is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 12, 15-05-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan wonen. Buitenlanders mogen in zijn land geen hotelhouders zijn en geen abaretier.

De heer Meyer (Ned. Indië) behandelt het vraagstuk der minderjarige „migranten". Wanneer geen acceptabele redenen tot immigratie bestaan, worden zij teruggezonden. Is dit wèl 't geval dan worden ze ondergebracht bij Pro Juventute of komen in een behoorlijk gezin, doch blijven tot 21-jarigen leeftijd onder controle.

Mr. Sampro (Macao) acht zich gelukkig te kunnen meedeelen, dat in zijn land geen traffic bestaat. In 1925 zijn eenige verdachte Russen onmiddellijk 't land uitgezet.

S. v. O.—B.

Bandoeng, Februari.

(Verkort door de redactie).

(Wordt vervolgd).

BOEKBESPREKING.

Sexueele Ethiek, door Prof. Mr. Dr.

Leo Polak.

Uitgave v. d. afd. Nederland v. d.

Bond v. Sexueele Hervorming.

ƒ 1.25, geb. ƒ 1.90.

De Bond voor Sexueele Hervorming heeft een goed werk gedaan door het teere en verheven onderwerp van de ethiek in het sexueele leven te laten bespreken door „den man, die den moed had" en die daarenboven de bizondere gave heeft zijn degelijke kennis van het onderwerp in boeienden vorm tot zijn lezers te brengen.

Want het is nog altijd moedig om 't neer te schrijven, dat: „voortplanting en geslachtsgemeenschap radikaal van de lasterlijke associaties „zondig en onrein" dienen te worden bevrijd", omdat nog steeds zooveel jongens en meisjes een echte choc, een zwaar psychisch trauma te doorstaan hadden, toen zij clandestien het „geheim" van hun verwekking moesten vernemen.

„Men trilt van verontwaardiging", zegt schr. verder, „wanneer men bedenkt, hoe de kinderziel in haar diepste, teederste en heiligste gevoelens gekwetst en geschonden kan worden door den verfoeilijken waan, waaronder zoo menig ouder zelf nog gebukt gaat" x).

En hoe krachtig klinkt het dan: „Sexueele ethiek moet echter meer doen, dan het geslachtsleven van onverdienden smaad bevrijden, zij moet er de geboden eerbied voor opeischen, krachtens zijn zin, beteekenis en functie voor de mensheid, voor de verwerkelijking van het zedelijk ideaal, waaraan bij te dragen de zedelijke zin van ons aller leven is" 2).

In een hoogst waardeerende bespreking van prof. Polak s boek voor de radio door Dr. Premsela, trof mij laatst de waarschuwing „dat dit geen treinlectuur was". Degenen, die dit ook gehoord mochten hebben, zou ik willen toeroepen: neemt die woorden nu eens alleen letterlijk op en vertaalt ze niet door: „het zal dus voor mij wel te zwaar zijn"! Het is juist de eenvoudige, klare wijze van uitdrukking, die dit werkje bereikbaar maakt voor alle ernstig belangstellenden. Hier wordt uiteengezet, wat sexueele ethiek beteekent

en wel het stellen van het sexueele onder het oordeel der redelijkheid; en dat onder redelijkheid te verstaan is: 's menschen onderscheidingsvermogen voor de algemeen objectief geldende waarden: waarheids-waarde, zedelijke waarde, schoonheids-waarde; dat de rede dus veel meer omvat dan alleen het „verstand", en dat wij zóó komen tot begrijpen van de woorden uit Spinoza's ethica: Wie onder leiding der Rede leeft, zal niets voor zich zelf begeeren, dat hij niet ieder ander (die er 't zelfde recht op heeft) gunt; mitsdien zal hij rechtvaardig, trouw en eerlijk zijn. Ethica IV bij stelling 18 3).

Hier is dus leiding op dit moeilijk terrein voor degenen, die den weg gewezen willen worden. Laat ons hopen, dat het er velen zijn.

M. C. T.

i) S. E. blz. 39. 2) S. E. blz. 40. 3) S. E. blz. 27.

ZIJN NEDERLANDSCHE SCHRIJFSTERS FEMINISTEN?

Dat was de vraag, waarop we geen antwoord wisten, zoodat wij — mevrouw Boissevain-van Lennep, mevrouw Ch. A. Matthes en ik — besloten hem aan de betrokken vrouwen zelve te stellen. „Welke verwachtingen, eventueel illusies koestert U ten aanzien van het feminisme? Wilt U ons dat eens aan een koffiemaaltijd vertellen?"

Schrijfsters hebben het blijkbaar druk, want een groot aantal waren verhinderd, op zich zelf was echter het meerendeel der antwoorden al uiterst leerzaam. Behalve die alleen zeiden „ik kan niet komen", schreven er 4 „en ook het onderwerp interesseert me niet, want het is een overwonnen standpunt". Verder waren er nog 3, die meenden dat wij toch niets aan haar zouden hebben, omdat zij er niets van afwisten. Tenslotte nog 3, die niet goed op de hoogte, maar vol belangstelling waren en 10, die zoowel waardeering voor het verleden als verwachting van de toekomst der vrouwenbeweging bleken te koesteren.

Om de koffietafel zaten wij met zijn elven. Nadat een der gastvrouwen, met de vrijmoedigheid van den leek, de gasten op rijm welkom