is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 2, 15-07-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdbestuur.

In het Hoofdbestuur kwamen door periodieke aftreding geen mutaties voor. Echter leed het een gevoelig verlies door het vertrek van haar secretaresse, mejuffrouw Mr. }. C. van Es, die door het aanvaarden van een werkkring te Amsterdam in Juni 1936 haar functie moest neerleggen. Een woord van grooten dank voor alles, wat zij voor de vereeniging als zoodanig gepresteerd heeft en voor de wijze, waarop zij haar taak heeft opgevat, mag hier niet achterwege blijven.

Gelukkig verklaarde mej. Dr. Juynboll zich bereid het werk tijdelijk over te nemen, waarvoor het Hoofdbestuur haar zeer dankbaar was.

In November '36 verklaarde ondergeteekende zich bereid tijdelijk de leiding van het secretariaat op zich te nemen.

Ook in het afgeloopen jaar werd wederom een keer per maand en wel op den vierden Maandag een Hoofdbestuursvergadering gehouden.

De Najaarsconferentie had dit jaar op 24 en 25 October in het Broederschapshuis te Bilthoven plaats en mocht zich in een zeer warme belangstelling verheugen. Een honderdtal vrouwen kwamen hier samen om met elkaar te spreken over een onderwerp, dat, met het oog op de a.s. Verkiezingen in het teeken van de politiek stond: n.1. ,,De vrouw in het Openbare Leven", onderverdeeld in: „Vrouwen in de Politiek" en „Vrouwen buiten de Politiek". Over dit laatste onderwerp hield mej. E. C. Knappert o.a. een boeiende en belangrijke rede, getiteld „Vrouwenwerkzaamheid buiten de politiek ten bate van het algemeen welzijn", een voordracht, die groot succes had, zóó zelfs, dat op verzoek der aanwezigen de lezing niet alleen in het maandblad in extenso gepubliceerd werd, maar ook apart in druk verscheen, met het doel ze als propagandamateriaal te kunnen verspreiden.

Verder voerden hier nog het woord: Mr. L. G. van Dam, Mr. J. P. Sieburgh, mevr. Mr. B. Bakker—Nort, en mevr. F. van Gelder—Droste.

Op 19 December had te Amsterdam de opening plaats van een belangrijk instituut, n.1. het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.

Bij deze officieele opening, die ook door vertegenwoordigsters onzer vereeniging werd bijgewoond, zetten de Presidente, mej. Rosa Manus met mej. Johanna Naber en mevr. Dr. W. H. Posthumus—v. d. Goot, mede-oprichtsters, het doel en streven der stichting uiteen. Uit de rede van deze laatste werd vernomen, dat de eerste opwekking tot de stichting van dit belangrijk instituut, stamde uit de Najaarsconferentie te Amersfoort in 1934, waar de eerste kiemen werden gelegd voor het Jongeren Werk Comité.

Van de in 1935 ingestelde commissies ver" melden wij het volgende:

De Commissie tot het Opstellen van een Werkprogramma bracht in het afgeloopen jaar een werkprogramma tot stand, waarin de doelstelling in 4 punten vervat is, n.1.:

1. Opleiding van de vrouw tot Staatsburgeres:

2. Bespreking van de rechtspositie van de vrouw;

3. Bespreking vrouwenarbeid;

4. Bevordering van de samenwerking, zoowel van de vrouwen onderling (door bijeenkomsten en gemeenschapelijke maaltijden als

van de verschillende vrouwenorganisaties bij elke voorkomende gelegenheid). Aandringen op verhoogde activiteit bij die vereenigingen, die werken voor een doel, nauw verwant aan het streven onzer vereeniging (vrede, moederschapszorg, gelijke moraal, opvoeding, onderwijs enz.).

Aan de Commissie tot Herziening van de Periodieke Publicatie der Vereeniging, die tot resultaat heeft gehad een meer economische wijze van uitgeven van het blad (n.1. het zetten in 2 kolommen van het maandblad) werd décharge verleend.

Het Jongeren Werk Comité, dat de taak van propagandacommissie vervult, gaf, zooals reeds vermeld werd, dit jaar blijk van groote activiteit.

Op 9 en 10 Mei 1936 werd te Amsterdam, op verzoek van het Hoofdbestuur, een tweede Jongerenconferentie georganiseerd. Het programma, dat aansloot bij de aanwezigheid te Amsterdam van de leden van het Internationale Bestuur van den Wereldbond, had tot onderwerp: de internationale aspecten van de vrouwenbeweging; ook het vredesprobleem werd behandeld. Mrs. M. Corbett Ashby, onze wereldpresidente, hield het eerste referaat op de conferentie. Voorts voerden nog het woord: de presidente van het J.W.C. mej. Mr. Corry Tendeloo, mej. E. Adriaanse te Roermond, mevr. Mr. C. Bakker^Bosse te 's-Gravenhage en mej. Dra. C. Elink Schuurman, eveneens te 's-Gravenhage. Deze conferentie was een groot succes, wat mede te danken was aan de aanwezigheid van de leden van het bestuur van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap, die voor haar vergadering naar Amsterdam waren gekomen. Op genoemde vergadering, die plaats had van 8 tot 11 Mei, kwam men tot de ontdekking, welk een propagandistische waarde er ligt in het contact met afgevaardigden uit zooveel landen. Het gevolg hiervan was, dat de Zwitsersche „Weltbund für Frauenstimmrecht und staatsbürgerliche Frauenarbeit" met de „International Board" van 25 tot 28 Februari '37 te Zürich een vierdaagsche conferentie organiseerde, voorafgaande aan de boardmeeting. Afgevaardigden uit vele landen toonden haar