van Hall nog een aantal fraaie beelden als cement en baksteenen, krullende en rechte haren ter verduidelijking aanvoerde van de richtsnoer der E.E.E.'s: Twee hoofden, twee zinnen, één doel.

Deze leuze sloeg blijkbaar het meest in: van de vier beschikbare zetels verworf E.E.E. er twee direct en één door rest stemmen. A.A.A. wist één zetel te behalen. Z.Z.Z. werd jammerlijk verslagen. De op haar uitgebrachte stemmen haalden den kiesdeeler niet, zoodat zij als verloren te beschouwen waren!

Mr. Maria Goedhart en Mr. Corry Tendeloo gaven vóór en na de verkiezingsdrukte een duidelijke en deskundige uiteenzetting van het werken van de kieswet.

1) A.lles A.anpakkende A.mazonen.

2) Z. achtzinnige Z.orgende Z.usters.

3) E.erbied E.endracht E.venwichtA"^